ORDEN AAM/145/2015, de 15 de mayo, por la que se modifica la Orden AAM/31/2015, de 19 de febrero, por la que se establece y se regula la declaración única agraria de 2015.

Sección:Disposiciones Generales
Emisor:DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO NATURAL
Rango de Ley:Orden
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Mitjançant l’Ordre AAM/31/2015, de 19 de febrer, per la qual s’estableix i es regula la declaració única agrària de 2015, es va regular el procediment per a la presentació i tramitació de la declaració única agrària (DUN) per a la campanya 2015, que constitueix el sistema unificat que permet la concessió i el control dels ajuts que provenen de fons comunitaris, i el coneixement real de les superfícies de les explotacions agràries que siguin susceptibles de rebre ajuts, amb l’extensió de l’obligatorietat ja existent a altres línies d’ajuts, per tal d’augmentar l’eficàcia, la rendibilitat i el control en la concessió, i facilita la presentació de les sol·licituds a les persones interessades. Igualment, aquesta Ordre en l’article 2.3 obliga a declarar l’explotació als titulars d’explotacions agrícoles que realitzin la seva activitat dins de l’àmbit de la producció primària agrícola, i en l’article 4.1 estableix com a termini per efectuar aquesta declaració el període comprès entre l’1 de març i el 15 de maig de 2015.

L’Ordre AAA/872/2015, de 12 de maig, modifica per a l’any 2015 diversos terminis establerts al Reial decret 1075/2015, de 19 de desembre, per a l’aplicació a partir de 2015 dels pagaments directes a l’agricultura i la ramaderia i altres règims d’ajuts, així com sobre la gestió i controls dels pagaments directes i de desenvolupament rural, i en el Reial decret 1076/2015, de 19 de desembre, sobre l’assignació de drets de règim de pagament bàsic de la Política agrària comuna, ampliant entre d’altres els terminis de sol·licitud única fins al 15 de juny de 2015.

D’altra banda, en l’àmbit dels ajuts a la competitivitat, atès que els sol·licitants poden haver iniciat actuacions i es poden veure afectats per l’ampliació del termini de presentació de les sol·licituds, es fa necessari introduir un aclariment amb relació als afectes de la presentació de segones DUN en aquestes sol·licituds.

D’acord amb els antecedents exposats, a proposta de la Direcció General de Desenvolupament Rural i en ús de les atribucions que m’han estat conferides,

Ordeno:

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA