ORDEN AAM/165/2015, de 29 de mayo, por la que se modifica la Orden AAM/82/2015, de 10 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas asociadas al contrato global de explotación y se convocan las correspondientes al año 2015.

Sección:Disposiciones Generales
Emisor:DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO NATURAL
Rango de Ley:Orden
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L’Ordre AAM/82/2015, de 10 d’abril, va aprovar les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d’explotació, i va convocar els corresponents a l’any 2015 (DOGC núm. 6853, de 17.4.2015).

Com preveia la disposició segona de la Ordre i un cop conclòs el procés de negociació final amb la Comissió Europea per a l’aprovació del PDR 2014-2020 de Catalunya, es considera necessari modificar les bases reguladores del ajuts per tal d’adaptar als nous requeriments l’ajut a la primera instal·lació de joves agricultors i agricultores, la compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques i el foment a la ramaderia ecològica.

A més, amb la finalitat d’aclarir alguns aspectes de la tramitació dels ajuts associats al CGE, i corregir determinades errades, es considera oportú modificar determinats articles i apartats d’alguns annexos de l’esmentada Ordre.

En conseqüència, d’acord amb el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General de Desenvolupament Rural i en ús de les atribucions que m’han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Es modifica l’article 4 de l’Ordre AAM/82/2015, pel que fa a les definicions de diagnosi prèvia, pla d’explotació i inversió col·lectiva, que queden redactades de la manera següent:

Diagnosi prèvia: descripció de la situació de l’explotació agrària en el moment de la sol·licitud dels ajuts associats al CGE. Inclou les dades relacionades amb aspectes productius, econòmics, tècnics, mediambientals, paisatgístics, sociolaborals i sobre qualitat de vida de l’explotació declarades per la persona titular, sobre les quals es realitza una anàlisi de debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats (DAFO). Si escau, les propostes d’instal·lació de persones joves descriuran la situació prevista en el moment d’execució final del pla d’empresa, i per tant fins a dos anys després de la data d’instal·lació.

.

Pla d’explotació: descripció de la situació prevista de l’explotació agrària en el moment d’entrada en producció dels conreus i/o bestiar. Fixa els principals objectius de l’explotació relacionats amb les accions previstes, incorpora la seva planificació temporal i projecta les dades de la diagnosi prèvia en un moment futur, quan les inversions reflecteixen una millora en l’explotació o aquesta entra en un funcionament òptim o quan finalitzen els compromisos, en funció dels requeriments de l’ajut.

.

Inversió col·lectiva: la realitzada en la seva totalitat per un mínim de tres persones que compleixen els requisits de beneficiari de l’ajut que es sol·licita. No es considera inversió col·lectiva la realitzada entre socis d’una mateixa entitat o entre empreses que formen part del mateix grup empresarial. Cada beneficiari de l’ajut haurà de declarar en la seva sol·licitud d’ajut quin percentatge de participació té en la inversió i haurà d’aportar factures de la totalitat de la inversió i justificar el pagament de la seva part.

.

Article 2

Es modifica l’article 7.2.b) de l’Ordre AAM/82/2015, el qual queda redactat de la manera següent:

b) Ajuts d’inversions o instal·lació de persones joves:

b.1) Es sol·licitaran a la DUN davant el DAAM quan la major part de la base territorial de l’explotació es troba a Catalunya i només es fan inversions en béns mobles, o és una primera instal·lació. També es sol·licitaran a la DUN davant el DAAM quan tota la inversió en béns immobles s’ubica a Catalunya, encara que la major part de la base territorial es situï en altres comunitats autònomes.

b.2) Quan les inversions són en béns immobles i es realitzin en diverses comunitats autònomes, es presentarà la sol·licitud d’ajut a la comunitat autònoma on el bé immoble objecte d’inversió tingui més base territorial.

b.3) Quan el DAAM rebi sol·licituds amb actuacions a d’altres comunitats autònomes, informarà l’organisme que correspongui per tal d’establir el percentatge d’ajut a finançar per cada comunitat.

.

Article 3

Es modifica l’article 8.2.f) viii. per substituir l’expressió "Gestió de fertilitzants" per "Gestió de la fertilització".

Article 4

S’afegeix un apartat g.6. a l’article 10.1 de l’Ordre AAM/82/2015, el qual queda redactat de la manera següent:

g.6. En cas d’inversions en regs: còpia de la concessió de regadiu o del darrer rebut de la comunitat de regants, o còpia de la legalització del pou, segons escaigui.

.

Article 5

Es modifica l’article 11 de l’Ordre AAM/82/2015, el qual queda redactat de la manera següent:

Article 11

Terminis de presentació

11.1 El termini de presentació de les sol·licituds dels ajuts convocats en aquesta Ordre s’estableix del dia 1 de març fins al dia 15 de juny de 2015.

11.2 En el cas dels ajuts que requereixen anar acompanyats de diagnosi prèvia i pla d’explotació, el termini màxim per a la seva presentació també és fins al dia 15 de juny de 2015.

11.3 Les sol·licituds d’ajut presentades fora de termini i les sol·licituds que requereixin la diagnosi prèvia o el pla d’explotació i no s’hagin aportat dins de termini no s’admetran a tràmit. No obstant això, en cas d’un CGE que impliqui únicament els ajuts a la sostenibilitat (annexos 5, 6, 7, 8 i 9), la presentació de la sol·licitud fora de termini, excepte en supòsits de força major, que s’especifiquen a l’article 2.2 del Reglament (UE) núm. 1306/2013, donarà lloc, segons el que estableix l’article 13 del Reglament (UE) núm. 640/2014 de la Comissió, d'11 de març, a una reducció per dia hàbil de retard de l’1% dels imports dels ajuts compresos a la petició, als quals la persona beneficiària tindria dret en cas d’haver-ho presentat dins el termini establert. En cas d’un retard superior a vint-i-cinc dies naturals, aquest implicarà que no s’admeti a tràmit la sol·licitud de l’ajut d’aquell any.

11.4 Excepcionalment i amb motiu de l’eliminació del període de modificacions de declaracions de superfícies, la modificació de les dades que constin a les sol·licituds d’ajuts a la competitivitat es farà a través de segones DUN. Així mateix es considerarà, només als efectes d’aquests ajuts, que la data d’aquestes sol·licituds d’ajuts és la de la primera DUN, d’acord amb el que estableix l’article 4.3 de l’Ordre AAM/31/2015, de 19 de febrer.

.

Article 6

Es modifica el quart paràgraf de l’article 13.1 de l’Ordre AAM/82/2015, el qual queda redactat de la manera següent:

Per als ajuts a la sostenibilitat de l’annex 5, l’annex 6, l’annex 7 i l’annex 8, el termini màxim per a l’execució i per a la justificació d’actuacions serà el que fixi l’annex de l’ajut corresponent i, si no s’ha fixat, el 30 de juny de 2016, improrrogable. Per als ajuts de l’annex 9, el termini màxim per a l’execució i per a la justificació d’actuacions serà el que fixi l’annex de l’ajut corresponent i, si no s’ha fixat, el 15 d’octubre de 2015, improrrogable.

.

Article 7

Es modifica l’article 25.1 de l’Ordre AAM/82/2015, el qual queda redactat de la manera següent:

25.1 El DAAM ha de comprovar que les obres i les actuacions realitzades s’adeqüen a les condicions establertes en cada cas. I quan s’escaigui, que disposi de la corresponent autorització de rompuda.

.

Article 8

Es suprimeix el grup d’orientació productiva “Forestal” de l’article 30.

Article 9

Es modifica l’article 34.3 de l’Ordre AAM/82/2015, el qual queda redactat de la manera següent:

34.3 Per a les persones sol·licitants que no compleixin els compromisos i les condicions bàsiques excloents s’estableix una reducció segons la seva reiteració, de la manera següent:

a) El primer any d’incompliment es descomptarà el 100% de l’ajut d’aquell any.

b) El segon any d’incompliment: es descomptarà el 100% de l’ajut d’aquell any, es deixaran sense efecte els ajuts concedits en anys anteriors i s’iniciarà el corresponent procediment de reintegrament, si escau.

.

Article 10

Es suprimeix la disposició addicional tercera.

Article 11

Es modifica el tercer paràgraf de l’apartat 1 Objecte dels ajuts de l’annex 1, relatiu a la primera instal·lació de joves agricultors i agricultores de l’Ordre AAM/82/2015, el qual queda redactat de la manera següent:

L’ajut consisteix en una prima determinada per les despeses mínimes i l’actiu circulant requerit per una explotació agrícola per la seva posada en funcionament, i uns increments determinats pel grau d’implicació del pla d’empresa de l’explotació on es realitza la instal·lació, d’acord amb el punt 4 d’aquest annex.

.

Article 12

Es modifica l’apartat 2.2 c) de l’annex 1, relatiu als requisits de beneficiari de l’ajut a la primera instal·lació de joves agricultors i agricultores de l’Ordre AAM/82/2015, el qual queda redactat de la manera següent:

c) Aportar almenys 0,5 UTA a l’explotació en la qual s’instal·la. A aquests efectes es comprovarà que altres possibles activitats mitjançant contracte laboral no excedeixen les 20 hores setmanals o bé, en cas de contractació temporal per sobre d’aquest límit horari, no excedeixen 3 mesos anuals.

.

Article 13

S’afegeix...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA