LEY 18/1991, de 23 de octubre, de modificación de la Ley 18/1985, de 23 de julio, de cámaras profesionales agrarias.

Sección:Disposiciones Generales
Emisor:DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA
Rango de Ley:Ley
 
CONTENIDO

Resultats i fitxa. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya . Generalitat de Catalunya Accés al contingut Accés al menú de la secció Introdueixi les paraules de cerca Castellano Mapa Web Contacte Temes Serveis Generalitat Catalunya Seu electrònica function ValidaParaulaCercaCercadorGeneric(){ if(!document.getElementById) return; if( !document.getElementById("FW_bCercador") ) return; var objFORM = document.getElementById("FW_bCercador"); if(objFORM.nodeName.toLowerCase()!="form"){ objFORM = objFORM.getElementsByTagName("form"); if(objFORM.length>0){ objFORM = objFORM[0]; }else{ return; } } objFORM.onsubmit = function(){ var ca = "Si us plau, introdu�u les paraules a cercar."; var es = "Por favor, introduzca las palabras a buscar."; var en = "Type your search please."; var oc = "Si us plau, introdu�u les paraules a cercar."; var continuar = true; var idioma = ""; if(document.documentElement.getAttribute && (document.documentElement.getAttribute("lang")!="" || document.documentElement.getAttribute("xml:lang")!="" )){ idioma = (document.documentElement.getAttribute("lang")?document.documentElement.getAttribute("lang"):(document.documentElement.getAttribute("xml:lang")?document.documentElement.getAttribute("xml:lang"):"")); } switch(document.getElementById("cercadorOcult").value){ case "": alert(eval(idioma.substring(0,2))); continuar = false; break; case "cerca": alert(idioma!=""?eval(idioma.substring(0,2)):ca); continuar = false; break; case "c�rca": alert(idioma!=""?eval(idioma.substring(0,2)):oc); continuar = false; break; case "buscar": alert(idioma!=""?eval(idioma.substring(0,2)):es); continuar = false; break; case "search": alert(idioma!=""?eval(idioma.substring(0,2)):en); continuar = false; break; } if(continuar) return true; else{ document.getElementById("cercadorOcult").focus(); return false; } } } window.onload=function(){ ValidaParaulaCercaCercadorGeneric(); }; Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Sobre el DOGC Serveis del DOGC Base de dades del DOGC Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions Preguntes freqüents Enllaços Publicacions de la Generalitat de Catalunya DOGC › Resultats i fitxa // document.write(" "); //AEB funcio que afegeix el parametre newLang al canviar l' idioma del portal. function updateQueryStringParameter(uri, key, value) { var re = new RegExp("([?&])" + key + "=.*?(&|$)", "i"); var separator = uri.indexOf('?') !== -1 ? "&" : "?"; if (uri.match(re)) { return uri.replace(re, '$1' + key + "=" + value + '$2'); } else { return uri + separator + key + "=" + value; } } $(function() { lang=$('html').attr('lang'); var urlOnChangeLocale=document.getElementsByClassName("FW_bIdiomes")[0].children[0].href; if(lang == "ca-ES"){ if(urlOnChangeLocale.indexOf("newLang=") == -1){ urlOnChangeLocale += "&newLang=es_ES"; }else{ urlOnChangeLocale=updateQueryStringParameter(urlOnChangeLocale,"newLang", "es_ES"); } }else{ if(urlOnChangeLocale.indexOf("newLang=") == -1){ urlOnChangeLocale += "&newLang=ca_ES"; }else{ urlOnChangeLocale=updateQueryStringParameter(urlOnChangeLocale,"newLang", "ca_ES"); } } document.getElementsByClassName("FW_bIdiomes")[0].children[0].href=urlOnChangeLocale; }); Torna Enllaç permanent function submitForm(linkElement, sessionVal) { var parent = linkElement.parentNode; if (parent) { parent.submit(); } } Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi function submitForm(linkElement, sessionVal) { var parent = linkElement.parentNode; if (parent) { parent.submit(); } } Afegeix-lo a la meva selecció PDF (203.10 KB) Dades del document Tipus de document Ley

Data del document 23/10/1991

Número del document 018/1991

Número de control 91303065

Organisme emissor Departamento de la Presidencia

No vigent Dades del DOGC Número 1514

Fecha 06/11/1991

Sección DISPOSICIONES

Página 5565

Veure-les totes Afectacions Afectacions passives (1) Derogada per LLEI 17\1993, de 28 de desembre Afectacions actives (2) Modifica article 12 Apartat 1 , 16 Apartat 1 de la LLEI 18/1985, de 23 de juliol, de Cambres Professionals Agràries. Deroga disposició derogatòria Apartat 1 de la LLEI 18/1985, de 23 de juliol, de Cambres Professionals Agràries. Descriptors relacionats Matèries associació professional (129) agricultor (71) Accedeix a la cerca simple / avançada LEY 18/1991, de 23 de octubre, de modificación de la Ley 18/1985, de 23 de julio, de cámaras profesionales agrarias. EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia, promulgo la següent LLEI La Sentència del Tribunal Constitucional 132/1989, del 18 de juliol, declara constitucional la Llei 18/1985, del 23 de juliol, de Cambres Professionals Agràries, amb excepció de l'obligatorietat d'afiliació establerta per l'article 12.1 i de l'apartat 1 de la Disposició Derogatòria. És procedent, doncs, d'adaptar i modificar determinats preceptes de la dita Llei 18/1985, a fi d'adequar-los als fonaments jurídics i a la decisió de la Sentència del Tribunal Constitucional esmentada. Article 1 Es modifica l'apartat 1 de l'article 12 de la Llei 18/1985, que queda redactat de la manera següent: "1. Són membres de les Cambres Professionals Agràries Locals els professionals del sector agrari que voluntàriament s'hi inscriguin, els quals poden integrar-se en les Cambres Locals del territori on és situada llur explotació, però només gaudeixen del dret d'elegibilitat en una única Cambra." Article 2 Es modifica l'apartat 1 de l'article 16 de la Llei 18/1985, que queda redactat de la manera següent: "1. La Junta és l'òrgan de govern de les Cambres Professionals Agràries Locals i es compon del nombre de membres que fixen els estatuts en funció del cens, amb un mínim de cinc i un màxim d'onze, elegits entre els integrants de la Cambra, amb excepció de les persones jurídiques a què fa referència l'article 12.2.b) que en siguin membres, en votació secreta, per un termini de quatre anys. Si la Cambra Professional Agrària Local agrupa diferents municipis, els membres de la Junta s'elegeixen en la forma ponderadament proporcional al cens de professionals agraris de cada municipi que determinen els estatuts. "La Junta respon davant l'Assemblea." Article 3 Es deroga l'apartat 1 de la Disposició Derogatòria de la Llei 18/1985. Disposició final Aquesta Llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir. Palau de la Generalitat, 23 d'octubre de 1991 Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya Joan Vallvé i Ribera Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca updateImageLinks(); Afectacions passives Afectacions passives (1) Derogada per LLEI 17\1993, de 28 de desembre Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya var _tag = new WebTrends(); _tag.dcsid="dcsb2suea100004bnsvbhwg5n_4u1m"; _tag.dcsGetId(); _tag.DCSext.wt_departament="Presidencia"; _tag.DCSext.wt_web1="DOGC"; _tag.DCSext.wt_web2=""; _tag.DCSext.wt_web3=""; _tag.status="1"; _tag.WT.cg_n=""; _tag.WT.cg_s=""; _tag.DCSext.subcontent1=""; _tag.DCSext.subcontent2=""; _tag.DCSext.subcontent3=""; _tag.DCSext.subcontent4=""; _tag.dcsCollect();