LEY 5/1995, de 21 de junio, de protección de los animales utilizados para experimentación y para otras finalidades científicas.

Sección:Disposiciones Generales
Emisor:DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA
Rango de Ley:Ley
 
CONTENIDO

Resultats i fitxa. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya . Generalitat de Catalunya Accés al contingut Accés al menú de la secció Introdueixi les paraules de cerca Castellano Mapa Web Contacte Temes Serveis Generalitat Catalunya Seu electrònica function ValidaParaulaCercaCercadorGeneric(){ if(!document.getElementById) return; if( !document.getElementById("FW_bCercador") ) return; var objFORM = document.getElementById("FW_bCercador"); if(objFORM.nodeName.toLowerCase()!="form"){ objFORM = objFORM.getElementsByTagName("form"); if(objFORM.length>0){ objFORM = objFORM[0]; }else{ return; } } objFORM.onsubmit = function(){ var ca = "Si us plau, introdu�u les paraules a cercar."; var es = "Por favor, introduzca las palabras a buscar."; var en = "Type your search please."; var oc = "Si us plau, introdu�u les paraules a cercar."; var continuar = true; var idioma = ""; if(document.documentElement.getAttribute && (document.documentElement.getAttribute("lang")!="" || document.documentElement.getAttribute("xml:lang")!="" )){ idioma = (document.documentElement.getAttribute("lang")?document.documentElement.getAttribute("lang"):(document.documentElement.getAttribute("xml:lang")?document.documentElement.getAttribute("xml:lang"):"")); } switch(document.getElementById("cercadorOcult").value){ case "": alert(eval(idioma.substring(0,2))); continuar = false; break; case "cerca": alert(idioma!=""?eval(idioma.substring(0,2)):ca); continuar = false; break; case "c�rca": alert(idioma!=""?eval(idioma.substring(0,2)):oc); continuar = false; break; case "buscar": alert(idioma!=""?eval(idioma.substring(0,2)):es); continuar = false; break; case "search": alert(idioma!=""?eval(idioma.substring(0,2)):en); continuar = false; break; } if(continuar) return true; else{ document.getElementById("cercadorOcult").focus(); return false; } } } window.onload=function(){ ValidaParaulaCercaCercadorGeneric(); }; Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Sobre el DOGC Serveis del DOGC Base de dades del DOGC Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions Preguntes freqüents Enllaços Publicacions de la Generalitat de Catalunya DOGC > Resultats i fitxa // document.write(" "); //AEB funcio que afegeix el parametre newLang al canviar l' idioma del portal. function updateQueryStringParameter(uri, key, value) { var re = new RegExp("([?&])" + key + "=.*?(&|$)", "i"); var separator = uri.indexOf('?') !== -1 ? "&" : "?"; if (uri.match(re)) { return uri.replace(re, '$1' + key + "=" + value + '$2'); } else { return uri + separator + key + "=" + value; } } $(function() { lang=$('html').attr('lang'); var urlOnChangeLocale=document.getElementsByClassName("FW_bIdiomes")[0].children[0].href; if(lang == "ca-ES"){ if(urlOnChangeLocale.indexOf("newLang=") == -1){ urlOnChangeLocale += "&newLang=es_ES"; }else{ urlOnChangeLocale=updateQueryStringParameter(urlOnChangeLocale,"newLang", "es_ES"); } }else{ if(urlOnChangeLocale.indexOf("newLang=") == -1){ urlOnChangeLocale += "&newLang=ca_ES"; }else{ urlOnChangeLocale=updateQueryStringParameter(urlOnChangeLocale,"newLang", "ca_ES"); } } document.getElementsByClassName("FW_bIdiomes")[0].children[0].href=urlOnChangeLocale; }); Torna Enllaç permanent function submitForm(linkElement, sessionVal) { var parent = linkElement.parentNode; if (parent) { parent.submit(); } } Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi function submitForm(linkElement, sessionVal) { var parent = linkElement.parentNode; if (parent) { parent.submit(); } } Afegeix-lo a la meva selecció PDF (962.33 KB) Dades del document Tipus de document Ley

Data del document 21/06/1995

Número del document 005/1995

Número de control 95173011

Organisme emissor Departamento de la Presidencia

Dades del DOGC Número 2073

Fecha 10/07/1995

Sección DISPOSICIONES

Página 5172

Veure-les totes Afectacions Afectacions passives (1) DESPLEGADA pel Decret 214\1997, de 30 de juliol, pel qual es regula la utilització d'animals per a experimentació i per a altres finalitats científiques Afectacions actives (1) Desplega la LLEI 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals. Descriptors relacionats Matèries protecció dels animals (404) Accedeix a la cerca simple / avançada LEY 5/1995, de 21 de junio, de protección de los animales utilizados para experimentación y para otras finalidades científicas. El President de la Generalitat de Catalunya Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent LLEI Aquesta Llei, la finalitat de la qual és la protecció dels animals utilitzats per a experimentació i per a altres finalitats científiques, pretén complementar el marc jurídic existent a Catalunya per a la protecció dels animals, constituït per la Llei 3/1988, del 4 de març, de protecció dels animals, i les disposicions que la desenvolupen. Alhora, amb la seva promulgació es dóna compliment al manament establert per la dita Llei 3/1988, d'adoptar una normativa específica en una matèria d'una amplitud i una complexitat tals que requereixen un tractament normatiu diferenciat. La Llei s'inscriu, també en aquesta ocasió, en la línia de la legislació més avançada existent no només en el si de la Unió Europea, sinó també en l'àmbit més ampli del Consell d'Europa, en el marc del qual es va signar l'any 1986 el Conveni europeu sobre protecció dels animals vertebrats utilitzats amb finalitats experimentals i altres finalitats científiques. En l'àmbit comunitari, la Directriu 86/609/CEE, del 24 de novembre, relativa a l'aproximació de les disposicions legals, reglamentàries i administratives dels estats membres respecte a la protecció dels animals utilitzats per a experimentació i altres finalitats científiques, constitueix l'enquadrament normatiu de les mesures reglamentàries d'àmbit estatal. Dins aquest context, el caràcter innovador d'aquesta norma de rang legal es fa palès en l'establiment de mesures específiques destinades a garantir i assegurar el compliment de les obligacions que imposa i, especialment, en atenció al compromís que adopta la Generalitat d'impulsar la recerca i el desenvolupament de tècniques alternatives susceptibles d'aportar uns nivells d'informació i uns resultats científics equivalents als obtinguts en procediments d'experimentació amb animals. Aquesta Llei s'inspira en el principi de prohibició de pràctiques d'experimentació amb animals sempre que hi hagi algun mètode alternatiu de fiabilitat reconeguda. Quant al contingut, la Llei s'estructura en sis capítols, una disposició transitòria, una disposició final i un annex. El capítol I, sobre les disposicions generals, estableix la finalitat i l'àmbit d'aplicació de la Llei. El capítol II, dedicat als animals d'experimentació, estableix la prohibició d'utilitzar determinats animals i les condicions generals de manteniment i de transport. El capítol III, referit als centres de cria o de subministrament d'animals d'experimentació i a aquells en què es duen a terme els procediments d'experimentació, regula les condicions que han de complir en cada cas, el registre de control dels animals i el registre administratiu en què s'han d'inscriure els centres. El capítol IV, nucli central de la Llei, conté les prescripcions relatives als procediments d'experimentació pròpiament dits, a llur selecció, als mètodes d'eliminació del dolor, a l'alliberament dels animals durant el procediment, al manteniment en vida d'aquests després del procediment i també a la utilització d'animals en més d'un procediment. El capítol V estableix el règim d'autoritzacions i control que ha d'exercir el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, amb la col·laboració d'altres agents de l'autoritat, el principi de la salvaguarda del caràcter confidencial de la informació, la creació de la Comissió d'Experimentació Animal i l'obligació de creació, pels centres, dels comitès ètics d'experimentació animal. Finalment, el capítol VI, dedicat a la disciplina, tipifica les infraccions al que disposa la Llei i les sancions corresponents. Capítol I Disposicions generals Article 1 Objecte de la Llei Aquesta Llei té per objecte la protecció dels animals utilitzats o destinats a ésser utilitzats amb finalitats experimentals, científiques o educatives, per tal d'evitar que se'ls pugui causar cap tipus de dolor o patiment injustificats, d'evitar qualsevol duplicació inútil de procediments d'experimentació i de reduir al mínim el nombre d'animals utilitzats. Article 2 Àmbit d'aplicació 1. Als efectes d'aquesta Llei, s'entén per "animal" qualsevol ésser viu vertebrat no humà, incloses les formes de desenvolupament de vida pròpia i autònoma, amb exclusió de les formes fetals i embrionàries. 2. Únicament es poden utilitzar animals en procediments d'experimentació quan es pretengui aconseguir algun dels objectius següents: a.1) La prevenció de malalties, d'alteracions de la salut o d'altres anomalies i de llurs efectes en les persones, en els animals vertebrats i invertebrats i en les plantes, inclosos el desenvolupament, la producció i les proves per a comprovar la qualitat, l'eficàcia i la seguretat de medicaments i aliments i d'altres substàncies o productes que puguin tenir incidència en la salut. a.2) La diagnosi i el tractament de malalties, d'alteracions de la salut o d'altres anomalies i de llurs efectes en les persones, en els animals vertebrats i invertebrats i en les plantes. b) L'avaluació, la detecció, la regulació i la modificació de les condicions fisiològiques en les persones, en els animals vertebrats i invertebrats i en les plantes. c) La protecció del medi ambient, en interès de la salut o el benestar de les persones, dels animals o de les plantes. d) La investigació fonamental i la investigació aplicada. e) L'educació universitària i la formació professional específica per a l'exercici d'activitats relacionades amb l'experimentació en els termes que estableix l'article 12.3. 3. S'exclou de l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei l'exercici de l'activitat ramadera i veterinària no experimentals. Capítol II Animals d'experimentació Article 3 Animals d'experimentació 1. Als efectes d'aquesta Llei, s'entén per "animal d'experimentació" l'animal utilitzat o destinat a ésser utilitzat en qualsevol procediment d'experimentació. 2. Els animals de les espècies incloses en l'annex 1, per a ésser utilitzats o destinats a ésser utilitzats en procediments d'experimentació, han d'haver nascut i haver estat expressament criats en centres oficialment reconeguts. Excepcionalment, si els objectius d'un procediment d'experimentació ho requereixen i els centres oficialment reconeguts no disposen dels animals necessaris, el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca pot autoritzar la utilització d'animals de les espècies esmentades que no provinguin d'aquests centres. Article 4 Prohibició d'utilització de determinats animals 1. Es prohibeix sotmetre als procediments d'experimentació regulats per aquesta Llei: a) Els gossos i gats rodamóns, i els provinents de centres de recollida d'animals abandonats. b) Els animals salvatges capturats en la natura. c) Els animals protegits o en perill d'extinció. 2. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca pot autoritzar, amb caràcter excepcional, la utilització dels animals a què es refereixen les lletres b) i c) de l'apartat 1 si ho permet la normativa específica de protecció, sempre que els objectius del procediment siguin la investigació tendent a la protecció d'aquestes espècies o altres fins biomèdics essencials i es comprovi que les esmentades espècies són excepcionalment les úniques adequades per a la finalitat que es pretén. A aquest efecte, amb caràcter previ a l'autorització, s'ha de presentar una memòria descriptiva del procediment d'experimentació i dels objectius que es persegueixen. Article 5 Condicions generals de manteniment i transport dels animals 1. Els animals destinats a ésser utilitzats en procediments d'experimentació han de gaudir en tot moment, de conformitat amb la normativa comunitària, de les condicions següents: a) Disposar d'un allotjament, en les degudes condicions ambientals, amb un grau suficient de llibertat de moviment, una quantitat suficient d'aliments i d'aigua i les condicions higiènico-sanitàries que siguin adequades a llur salut i llur benestar, d'acord amb les necessitats de cada espècie. b) Beneficiar-se de mesures de control i verificació, a càrrec de personal qualificat, que garanteixin que qualsevol defecte o sofriment que pateixin siguin eliminats ràpidament. 2. El trasllat dels animals destinats a ésser utilitzats en procediments d'experimentació s'ha d'ajustar en tot moment al que disposa la normativa legal vigent sobre protecció dels animals en el transport. Durant el trasllat, els animals han de disposar d'espai suficient i adequat a llur espècie, en mitjans de transport o embalatges que han d'ésser concebuts per a protegir els animals de la intempèrie, dels canvis bruscos de temperatura i de les temperatures extremes. 3. Durant el transport, els animals han d'ésser abeurats i han de rebre una alimentació apropiada a intervals convenients, tenint en compte les característiques de les espècies transportades i els mitjans de transport utilitzats. 4. Per a la càrrega i la descàrrega dels animals s'ha d'utilitzar un equip adequat que en garanteixi el benestar durant aquestes tasques. 5. D'acord amb la normativa comunitària vigent, el Govern de la Generalitat ha de desplegar per reglament les condicions generals establertes pels apartats anteriors. Capítol III Centres Article 6 Condicions generals dels centres 1. Els centres que allotgin animals destinats a ésser utilitzats en procediments d'experimentació han de complir els requisits que permetin de proporcionar-los les condicions a què fa referència l'article 5 i han de disposar de personal qualificat i suficient encarregat de supervisar-ne la salut i el benestar. 2. S'ha d'establir per reglament la normativa que han de complir els centres a què es refereix l'apartat 1, pel que fa a la identificació dels animals d'experimentació i a l'acreditació de llur origen i de llur estat sanitari. Article 7 Condicions específiques dels centres que duen a terme procediments d'experimentació Els centres que duen a terme procediments d'experimentació han de disposar de personal adequat i d'instal·lacions i equips apropiats per a les espècies animals que s'utilitzin i per a l'execució eficaç dels procediments, de manera que utilitzin el mínim nombre d'animals i els produeixin el mínim de dolor, patiment, angoixa o danys durables. Article 8 Registre dels centres 1. Els centres que criïn, subministrin o utilitzin animals d'experimentació han d'estar inscrits en el registre que amb aquesta finalitat ha d'establir el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca com a requisit imprescindible per a llur funcionament. 2. En el termini de sis mesos de l'entrada en vigor d'aquesta Llei s'ha de regular per reglament el procediment per a formalitzar la inscripció a què es refereix l'apartat 1. Article 9 Registre de control dels animals 1. Els centres a què fa referència l'article 8 tenen l'obligació de portar un registre en el qual han de fer constar el nombre d'animals que crien, subministren o utilitzen, les espècies a què pertanyen, els establiments d'origen i destinació d'aquests animals i les altres dades que es determinin per reglament. 2. La informació registral dels animals s'ha de mantenir en el centre, a disposició dels tècnics del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, durant un termini de cinc anys a comptar de la darrera anotació efectuada. Capítol IV Procediments d'experimentació Article 10 Definició del procediment d'experimentació 1. Als efectes d'aquesta Llei, s'entén per "procediment d'experimentació" la utilització d'un animal amb finalitats experimentals, científiques o educatives que pugui causar-li dolor, patiment, angoixa o danys durables, inclosa qualsevol actuació que pugui donar lloc al naixement d'un animal en les esmentades condicions, però amb exclusió dels mètodes menys dolorosos acceptats per la pràctica moderna per a sacrificar o identificar els animals. 2. Un procediment d'experimentació comença en el moment en què s'inicia la preparació de l'animal per a utilitzar-lo i acaba en el moment en què no s'ha de fer cap observació ulterior en relació amb el mateix procediment. L'eliminació del dolor, el patiment, l'angoixa o els danys durables mitjançant la utilització satisfactòria d'analgèsics, d'anestèsia o d'altres mètodes no exclou la utilització d'un animal de l'àmbit d'aquesta definició. Article 11 Execució dels procediments d'experimentació 1. D'acord amb el que estableix l'article 8, els procediments d'experimentació han d'ésser duts a terme en els centres registrats amb aquest fi i per personal qualificat o sota la seva responsabilitat directa. 2. Amb caràcter excepcional, el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca pot autoritzar l'execució de procediments d'experimentació fora dels centres registrats, si és imprescindible per les característiques del procediment, i sempre que quedi garantit el compliment de les condicions establertes per aquest capítol. 3. Tots els animals utilitzats en procediments d'experimentació han d'ésser mantinguts en les condicions que estableix l'article 5.1, sempre que sigui compatible amb les finalitats del procediment. Article 12 Selecció del procediment d'experimentació 1. Es prohibeix l'execució de procediments d'experimentació que requereixin la utilització d'animals en els casos en què es pugui recórrer a un altre mètode alternatiu oficialment validat per les institucions o els organismes comunitaris que tinguin encomanada aquesta funció, o reconegut d'acord amb la normativa comunitària, que sigui factible per a obtenir uns resultats equivalents. 2. En cas que hi hagi la possibilitat de dur a terme diversos procediments d'experimentació per a obtenir la mateixa finalitat, s'ha de seleccionar el que requereixi la utilització d'un nombre menor d'animals o bé d'animals amb un grau menor de sensibilitat neurovegetativa, que causi menys dolor, patiment, angoixa o danys durables i que pugui proporcionar els resultats més satisfactoris. 3. Els procediments d'experimentació amb finalitats educatives només es poden dur a terme en l'educació universitària i en la formació professional específica per a l'exercici d'activitats relacionades amb l'experimentació. En qualsevol cas, aquests procediments d'experimentació s'han de limitar als absolutament necessaris i únicament es poden dur a terme si l'objectiu no es pot aconseguir per mètodes àudio-visuals o per altres mètodes adequats de valor comparable. 4. La Generalitat ha d'impulsar la recerca i el desenvolupament de tècniques alternatives que puguin aportar uns nivells d'informació i uns resultats científics equivalents als obtinguts en procediments d'experimentació amb animals i la validació dels procediments que s'ajustin als principis establerts per aquesta Llei, i ha de facilitar els intercanvis d'informació i la difusió de les tècniques que evitin procediments repetitius o reiteratius. Article 13 Alliberament d'animals durant el procediment d'experimentació Quan sigui necessari per a fins experimentals o científics, el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca pot autoritzar l'alliberament dels animals durant el procediment d'experimentació, sempre que hi hagi la certesa que se'ls ha aplicat la màxima cura per a protegir-ne el benestar i que no hi ha perill per a la salut pública, la fauna, la flora i el medi ambient. Article 14 Eliminació del dolor 1. Els animals, durant els procediments d'experimentació, han d'estar adequadament anestesiats, sota l'efecte d'analgèsics o sotmesos a altres mètodes destinats a eliminar al màxim el dolor, el sofriment o l'angoixa. 2. El que estableix l'apartat 1 no s'aplica si: a) La utilització d'anestèsia, d'analgèsia o dels altres mètodes possibles és més traumàtica per a l'animal que el procediment mateix. b) La utilització d'anestèsia, d'analgèsia o dels altres mètodes possibles és incompatible amb els resultats perseguits pel procediment o hi està contraindicada, en el qual supòsit cal l'autorització prèvia del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. 3. L'animal que, després d'haver-se recuperat de l'anestèsia, l'analgèsia o el mètode que se li hagi aplicat, pugui patir dolor o sofriment considerables, ha d'ésser tractat a temps amb mitjans adequats per tal de calmar-li el dolor o el sofriment, sempre que això sigui compatible amb la finalitat del procediment d'experimentació; si no és possible de tractar-lo, l'animal ha d'ésser sacrificat immediatament per mètodes humanitaris que no comportin dolor, ni estrès, ni patiment físic o psíquic. Article 15 Manteniment en vida posteriorment al procediment d'experimentació 1. En finalitzar el procediment d'experimentació, el personal qualificat del centre ha de decidir si l'animal pot ésser mantingut viu o ha d'ésser sacrificat per mètodes humanitaris que no comportin dolor, ni estrès, ni patiment físic o psíquic. En cap cas no es pot mantenir viu un animal, encara que hagi recuperat el seu estat normal de salut, si és probable que pateixi posteriorment dolor, sofriment o angoixa durables. 2. Si el personal qualificat del centre decideix mantenir viu un animal, aquest ha de rebre les cures adequades al seu estat de salut, sota control veterinari, i ha d'ésser mantingut en les condicions que estableix l'article 5.1. 3. Si en el procediment d'experimentació s'han utilitzat animals capturats en la natura, el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca pot autoritzar-ne l'alliberament al medi originari, després d'una estada en un centre de recuperació, sota control de personal qualificat, sempre que aquest dictamini que l'animal ha restablert la salut en tots els aspectes i no hi hagi perill per a la salut pública, la fauna i el medi ambient. Article 16 Utilització d'animals en més d'un procediment d'experimentació 1. És prohibida la utilització en procediments d'experimentació d'animals que hagin estat sotmesos prèviament a un altre procediment que els hagi ocasionat dolor o patiment greus o durables, amb independència que s'hagi emprat anestèsia o analgèsia, tret que els animals hagin recuperat totalment llur estat normal de salut i benestar. 2. L'excepció establerta per l'apartat 1, que ha d'ésser autoritzada pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, requereix en tot cas que durant el nou procediment d'experimentació l'animal estigui sotmès a anestèsia general, que s'ha de mantenir fins al seu sacrifici, o que el nou procediment només exigeixi intervencions de poca importància. Capítol V Règim d'autoritzacions i de control Article 17 Notificacions i autoritzacions 1. La utilització d'animals d'experimentació amb les finalitats que estableix l'article 2 ha d'ésser notificada prèviament al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, d'acord amb el que s'estableixi per reglament. 2. Sens perjudici del que estableix l'apartat 1, l'execució de procediments d'experimentació en els supòsits excepcionals previstos en els articles 3.2, 4.2, 11.2, 13, 14.2.b) i 15.3 d'aquesta Llei, i l'execució de procediments d'experimentació en què l'animal pot patir un dolor greu i perllongat, requereixen l'autorització expressa del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el qual pot establir les condicions que consideri pertinents per a assegurar que es compleixen les prescripcions d'aquesta Llei. Article 18 Control del compliment de la Llei 1. Correspon al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, mitjançant el seu personal, d'exercir les funcions d'inspecció, control i vigilància del compliment d'aquesta Llei. 2. Als efectes del que estableix l'apartat 1, els responsables dels centres sotmesos a aquesta Llei tenen l'obligació de facilitar al personal del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca l'accés a llurs instal·lacions i la informació i la documentació que els requereixin en relació amb la cria, el manteniment o la utilització dels animals d'experimentació. 3. Els agents de l'autoritat han de col·laborar amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca en les tasques a què es refereixen els apartats 1 i 2. Article 19 Lliurament d'informació estadística 1. Els centres en què es duen a terme procediments d'experimentació han de proporcionar al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca tota la informació relativa a la utilització d'animals en els procediments d'experimentació, amb vista a l'elaboració de les estadístiques corresponents, d'acord amb el que s'estableixi per reglament. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca ha de fer públiques anualment les dades estadístiques. 2. En tot cas s'ha de garantir la salvaguarda del caràcter confidencial de la informació rebuda. Article 20 Comissió d'Experimentació Animal 1. Es crea la Comissió d'Experimentació Animal, integrada per persones amb coneixements i experiència en aquesta matèria, la finalitat de la qual és l'assessorament i el seguiment del que determina aquesta Llei. 2. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca ha de determinar la composició i el funcionament de la Comissió d'Experimentació Animal, que s'han d'ajustar al que és establert amb caràcter general per als òrgans col·legiats, garantint que hi siguin representats els diferents sectors relacionats amb la protecció dels animals i l'experimentació animal. 3. Totes les dades lliurades a la Comissió d'Experimentació Animal amb motiu del compliment de les prescripcions d'aquesta Llei i de les disposicions que la desenvolupen tenen el caràcter de confidencials. Article 21 Comitès ètics d'experimentació animal 1. Els centres que utilitzin animals d'experimentació estan obligats a crear comitès ètics d'experimentació animal, els quals han de vetllar per la cura i el benestar dels animals d'experimentació. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca ha d'establir per reglament la composició i les funcions d'aquests comitès, de manera que es garanteixin l'experiència i els coneixements tècnics del personal que els integri. En tot cas, s'ha de garantir que algun dels seus membres no tingui relació directa amb el centre o amb el procediment d'experimentació de què es tracti. 2. El reglament a què es refereix l'apartat 1, en atenció a l'organització, la capacitat i l'estructura dels centres, pot establir criteris per a eximir-los de l'obligació de crear els comitès ètics d'experimentació animal. En aquests casos, el reglament ha d'establir els mecanismes de control adequats, als quals s'han de sotmetre els centres esmentats en forma anàloga a la dels centres que disposin de comitès ètics d'experimentació animal. Capítol VI Règim disciplinari Article 22 Tipificació de les infraccions 1. La vulneració de les prescripcions d'aquesta Llei té la consideració d'infracció administrativa. 2. Les infraccions d'aquesta Llei es classifiquen en lleus, greus i molt greus. 3. Són infraccions lleus: a) L'incompliment de l'obligació de notificar al registre a què fa referència l'article 8 la modificació de les dades relatives al personal i a la titularitat dels centres. b) El fet que els centres no tinguin o portin incorrectament el registre de control a què fa referència l'article 9. c) La manca de la notificació dels procediments d'experimentació exigida per l'article 17.1. d) El fet de no subministrar o de lliurar defectuosament la informació estadística a què fa referència l'article 19. e) En general, l'incompliment de les prescripcions d'aquesta Llei que no estigui qualificat com a infracció greu o molt greu. 4. Són infraccions greus: a) La manca d'inscripció dels centres en el registre a què fa referència l'article 8 o la falsificació de les dades que hi han de figurar. b) L'incompliment de les obligacions assumides pels centres en relació amb llur inscripció en el registre. c) L'incompliment de les condicions generals de manteniment i de protecció dels animals durant el transport establertes per l'article 5. d) L'incompliment pels centres dels requeriments exigits pels articles 6 i 7. e) L'execució de procediments d'experimentació per personal no qualificat o sense la responsabilitat directa de personal qualificat. f) L'execució de procediments d'experimentació vulnerant el que disposa l'article 11.3. g) L'execució de procediments d'experimentació contravenint al que disposa l'article 12. h) La infracció de les normes establertes per l'article 15.2 en relació amb el manteniment en vida d'un animal després d'un procediment d'experimentació. i) L'incompliment de les condicions exigides pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca en les autoritzacions a què fan referència els articles 3.2 i 17.2. j) El fet de negar-se o de resistir-se a facilitar les dades i la informació requerides pel personal qualificat, el fet de subministrar informació inexacta i el fet de falsificar la documentació a què fa referència l'article 9.1. k) El fet de mancar dels comitès ètics d'experimentació animal que siguin preceptius o d'incomplir les exigències establertes per reglament en aquesta qüestió. l) El trasllat, l'alliberament o el sacrifici d'animals que hagin estat cautelarment intervinguts pels funcionaris competents. m) El fet de no facilitar l'accés del personal del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca als centres d'experimentació animal i de no proporcionar-li la informació i la documentació que requereixi en relació amb la utilització, la cria o el manteniment dels animals. 5. Són infraccions molt greus: a) El fet d'utilitzar animals en procediments d'experimentació amb finalitats altres que les especificades per l'article 2. b) El fet d'utilitzar o de destinar a ésser utilitzats en qualsevol procediment d'experimentació gossos i gats rodamóns o provinents de centres de recollida d'animals abandonats. c) El fet d'utilitzar o de destinar a ésser utilitzats en procediments d'experimentació els animals a què fan referència les lletres b) i c) de l'article 4.1 mancant de l'autorització preceptiva, i el fet de facilitar dades falsejades per obtenir la dita autorització. d) L'execució de procediments d'experimentació vulnerant el que disposa l'article 14. e) L'alliberament d'un animal d'experimentació posant en perill la salut pública, la fauna o el medi ambient. f) El fet de mantenir en vida un animal al final d'un procediment d'experimentació si ha de patir dolor, sofriment, tensió, angoixa o record dolorós durable. g) El fet d'utilitzar en un procediment d'experimentació un animal que hagi estat utilitzat en un procediment anterior que li hagi causat dolor o patiment greu i perllongat, incomplint les condicions que estableix l'article 16. h) El fet de no utilitzar en el sacrifici d'un animal d'experimentació mètodes humanitaris que no comportin dolor, ni estrès, ni patiment físic o psíquic. Article 23 Prescripció 1. Els terminis de prescripció de les infraccions són de dos anys per a les molt greus, d'un any per a les greus i de sis mesos per a les lleus, comptadors des de la data de comissió de la infracció. 2. Els terminis de prescripció de les sancions són els mateixos que estableix l'apartat 1 per a les infraccions respectives, comptadors des de la data en què la resolució sancionadora esdevingui ferma. Article 24 Tramitació 1. El procediment sancionador s'ha d'ajustar al procediment vigent. 2. Si s'aprecia que els fets objecte d'un expedient sancionador poden ésser constitutius de delicte o falta, l'Administració ha de traslladar les actuacions a l'autoritat judicial competent i deixar en suspens el procediment sancionador fins que aquesta no es pronunciï. 3. La sanció de l'autoritat judicial a què es refereix l'apartat 2 exclou la imposició de sancions administratives. Si la resolució judicial és absolutòria, l'Administració pot continuar la tramitació de l'expedient sancionador, respectant els fets que els tribunals hagin declarat provats. Article 25 Graduació de les sancions 1. Les infraccions del que disposa aquesta Llei són sancionades amb les multes següents, que s'han d'incrementar en qualsevol cas fins al total del benefici obtingut per l'infractor: a) Les infraccions lleus, amb una multa de 10.000 a 100.000 pessetes. b) Les infraccions greus, amb una multa de 100.001 a 2.000.000 de pessetes. c) Les infraccions molt greus, amb una multa de 2.000.001 a 15.000.000 de pessetes. 2. En la imposició de les sancions, per a graduar la quantia de les multes, s'han de tenir en compte els criteris següents: a) La transcendència social de la infracció i el perjudici o el patiment causats a l'animal. b) La quantia del benefici il·lícit obtingut amb la comissió de la infracció. c) El dol, la culpa o la reincidència en la comissió de la infracció. 3. La comissió d'una infracció per un membre d'un comitè ètic d'experimentació animal en comporta la separació i la inhabilitació per a integrar-ne d'altres en el futur. 4. Davant la reincidència en la comissió d'infraccions tipificades com a molt greus, el Govern pot imposar als responsables de les infraccions la prohibició de dur a terme les activitats sotmeses a aquesta Llei, per un període màxim de cinc anys. Article 26 Responsabilitat i indemnitzacions La imposició de qualsevol de les sancions establertes per aquesta Llei no exclou la responsabilitat civil del sancionat ni la indemnització que se li pugui exigir per danys i perjudicis. Article 27 Competència 1. Són competents per a acordar la incoació dels procediments sancionadors i designar-ne l'instructor els òrgans que determina en cada cas la legislació sobre protecció dels animals. 2. Són competents per a la imposició de les sancions els òrgans següents: a) Els delegats territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per a les lleus. b) El director general del Medi Natural i el director general de Producció i Indústries Agroalimentàries, per a les greus. c) El conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per a les molt greus. d) El Govern de la Generalitat, per a les que, com a conseqüència del major benefici obtingut per l'infractor, resultin de quantia superior a les molt greus, i per a les que, d'acord amb el que disposa l'article 25.4, comportin la inhabilitació de l'infractor. Article 28 Comís dels animals 1. Mitjançant els seus agents, l'Administració pot comissar els animals objecte de protecció en el mateix moment en què hi hagi indicis racionals d'infracció de les disposicions d'aquesta Llei. 2. El comís a què es refereix l'apartat 1 té el caràcter de preventiu fins a la resolució de l'expedient sancionador corresponent, que en tot cas ha de determinar el destí final que s'ha de donar als animals comissats. 3. Les despeses ocasionades pel comís a què es refereix l'apartat 1 i les actuacions relacionades amb aquest van a compte de l'infractor. Disposició transitòria La reglamentació vigent a l'entrada en vigor d'aquesta Llei s'ha de continuar aplicant mentre no s'adoptin les mesures reglamentàries que aquesta determina. Disposició final Es faculten el Govern de la Generalitat i el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca per a fer el desplegament reglamentari d'aquesta Llei. Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir. Palau de la Generalitat, 21 de juny de 1995 Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya Francesc Xavier Marimon i Sabaté Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca Annex Ratolí .............. Mus musculus Rata ................ Rattus norvegicus Conill d'Índies ..... Cavia porcellus Hàmster daurat ...... Mesocricetus auratus Conill .............. Oryctolagus cuniculus Primats no humans Gos ................. Canis familiaris Gat ................. Felis catus Guatlla ............. Coturnix coturnix (95.173.011) updateImageLinks(); Afectacions passives Afectacions passives (1) DESPLEGADA pel Decret 214\1997, de 30 de juliol, pel qual es regula la utilització d'animals per a experimentació i per a altres finalitats científiques Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya var _tag = new WebTrends(); _tag.dcsid="dcsb2suea100004bnsvbhwg5n_4u1m"; _tag.dcsGetId(); _tag.DCSext.wt_departament="Presidencia"; _tag.DCSext.wt_web1="DOGC"; _tag.DCSext.wt_web2=""; _tag.DCSext.wt_web3=""; _tag.status="1"; _tag.WT.cg_n=""; _tag.WT.cg_s=""; _tag.DCSext.subcontent1=""; _tag.DCSext.subcontent2=""; _tag.DCSext.subcontent3=""; _tag.DCSext.subcontent4=""; _tag.dcsCollect();