ORDEN AAM/159/2015, de 25 de mayo, por la que se modifica la Orden AAM/361/2014, de 3 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas al sector agrícola en materia de sanidad vegetal y se convocan los correspondientes al periodo 2014-2015, y se abre convocatoria para solicitar ayudas para la prevención y lucha contra la mosca del olivo.

Sección:Disposiciones Generales
Emisor:DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO NATURAL
Rango de Ley:Orden
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

En data 18 de desembre de 2014 es va publicar en el DOGC l’Ordre AAM/361/2014, de 3 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal i es convoquen els corresponents al període 2014-2015.

Per altra banda, el 29 de maig de 2006 es va publicar en el DOGC l’Ordre ARP/259/2006, de 22 de maig, per la qual es declara l'existència oficial a Catalunya de la plaga de la mosca de l'olivera, Bactrocera oleae , i s'estableixen mesures de lluita, amb la finalitat de rebaixar les poblacions de la plaga en col·laboració amb les agrupacions de defensa vegetal dedicades al cultiu de l'olivera.

Aquesta Ordre obliga a efectuar tractaments aeris a les comarques del Baix Ebre, el Montsià i la Ribera d’Ebre; no obstant això, la normativa sobre l’ús sostenible de fitosanitaris restringeix aquests tractaments, cosa que incrementa la problemàtica d’aquesta plaga en aquestes comarques.

Aquesta situació s’ha agreujat considerablement en els darrers anys; la plaga de la mosca de l’olivera és cada vegada més present a totes les comarques de Catalunya, i sobretot a les comarques més humides del litoral. Cal tenir en compte l’alta incidència que ha tingut aquesta plaga a la campanya del 2013 i el 2014 i les considerables pèrdues que en conseqüència ha comportat pel sector oleícola.

Per tot això, es considera prioritària la lluita contra aquesta plaga i s’obre una nova convocatòria d’ajudes per auxiliar les actuacions amb sistemes alternatius a la lluita química tenint en compte els principis de la gestió integrada de plagues per tal de minvar les poblacions de la mosca a Catalunya.

Aquesta nova línia d’ajuts s’ajusta al que disposa l’article 26 al Reglament (UE) 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny de 2014, pel qual es declaren determinats ajuts en els sectors agrícola i forestal i en zones rurals compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea. D’acord amb l’article 9 del Reglament esmentat, la present modificació ha estat comunicada a la Comissió Europea.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector de la producció de l’olivera mitjançant un ajut econòmic, d’acord amb l’article 92 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, a proposta de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA