ANUNCIO sobre licitación del contrato del servicio de limpieza del mercado no sedentario de Valldoreix.

Sección:Administración Local
Emisor:Otros organismos
Rango de Ley:Anuncio
 
EXTRACTO GRATUITO

De l’EMD de Valldoreix, d’aprovació en data 9 d’abril de 2014 per Decret de la Presidència número 207/14, de la licitació del contracte del servei de neteja del mercat no sedentari de Valldoreix i els plecs de clàusules tècnico-administratives que han de regir la present licitació. Les dades d’aquesta licitació són les següents:

 1. Entitat adjudicadora

  1. Organisme: EMD de Valldoreix.

  2. Dependència que tramita l’expedient: Secretària General.

 2. Objecte del contracte

  1. Descripció de l’objecte: Servei neteja del mercat no sedentari de Valldoreix

  2. Durada del servei: 3 anys, amb possibilitat de 2 pròrrogues

  3. Pressupost base de licitació: 16.800,00€ anuals IVA exclòs

 3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació

  1. Tramitació: Ordinari

  2. Procediment: Obert

  3. Forma: Concurs

 4. Garanties:

  1. Provisional: no s’exigeix garantia provisional

  2. Definitiva: 5% del preu d’adjudicació

 5. Obtenció de documentació i informació

  A l’Entitat municipal descentralitzada de Valldoreix, amb domicili a la Rambla M.J. Verdaguer 185. Valldoreix – 08197. Tel.: 936742719 -fax:93589823, i a la pàgina web www.valldoreix.cat .

 6. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació

  1. Data límit de presentació: En el termini de 30 dies naturals posteriors al de l'última publicació d'aquest Edicte al Butlletí Oficial de la província de Barcelona o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

  2. Lloc de presentació: a les oficines de l’EMD de Valldoreix, abans de les 14:00 hores, podent ser enviada per correu (en aquest cas s’ha d’anunciar la seva tramesa mitjançant tèlex, telegrama o fax el mateix dia de la presentació abans de les 14:00h). Essent el domicili de l’EMD de Valldoreix, rambla MJ Verdaguer 185. Valldoreix – 08197

  3. Documentació a presentar: la que es detalla els plecs de clàusules administratives particulars.

 7. Obertura de les ofertes

  1. Entitat: EMD de Valldoreix

  2. Domicili: Rbla. M.J. Verdaguer 185

   ...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA