LEY 8/1997, de 23 de junio, por la que se autoriza la refundición en un texto único de los preceptos de determinados textos legales vigentes en Cataluña en materia de función pública.

Sección:Disposiciones Generales
Emisor:DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA
Rango de Ley:Ley
 
CONTENIDO

Resultats i fitxa. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya . Generalitat de Catalunya Accés al contingut Accés al menú de la secció Introdueixi les paraules de cerca Castellano Mapa Web Contacte Temes Serveis Generalitat Catalunya Seu electrònica function ValidaParaulaCercaCercadorGeneric(){ if(!document.getElementById) return; if( !document.getElementById("FW_bCercador") ) return; var objFORM = document.getElementById("FW_bCercador"); if(objFORM.nodeName.toLowerCase()!="form"){ objFORM = objFORM.getElementsByTagName("form"); if(objFORM.length>0){ objFORM = objFORM[0]; }else{ return; } } objFORM.onsubmit = function(){ var ca = "Si us plau, introdu�u les paraules a cercar."; var es = "Por favor, introduzca las palabras a buscar."; var en = "Type your search please."; var oc = "Si us plau, introdu�u les paraules a cercar."; var continuar = true; var idioma = ""; if(document.documentElement.getAttribute && (document.documentElement.getAttribute("lang")!="" || document.documentElement.getAttribute("xml:lang")!="" )){ idioma = (document.documentElement.getAttribute("lang")?document.documentElement.getAttribute("lang"):(document.documentElement.getAttribute("xml:lang")?document.documentElement.getAttribute("xml:lang"):"")); } switch(document.getElementById("cercadorOcult").value){ case "": alert(eval(idioma.substring(0,2))); continuar = false; break; case "cerca": alert(idioma!=""?eval(idioma.substring(0,2)):ca); continuar = false; break; case "c�rca": alert(idioma!=""?eval(idioma.substring(0,2)):oc); continuar = false; break; case "buscar": alert(idioma!=""?eval(idioma.substring(0,2)):es); continuar = false; break; case "search": alert(idioma!=""?eval(idioma.substring(0,2)):en); continuar = false; break; } if(continuar) return true; else{ document.getElementById("cercadorOcult").focus(); return false; } } } window.onload=function(){ ValidaParaulaCercaCercadorGeneric(); }; Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Sobre el DOGC Serveis del DOGC Base de dades del DOGC Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions Preguntes freqüents Enllaços Publicacions de la Generalitat de Catalunya DOGC > Resultats i fitxa // document.write(" "); //AEB funcio que afegeix el parametre newLang al canviar l' idioma del portal. function updateQueryStringParameter(uri, key, value) { var re = new RegExp("([?&])" + key + "=.*?(&|$)", "i"); var separator = uri.indexOf('?') !== -1 ? "&" : "?"; if (uri.match(re)) { return uri.replace(re, '$1' + key + "=" + value + '$2'); } else { return uri + separator + key + "=" + value; } } $(function() { lang=$('html').attr('lang'); var urlOnChangeLocale=document.getElementsByClassName("FW_bIdiomes")[0].children[0].href; if(lang == "ca-ES"){ if(urlOnChangeLocale.indexOf("newLang=") == -1){ urlOnChangeLocale += "&newLang=es_ES"; }else{ urlOnChangeLocale=updateQueryStringParameter(urlOnChangeLocale,"newLang", "es_ES"); } }else{ if(urlOnChangeLocale.indexOf("newLang=") == -1){ urlOnChangeLocale += "&newLang=ca_ES"; }else{ urlOnChangeLocale=updateQueryStringParameter(urlOnChangeLocale,"newLang", "ca_ES"); } } document.getElementsByClassName("FW_bIdiomes")[0].children[0].href=urlOnChangeLocale; }); Torna Enllaç permanent function submitForm(linkElement, sessionVal) { var parent = linkElement.parentNode; if (parent) { parent.submit(); } } Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi function submitForm(linkElement, sessionVal) { var parent = linkElement.parentNode; if (parent) { parent.submit(); } } Afegeix-lo a la meva selecció PDF (427.67 KB) Dades del document Tipus de document Ley

Data del document 23/06/1997

Número del document 008/1997

Número de control 97171001

Organisme emissor Departamento de la Presidencia

Dades del DOGC Número 2424

Fecha 02/07/1997

Sección DISPOSICIONES

Página 7582

Veure-les totes Afectacions Afectacions actives (4) DESPLEGA la disposició addicional trenta-quatrena de la Llei 19\1996, de 27 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 1997 DESPLEGA l'art. 11 de la Llei 11\1995, de 29 de setembre, de modificació parcial de la Llei 15\1990, d'ordenació sanitària de Catalunya AUTORITZA EL TEXT REFOS de la Llei 9\1994, de 29 de juny, de reforma de la legislació relativa a la funció pública de la Generalitat de Catalunya Autoritza la refosa la LLEI 17/1985, de 23 de juliol, de la funció pública de l'Administració de la Generalitat. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 587, p. 3027, de 13.9.1985). Descriptors relacionats Matèries baixa per maternitat (7) funció pública (11507) funcionari (5449) humanització del treball (5) procediment disciplinari (69) contractació de personal (686) protecció de la família (21) cessament d'ocupació (94) nomenament del personal (5986) modificació de la llei (57) sanció administrativa (19663) estatut del funcionari (9) càrrega familiar (6) dret regional (8) personal contractat (31) llicència parental per a homes (4) empleat de serveis públics (21) Organismes Servei Català de la Salut (1496) Departament de Salut (27) Accedeix a la cerca simple / avançada LEY 8/1997, de 23 de junio, por la que se autoriza la refundición en un texto único de los preceptos de determinados textos legales vigentes en Cataluña en materia de función pública. El President de la Generalitat de Catalunya Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent LLEI Preàmbul La Llei 9/1994, del 29 de juny, de reforma de la legislació relativa a la funció pública de la Generalitat de Catalunya, ha introduït importants modificacions en la normativa de funció pública en particular, modifica l'articulat de la Llei 17/1985, del 23 de juliol, i hi afegeix noves disposicions que, en conjunt, configuren el nou model de funció pública de l'Administració de la Generalitat. D'altra banda, la modificació de la legislació estatal reguladora de determinades matèries que són base del règim estatutari del funcionariat públic comporta que, en matèria de situacions administratives, permisos i procediments derivats de l'oferta d'ocupació pública, s'hagin d'introduir necessàriament modificacions en alguns preceptes de la normativa que es refon, per tal d'evitar-ne la col·lisió amb l'esmentada normativa bàsica estatal. Per a aconseguir, en la mesura del que sigui possible, la unificació normativa en aquesta matèria i facilitar-ne l'aplicació, es fa aconsellable l'elaboració d'un text únic de les esmentades disposicions legals en matèria de funció pública vigents a l'Administració de la Generalitat. Article 1 S'autoritza el Govern a aprovar, en el termini màxim de quatre mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, el text refós de la Llei 17/1985, del 23 de juliol, de la funció pública de l'Administració de la Generalitat, i de la Llei 9/1994, del 29 de juny, de reforma de la legislació relativa a la funció pública de la Generalitat de Catalunya, i també de les modificacions introduïdes per l'article 11 de la Llei 11/1995, de modificació parcial de la Llei 15/1990, d'ordenació sanitària de Catalunya, i per la disposició addicional trenta-quatrena de la Llei 19/1996, del 27 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 1997. Article 2 L'autorització per a refondre s'estén també a la regularització, l'aclariment i l'harmonització dels textos legals a què es refereix l'article 1, i també per a recollir expressament les modificacions que la normativa bàsica estatal ha introduït als articles 31, 71.2 lletres a i b i 85.4, tercer paràgraf, de la Llei 17/1985, del 23 de juliol, de la funció pública de l'Administració de la Generalitat, modificada per la Llei 9/1994, mitjançant l'article segon de la Llei 4/1995, del 23 de març, de regulació del permís parental i per maternitat, i els articles 89.2, 103.1 i 104 de la Llei 13/1996, del 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social. Així mateix, l'autorització faculta per a intitular els títols, els capítols i els articles del text únic, tenint en compte que les referències a «Consell Executiu», contingudes en la Llei 17/1985, han d'ésser unificades en favor de l'expressió «Govern». Disposició final Aquesta Llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir. Palau de la Generalitat, 23 de juny de 1997 Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya Xavier Trias i Vidal de Llobatera Conseller de la Presidència (97.171.001) updateImageLinks(); Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya var _tag = new WebTrends(); _tag.dcsid="dcsb2suea100004bnsvbhwg5n_4u1m"; _tag.dcsGetId(); _tag.DCSext.wt_departament="Presidencia"; _tag.DCSext.wt_web1="DOGC"; _tag.DCSext.wt_web2=""; _tag.DCSext.wt_web3=""; _tag.status="1"; _tag.WT.cg_n=""; _tag.WT.cg_s=""; _tag.DCSext.subcontent1=""; _tag.DCSext.subcontent2=""; _tag.DCSext.subcontent3=""; _tag.DCSext.subcontent4=""; _tag.dcsCollect();