LEY 11/2015, de 29 de junio, de modificación de la Ley 6/2003, de 22 de abril, del estatuto de los ex presidentes de la Generalidad.

Rango de Ley:Ley
Sección:Disposiciones Generales
Emisor:DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA
 
ÍNDICE
CONTENIDO

El president de la Generalitat de Catalunya

 

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

 

LLEI  

 

Preàmbul

L’any 2003, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 6/2003, sobre l’estatut dels expresidents de la Generalitat. Aquesta llei pretenia regular els drets i l’estatut dels presidents de la Generalitat un cop havien deixat el càrrec. No en va es tracta del càrrec institucional més important a Catalunya i mereix el degut reconeixement tant durant l’exercici de les funcions pròpies del càrrec com després.

Tanmateix, la llei no considerava la possibilitat que es poguessin revocar els drets i l’estatut dels expresidents, ni tampoc establia supòsits de renúncia voluntària o obligada o de revocació parlamentària. No es pot obviar la possibilitat que es donin a conèixer fets relatius a alguna de les persones que han exercit el càrrec, esdevinguts abans, durant o després del seu mandat, que mereixin condemna i que la facin indigna de continuar gaudint de les consideracions que la llei li atorga.

En aquests casos, cal preservar la dignitat de la institució, salvaguardar-ne l’honorabilitat i fer evident que els actes en qüestió són impropis d’un president de la Generalitat i que, per tant, la persona responsable no pot continuar associada a aquest càrrec, que representa el conjunt del país.

 

Article 1 Modificació de l’article 4 de la Llei 6/2003

Es modifica l’article 4 de la Llei 6/2003, del 22 d’abril, de l’estatut dels expresidents de la Generalitat, que resta redactat de la manera següent:

1. La percepció de l’assignació i de la pensió vitalícia establertes per aquesta llei és incompatible amb l’exercici d’un càrrec públic, amb una feina o activitat en l’àmbit públic o privat i amb la participació en consells d’administració d’empreses públiques o privades. En queden exceptuades les activitats privades declarades compatibles per la legislació en matèria d’incompatibilitats dels alts càrrecs de la Generalitat.

2. Els expresidents de la Generalitat han de presentar, a l’efecte del que estableix l’apartat 1, una declaració d’activitats davant l’òrgan de l’Administració de la Generalitat competent en aquesta matèria.

»3. La remuneració dels expresidents de la Generalitat, els mitjans personals i materials que tenen adscrits, la dotació pressupostària de l’oficina a què es refereix l’article 7 i la declaració d’activitats s’han de fer públics anualment en el Portal de la Transparència de la Generalitat.»

 

Article 2 Modificació de l’article 7 de la Llei 6/2003

Es modifica l’article 7 de la Llei 6/2003, que resta redactat de la manera següent:

Article 7. Mitjans i memòria anual

1. El Govern ha de facilitar als expresidents de la Generalitat els mitjans necessaris per al sosteniment d'una oficina adequada a les responsabilitats i a les funcions exercides, i la dotació pressupostària per al funcionament ordinari d'aquesta oficina i per a les atencions de caràcter social i protocol·lari que corresponguin.

»2. Els expresidents de la Generalitat han d’elaborar una memòria anual, amb el contingut següent:

»a) La descripció de les activitats dutes a terme durant el període corresponent.

»b) La informació detallada sobre les despeses de funcionament de l’oficina i sobre les despeses derivades de l’exercici dels drets i les prerrogatives reconeguts per aquesta llei, d’acord amb la dotació pressupostària assignada.

»3. Els expresidents de la Generalitat han de trametre anualment al Parlament la memòria d’activitats, que s’ha de publicar en el Portal de la Transparència de la Generalitat.»

 

Article 3 Addició de l’article 8 a la Llei 6/2003

S’afegeix un article, el 8, a la Llei 6/2003, amb el text següent:

Article 8. Renúncia i revocació dels drets i les prerrogatives dels expresidents

1. Els drets i les prerrogatives reconeguts per aquesta llei són renunciables. La renúncia s’ha de presentar per escrit davant la Mesa del Parlament.

»2. Els drets i les prerrogatives reconeguts per aquesta llei poden ésser revocats totalment o parcialment per acord del Ple del Parlament, adoptat per majoria de dues terceres parts dels seus membres, en cas que consideri que ja no concorren les condicions d’honorabilitat necessàries en la persona d’un expresident o expresidenta de la Generalitat, atenent fets coneguts o que es puguin constatar, o en cas de condemna penal ferma contra la persona d’un expresident o expresidenta de la Generalitat.

»3. Abans d’adoptar l’acord de revocació, el Parlament ha de convocar l’expresident o expresidenta que en sigui objecte a una compareixença davant la comissió que correspongui, per tal que pugui manifestar la seva posició sobre els fets.

»4. La iniciativa del procediment de revocació correspon a dos grups parlamentaris o a una cinquena part dels membres del Parlament. La sol·licitud ha d’expressar els motius que la justifiquen.

»5. El debat i la votació d’una sol·licitud de revocació s’han de substanciar en el termini de dos mesos des de la presentació de la sol·licitud. En cas de condemna penal ferma, el debat sobre la revocació s’ha d’incloure automàticament en l’ordre del dia de la primera sessió que es convoqui un cop feta pública la sentència.»

 

 

Disposició final

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

 

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

 

Palau de la Generalitat, 29 de juny de 2015

 

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya