ORDEN AAM/127/2015, de 30 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para el fomento del uso de los seguros agrarios, y se hace pública la convocatoria de las ayudas a las líneas del Plan de seguros agrarios 2015.

Sección:Disposiciones Generales
Emisor:DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO NATURAL
Rango de Ley:Orden
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) té com a objectiu, entre d’altres, l’impuls i el foment de les assegurances agràries per tal de salvaguardar les produccions agràries i ramaderes.

Per aquest motiu es duen a terme, regularment, diferents activitats de foment per tal de fer extensives aquestes assegurances a tot el sector de la producció agrària, entre les quals destaquen les convocatòries d’ajuts consistents en una subvenció directa sobre el cost de contractació de l’assegurança agrària de què es tracti.

Els resultats obtinguts per aquestes convocatòries d’ajuts aconsellen continuar amb la subvenció de les assegurances agràries.

En el marc del Pla d’assegurances agràries combinades vigent, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) subvenciona un percentatge sobre la subvenció que l’Entitat Estatal d’Assegurances Agràries (ENESA) aplica a la pòlissa contractada.

En aquesta nova convocatòria es mantenen els criteris de les anteriors i, en aquest sentit, es dóna prioritat a les assegurances contractades en les produccions on hi hagi un nivell d’assegurament baix, i es fomenten les assegurances que ofereixen més cobertures o que permeten aglutinar en una sola pòlissa produccions diverses o les que ofereixen cobertura per sequera en conreus de secà.

Addicionalment, aquesta Ordre modifica els percentatges d’ajut com a conseqüència de les variacions introduïdes al Pla d’assegurances agràries de 2015 aprovat per Acord del Consell de Ministres de 14 de novembre de 2014. Aquestes variacions recullen un increment dels percentatges de subvenció que aplica ENESA, respecte dels previstos pel Pla 2014. Per aquesta raó, tenint en compte el possible augment de la contractació per al 2015, i amb l’objectiu d’ajustar la despesa del DAAM al pressupost disponible, cal adaptar els percentatges d’ajut a la nova situació. Aquest canvi no varia substancialment l’aportació del DAAM a la subvenció de cadascuna de les línies.

Així, es fa pública la convocatòria dels ajuts a les assegurances agràries que estableix el Pla d’assegurances agràries combinades per a l’exercici 2015 que tenen naturalesa d’ajut d’Estat, d’acord amb la Decisió de la Comissió de 30 de gener de 2002, per la qual es declara compatible amb el mercat comú aquest règim que té assignat el número N 744/2001.

Per tal fomentar una major eficiència del sistema de recollida dels animals morts a l’explotació en el marc de l’assegurança agrària, es mantenen, respecte a 2014, els percentatges de subvenció incrementats per les explotacions que disposen de contenidors refrigerats o congeladors que permetin espaiar i reduir de forma significativa la freqüència de recollida.

En relació amb les línies d’assegurança previstes al Pla, la seva tramitació i resolució de concessió, així com la determinació del seu import i les condicions de pagament, s’estableixen al Conveni de col·laboració signat a aquest efecte, en data 15 de juny de 2006, entre el DAAM i l’Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, SA (Agroseguro).

Consegüentment, valorada la conveniència de continuar fomentant l’ús de les assegurances agràries; d’acord amb l’article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General de Desenvolupament Rural, i en ús de les atribucions que m’han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts per al foment de l’ús de les assegurances agràries, que es publiquen a l’annex 1, aplicables a les línies corresponents als grups que figuren a l’annex 2 d’aquesta Ordre.

Article 2

2.1 Convocar per a 2015 els ajuts per al foment de l’ús de les assegurances agràries de les línies del Pla d’assegurances agràries relacionades a l’annex 3 d’aquesta Ordre, d’acord amb les bases reguladores aprovades a l’article 1 anterior.

2.2 La formalització de l’assegurança corresponent tindrà la consideració de sol·licitud d’ajut per les assegurances corresponents a les línies que es detallen a l’annex 2, incloses al Pla d’assegurances agràries, sempre que s’hagi realitzat correctament i dins el període de subscripció establert en les resolucions del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient per a cada línia d’assegurança.

Les sol·licituds presentades fora de termini no s’admetran a tràmit.

2.3 Els ajuts establerts en aquesta Ordre aniran a càrrec de la partida pressupostària AG02 D/770000700/6120/0000 dels pressupostos del DAAM per a l’any 2015, dotada amb un import màxim d’990.000,00 euros. S’estableix un import addicional de 10.000,00 euros a aplicar en funció de les disponibilitat pressupostàries efectives.

2.4 En relació amb la tramitació de l’ajut:

En el cas de l’ajut a què es refereix l’apartat 2.a) de l’annex 1, la tramitació de la subvenció s’efectuarà d’acord amb el que estableix el Conveni de col·laboració formalitzat entre el DAAM i Agroseguro per al foment de l’ús de les assegurances agràries en el sector agrari català.

2.5 Els ajuts concedits es faran públics a la seu electrònica de la Generalitat http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts , fent ús dels mitjans electrònics establerts. Els ajuts que superin els 3.000,00 euros es publicaran, a més, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Disposicions transitòries

¿1 Els ajuts per al foment de l’ús de les assegurances agràries aplicades a les pòlisses subscrites en anys o plans d’assegurances anteriors que estiguin pendents de tramitació es finançaran amb càrrec al pressupost de l’exercici 2015, i d’acord amb els grups i percentatges de subvenció aprovats en l’ordre de convocatòria corresponent.

¿2 Aquesta Ordre també s’aplicarà a les pòlisses del pla d’assegurances agràries el període de subscripció de les quals s’hagi iniciat abans de la publicació d’aquesta disposició.

Disposicions finals

¿1 Es faculta el director o la directora general de Desenvolupament Rural perquè dicti les disposicions que calguin per a l’execució i el desplegament d’aquesta Ordre.

¿2 Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 30 d’abril de 2015

Josep Maria Pelegrí i Aixut

Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Annex 1

Bases reguladores

¿1 Objecte dels ajuts

1.1 Establir les mesures per a l’aplicació dels ajuts per al foment de l’ús de les assegurances agràries a Catalunya, d’acord amb el Pla d’assegurances agràries combinades.

1.2 Establir un règim temporal d’ajuts de minimis per a les pòlisses subscrites en la modalitat d’assegurances per a les estructures, cobertures i instal·lacions d’hivernacles, umbracles i túnels, independents de les pòlisses subscrites per a l’assegurament de la producció que protegeixen.

¿2 Línies d’assegurances subvencionables

El DAAM concedirà ajuts per al pagament del cost de les primes de les persones que subscriguin les assegurances següents:

 1. Assegurances corresponents a les línies que es detallen a l’annex 2 d’aquesta Ordre, incloses al Pla d’assegurances agràries 2015. Els ajuts a aquestes assegurances tenen naturalesa d’ajuts d’Estat i corresponen al règim notificat per l’Administració General de l’Estat declarat compatible per la Comissió Europea mitjançant Decisió de 30 de gener de 2002 (núm. d’ajut assignat N 774/2001).

 2. Assegurances per a les estructures, cobertures i instal·lacions d’hivernacles, umbracles i túnels, independents de les pòlisses subscrites per a l’assegurament de la producció que protegeixen. Els ajuts a aquestes pòlisses se sotmeten al Reglament (UE) 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis en el sector agrícola.

  ¿3 Sectors i riscos assegurats

  3.1 L’assegurança s’aplicarà als sectors agrícola, ramader, forestal i aqüícola.

  3.2 Els riscos assegurables són tots els fenòmens de la natura susceptibles de produir danys sobre les produccions agràries i que compleixin els requisits tècnics necessaris per al seu assegurament.

  ¿4 Cobertura i subscripció

  4.1 La cobertura dels riscos emparats per les assegurances agràries que preveuen els plans anuals, la realitzaran les entitats asseguradores i el Consorci de Compensació d’Assegurances que s’inclouen a Agroseguro.

  4.2 La subscripció de les assegurances previstes al Pla, la realitzaran exclusivament les entitats asseguradores incloses a Agroseguro i els/les agents d’assegurances autoritzats/ades, de la manera legalment establerta.

  4.3 La subscripció de l’assegurança és voluntària per a les persones que es dediquen a l’agricultura, a la ramaderia, a l’aqüicultura i a la producció forestal.

  4.4 Les assegurances poden ser subscrites de manera individual o de manera col·lectiva.

  ¿5 Persones beneficiàries

  Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones físiques o jurídiques titulars d’explotacions agràries que compleixin els requisits següents:

 3. Que tinguin parcel·les o caps de bestiar ubicats al territori de Catalunya.

 4. En el cas de les línies que cobreixin garanties addicionals aplicables a les organitzacions de productors, aquestes han de tenir el domicili social a Catalunya.

 5. Que contractin les assegurances de l’apartat 2.a) d’aquestes bases reguladores dins el termini que estableix el Pla, o que hagin contractat o contractin les assegurances de l’apartat 2.b) d’aquestes bases reguladores dins del termini que s’estableixi a la convocatòria corresponent.

 6. Que no incorrin en cap de les causes que impedeixin adquirir la condició de persona beneficiària que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, ni l’article 99 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

  ¿6 Tipus i quantia dels ajuts

  6.1 L’ajut té...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA