LEY 10/2015, de 19 de junio, de formación y cualificación profesionales.

Sección:Disposiciones Generales
Emisor:DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA
Rango de Ley:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO

El president de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

I

L’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix, en l’article 21, que totes les persones tenen dret a la formació professional i a la formació permanent i estableix un model educatiu d’interès públic que ha de garantir el dret a una educació de qualitat; i en l'article 25 reconeix el dret dels treballadors a formar-se i a promoure’s professionalment. Així, la Generalitat ha de garantir aquests drets en exercici de les competències que li atribueixen els articles 131 i 170 en matèria de formació i qualificació professionals.

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, consolida un projecte educatiu de país i estableix que la formació professional té com a finalitats l’adquisició de la qualificació professional i el millorament d’aquesta qualificació al llarg de la vida, i també l’actualització permanent dels coneixements dels treballadors, perquè puguin respondre a les necessitats derivades de la competitivitat del teixit econòmic i de la cohesió social i territorial. És a dir, la formació professional comprèn tant els ensenyaments corresponents a la formació professional inicial, del sistema educatiu, com els corresponents a la formació professional per a l’ocupació. Per aquest motiu aquesta llei estableix la necessitat d’articular els mecanismes per a assolir progressivament la integració dels subsistemes de la formació professional a Catalunya.

La Llei 17/2002, del 5 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i de creació del Servei d’Ocupació de Catalunya, va establir la necessitat de desenvolupar el sistema integral de formació i de les qualificacions professionals mitjançant la creació de l’Institut Català de les Qualificacions Professionals. Així mateix, va promoure la constitució del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya amb l’objectiu de desenvolupar la formació professional contínua com a instrument essencial per a garantir la formació al llarg de la vida i l’adaptació i el manteniment de la capacitació professional dels treballadors.

La Llei orgànica 5/2002, del 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional, va permetre avançar en la integració de la formació professional; el Reial decret 395/2007, del 23 de març, pel qual es regula el subsistema de formació professional per a l’ocupació, va unificar la formació ocupacional i contínua en un sol subsistema de formació professional per a l’ocupació, amb la distinció d'ofertes dirigides prioritàriament a persones ocupades o en situació de desocupació; i, finalment, el Reial decret 34/2008, del 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat, va establir que aquests certificats fossin l’instrument d’acreditació oficial de les qualificacions professionals del Catàleg nacional de qualificacions professionals en l’àmbit de l’Administració laboral.

La Llei orgànica 2/2006, del 3 de maig, d’educació, aprofundeix en el desenvolupament de la formació professional i, mitjançant el Reial decret 1147/2011, del 29 de juliol, s’estableix l’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu.

El Reial decret legislatiu 1/2013, del 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, estableix el dret a la igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat i, entre altres, el dret a l’accés a l'ocupació. Aquest reial decret obliga les administracions públiques a assegurar un sistema educatiu inclusiu en tots els nivells educatius i l’ensenyament al llarg de la vida, i també a fomentar les oportunitats d’ocupació i promoció professional en el mercat laboral i a promoure els suports necessaris per a la cerca, l’obtenció i el manteniment de l’ocupació i el retorn a aquesta.

D’altra banda, el Reial decret 1529/2012, del 8 de novembre, desenvolupa el contracte per a la formació i l’aprenentatge i estableix les bases de la formació professional dual.

Mitjançant el Decret 284/2011, de l’1 de març, s’ha establert l’ordenació general de la formació professional inicial. Aquest decret desplega, entre altres aspectes, les mesures flexibilitzadores de la formació professional.

Així mateix, el Decret 182/2010, del 23 de novembre, ha establert l’ordenació de la formació professional per a l’ocupació a Catalunya i ha desplegat les iniciatives de formació i la seva estructura organitzativa.

En les darreres dècades, la formació professional ha estat administrada i desplegada d’acord amb el criteri de segmentació dels perfils dels seus destinataris. En aquest sentit, s'ha distingit entre formació inicial, formació de les persones en situació de desocupació i formació de persones ocupades, cosa que ha comportat una consolidació històrica de marcs de referència conceptualment i administrativament diferenciats, amb dinàmiques i procediments propis de cada àmbit.

Aquest model tradicional ha estat posat en qüestió per les diferents organitzacions internacionals. Especialment per la Unió Europea, que ha assenyalat repetidament la necessitat d’abordar la formació de les persones al llarg de la vida, és a dir, una formació permanent, interrelacionada i connectada al llarg de tots els processos d’aprenentatge, amb capacitat d’adaptar-se en cada moment als requeriments i les circumstàncies de les persones.

Actualment, cal considerar la formació professional com la formació que facilita les competències i les qualificacions necessàries per a l’accés i la progressió professional en el món laboral, és a dir, un recurs de formació disponible al llarg de la vida activa de les persones.

La Recomanació del Parlament Europeu i del Consell, del 18 de desembre de 2006, sobre les competències clau per a l’aprenentatge permanent, aconsella als estats membres desenvolupar l’oferta de les competències clau per a tothom, en el context de les estratègies d’aprenentatge permanent i utilitzant com a instrument de referència la mateixa redacció de les «Competències clau per a l’aprenentatge permanent - Un marc de referència europeu».

La cooperació europea en matèria d’educació i formació professional per al període 2011-2020 estableix que els sistemes d’educació i formació europeus han de reunir una sèrie de característiques per a respondre als reptes actuals i futurs. Els sistemes han d'ésser flexibles i d’alta qualitat; han d’adaptar-se a l’evolució del mercat laboral i identificar i atendre els sectors emergents; han de garantir la prestació de la formació adaptada a una societat més longeva; han de garantir la sostenibilitat i l’excel·lència de l’educació i la formació professional atenint-se a criteris de garantia de la qualitat; han de preparar les persones perquè gestionin llurs competències, especialment les competències clau, i s'adaptin al canvi; han d’eliminar els obstacles a la mobilitat transnacional de professors i alumnes, i han de garantir un finançament sostenible per a l’educació i la formació professional i garantir l’ús eficient i equitatiu d’aquest finançament.

En aquest sentit, i per a orientar els estats membres en la modernització de llurs sistemes d’educació i formació, el Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea han definit el Marc europeu de qualificacions per a l’aprenentatge permanent (2008), el Sistema europeu de crèdits per a l’educació i formació professionals (2009) i el Marc de referència europeu de garantia de la qualitat en l’educació i formació professionals (2009).

La Recomanació del Consell de la Unió Europea, del 20 de desembre de 2012, sobre la validació de l’aprenentatge no formal i informal, insta els governs dels estats membres a establir abans de l'any 2018 les corresponents disposicions per a la validació de l’aprenentatge no formal i informal, de manera que permetin la determinació, la documentació, l’avaluació i la certificació d’aquests aprenentatges.

II

La transició de la societat catalana cap a una societat del coneixement requereix estratègies que permetin assolir un creixement integrador i sostenible. En aquest sentit, la Comissió Europea remarca, en la Comunicació EUROPA 2020, la necessitat de garantir una inversió eficaç en els sistemes educatiu i de formació a tots els nivells; de millorar els resultats educatius -incidint en cada segment i etapa per mitjà d'un plantejament integrat que reculli les competències clau i tingui com a finalitat l’èxit escolar-; de reforçar l’obertura i la rellevància dels sistemes educatius -amb l'establiment d'un marc de qualificacions nacionals i un millor acoblament dels resultats educatius amb les necessitats del mercat laboral-; de millorar l’entrada dels joves en el mercat de treball per mitjà d'una acció integrada que inclogui, entre altres aspectes, orientació, assessorament i pràctiques, i de garantir que les competències requerides per a prosseguir en la formació i mantenir-se en el mercat laboral siguin reconegudes en tota l’educació general, professional, superior i d’adults, incloent-hi l’aprenentatge no formal i informal i desenvolupant col·laboracions entre el món educatiu i de formació i el món laboral, especialment mitjançant la implicació dels interlocutors socials en la planificació de l’educació i la impartició de la formació. L’objecte d’aquesta llei serà un dels elements fonamentals per a la formació al llarg de la vida.

Aquests objectius s’han recollit en el III Pla general de formació professional a Catalunya 2013-2016, aprovat pel Govern i elaborat amb el consens dels agents socials més representatius, el Consell General de les Cambres i les entitats municipalistes de Catalunya, que s’articula en quatre eixos: la planificació i adaptació de l’oferta formativa integrada a les necessitats del mercat de treball i de les persones; l’impuls dels centres de formació professional integrats; l’organització d’un mecanisme integrat de reconeixement i acreditació de les competències professionals, i el desenvolupament d’un sistema integrat d’informació i orientació professional.

Cadascun d’aquests quatre eixos estratègics del III Pla planteja un seguit de mesures concretes que cal desenvolupar, la majoria incloses i desenvolupades en aquesta llei.

Les recomanacions de la Unió Europea amb relació al sistema d’educació i formació, juntament amb l’anàlisi de les necessitats de Catalunya, obliguen a revisar en profunditat la relació entre la formació professional inicial, de l’àmbit educatiu, i la formació professional per a l’ocupació, de l’àmbit laboral.

La coordinació de la formació professional inicial i de la formació professional per a l’ocupació representa un repte de primer ordre per a aconseguir un servei eficaç orientat, entre altres objectius, a facilitar competències i acreditacions professionals a les persones, afavorir el canvi del model productiu, augmentar el rendiment dels programes formatius, fer més atractiva la formació professional i millorar la gestió i el funcionament del sistema.

Així mateix, hi ha un ampli consens sobre la necessitat de millorar el model productiu, de manera que sigui internacionalment més competitiu i pugui generar més valor afegit. Per a avançar cap a aquest nou model cal plantejar transformacions profundes en la política de qualificacions professionals des dels diversos àmbits vinculats a l’educació, la formació i el treball.

L’establiment de qualificacions més adequades a les necessitats reals i l'aplanament de l'accés a la requalificació, quan aquesta sigui necessària, han d’evitar, d'una banda, riscos i disfuncions en el sistema productiu, i de l’altra, la desocupació de treballadors qualificats però sense recursos per a incorporar-se a determinats sectors productius generadors d’ocupació. És per mitjà d’una formació professional vertebrada i integrada en el sistema productiu, que es pot facilitar aquest equilibri.

La millora en termes d’eficàcia per a l’ocupació de la formació professional exigeix una planificació i una especialització de l’oferta més ajustades a les necessitats del mercat laboral, especialment en els sectors i ocupacions emergents que generen més ocupació i que són estratègics per al futur de l’economia catalana.

Per a planificar correctament l´oferta de formació que es faci als centres integrats i als altres centres de formació, és indispensable fer una bona prospecció de necessitats de formació i qualificació professionals, amb atenció als canvis constants en el mercat de treball, a l'evolució dels perfils professionals, i també als perfils emergents, fruit de la innovació i l'adaptació permanent de les empreses. L'objectiu és permetre que les empreses millorin llur competitivitat i que les persones disposin de millors condicions per a inserir-se o mantenir-se al mercat de treball.

La formació professional esdevé, en aquest context, un element clau per a facilitar les eines que han de donar resposta a la necessitat d’adequar les qualificacions professionals als llocs de treball futurs i afavorir l’equilibri entre oferta i demanda de perfils competencials.

A més, cal establir un mecanisme integrat per al reconeixement de l’experiència laboral i dels aprenentatges no formals com a estratègia de país per a la prevenció de l’exclusió social i la desocupació en els nivells de més baixa qualificació.

Cal, doncs, avançar cap a la integració dels subsistemes que componen la formació professional amb el desenvolupament de les competències dels articles 131 i 170 de l’Estatut, d’acord amb la normativa bàsica de l’Estat en aquesta matèria.

III

Aquesta llei té per finalitat establir una regulació de la formació professional al llarg de la vida i comprèn el conjunt d’actuacions, serveis i programes de formació i qualificació professionals del sistema educatiu i de la formació per a l’ocupació, promoguts i sostinguts amb fons públics i destinats a les persones al llarg de la vida i a les empreses, d’acord amb les competències que corresponen a la Generalitat.

La Llei crea un marc orientat a l'aplicació del model de formació professional a Catalunya com a element estratègic per a millorar el nivell de qualificació professional de les persones, per a incrementar-ne l'ocupabilitat i per a impulsar la competitivitat de les empreses.

La Llei també articula un sistema de formació i qualificació professionals adaptat a les necessitats de les persones i de les empreses que permet optimitzar i compartir, i, si escau, redefinir, alguns dels recursos i procediments actuals de cadascun dels subsistemes integrants de la formació professional.

La integració efectiva dels subsistemes de la formació professional requereix la definició dels instruments que permetin compartir, interrelacionar i optimitzar els dispositius i recursos existents.

Aquesta integració es vol dur a terme amb relació a sis objectius principals, en els quals incideix la Llei: la informació, l'orientació i l'assessorament, per a facilitar la formació al llarg de la vida; la coordinació de l’oferta dels subsistemes; l’avaluació i acreditació de les competències professionals assolides; l'aplicació de les correspondències entre els títols del sistema educatiu i els certificats de professionalitat de l’àmbit laboral; la integració de serveis en els centres de formació professional integrada, i la qualitat i millora contínua dels serveis.

Així mateix, aquesta llei recull les mesures adoptades en la Resolució 573/X del Parlament, del 6 de març de 2014, que afecten la formació professional de les persones amb discapacitat intel·lectual lleu o moderada i que han de permetre garantir una oferta formativa adequada: l’adaptació de cicles formatius en contingut i nivell com a garantia d’èxit per a acreditar determinades competències i donar resposta a la diversitat de capacitats i interessos dels alumnes; la creació o adaptació d'itineraris formatius amb una durada de fins a quatre anys; i l’accés a la formació professional bàsica sense haver de renunciar al títol de l’educació secundària obligatòria i sense límit d’edat. D'acord amb la Resolució, aquesta oferta formativa ha de garantir als joves amb discapacitat intel·lectual que acabin l’educació secundària obligatòria un recurs adequat a llurs capacitats.

El sistema de formació i qualificació professionals que regula aquesta llei comprèn, relaciona, coordina i integra la formació professional inicial i la formació professional per a l’ocupació, i els serveis inherents d’informació i orientació i d'avaluació i acreditació de les competències professionals.

Aquesta llei s’estructura en cinc títols. El títol primer conté les disposicions generals: objecte de la Llei, finalitats i funcions del sistema de formació i qualificació professionals de Catalunya, àmbit d'aplicació, principis rectors i drets.

El títol segon regula l’estructura del sistema. Primerament, crea la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professionals, integrada, en qualsevol cas, per la Generalitat i les organitzacions empresarials i sindicals més representatives a Catalunya, com a òrgan rector de planificació estratègica i avaluació de les polítiques del sistema. També crea l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, com a organisme autònom de caràcter administratiu, que constitueix l’òrgan de direcció i de coordinació dels serveis bàsics del sistema i de gestió dels serveis que li són propis. Com a òrgan de participació del sistema, resta adscrit a l'Agència el Consell de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, que substitueix el Consell Català de Formació Professional. Com a òrgans de participació sectorial es creen els consells sectorials, que depenen del Consell de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya. Aquesta estructura ha de fer possible un dels objectius principals d’aquesta llei, que és el de relacionar tota la formació professional i apropar-la als requeriments de les empreses.

Com a recurs per a millorar els serveis a les persones i l’eficiència del sistema, cal destacar les competències de l'Agència en l’aplicació dels criteris generals de planificació, coordinació i desenvolupament dels serveis bàsics i la xarxa del sistema, i la gestió integrada de processos clau, com la planificació, les qualificacions i l’avaluació i acreditació de competències, i l’avaluació del sistema.

El títol tercer determina els integrants del sistema, que són la xarxa de centres de formació, que impartiran formació professional inicial i formació professional per a l’ocupació, i els punts d’informació i assessorament. Aquesta xarxa ha d’incorporar la connexió i la interrelació amb el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, principalment per mitjà de les oficines de treball.

La creació d’una xarxa integrada d’informació i orientació professional integrada, amb protocols comuns per a tot el sistema i en què participen també tots els centres de la xarxa de formació professional, ha de permetre posar en pràctica un nou model d’orientació al ciutadà, més ajustat a la diversitat de situacions de cada persona: orientació acadèmica i per a la carrera professional, informació per a l’acreditació de competències i orientació per a la inserció laboral.

Es defineix la categoria de centre de formació professional integrada, que inclou els centres que ofereixen els serveis bàsics del sistema d’una manera integrada i en els quals s’han de constituir els consells de formació i empresa, que són els òrgans de participació i col·laboració amb els sectors productius.

El títol quart crea el catàleg de serveis del sistema, integrat pels serveis bàsics d’informació i assessorament, formació i acreditació professionals. La Llei defineix com a serveis bàsics del sistema la informació, l’orientació i l'assessorament; la formació professional inicial, del sistema educatiu, i la formació professional per a l’ocupació, de l’àmbit laboral, model d’acreditació i facilitació de competències professionals, i d’actualització i adaptació als canvis permanents dels sectors productius i econòmics; i l’acreditació de les competències professionals adquirides per les persones en processos no formals al llarg de la vida.

El mateix títol estableix un protocol comú d'orientació professional. Crea un servei d’assessorament a empreses. Estableix l’informe de prospecció de necessitats de formació i qualificació. Estableix els principis de desenvolupament de la planificació i de l’ordenació de l’oferta formativa, i de la formació dual. Estableix el model de col·laboració amb els agents socials, les cambres oficials de comerç de Catalunya i l’Administració local per a l’alternança i la formació dual.

També estableix el procediment comú d’avaluació i acreditació de competències professionals i la seva correspondència i crea el registre d’unitats de competències del sistema. La regulació i coordinació de les actuacions en matèria d’acreditació de l’experiència professional és un dels eixos principals de la Llei, perquè respon a una veritable necessitat de les persones, si es té en compte que actualment més del 45% de la població activa a Catalunya no té acreditada la seva qualificació professional.

El títol cinquè estableix l’aplicació de models de gestió de la qualitat als centres de formació i els principis d’impuls a l’emprenedoria i la innovació en la formació professional. S’estableix l’informe d’avaluació del sistema.

Finalment, cal posar en relleu que aquest nou marc normatiu es planteja des de la perspectiva de la simplificació administrativa i el millorament dels serveis als usuaris.

Títol I. Disposicions generals

Article 1 Objecte de la Llei
 1. L'objecte d'aquesta llei és establir i regular el sistema de formació i qualificació professionals de Catalunya i crear l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya.

 2. El sistema de formació i qualificació professionals de Catalunya és el marc integrat de la formació professional i dels serveis que li són inherents d’informació, d’orientació i d’acreditació de les competències professionals.

Article 2 Definicions

Als efectes del que estableix aquesta llei, s'entén per:

 1. Formació professional : el conjunt d’accions formatives que capaciten per al desenvolupament qualificat de les diverses professions, l’accés a l’ocupació, la progressió professional i la participació activa en la vida social, cultural i econòmica. Inclou la formació professional inicial i la formació professional per a l’ocupació.

 2. Formació professional inicial : el conjunt de programes formatius que es desenvolupen en el sistema educatiu i que tenen com a finalitat facilitar la qualificació professional a les persones. S’organitza en cicles formatius.

 3. Formació professional per a l’ocupació : el conjunt d’accions formatives que es desenvolupen en l’àmbit laboral que tenen com a finalitat millorar la qualificació professional i la capacitat d’inserció o reinserció laboral per mitjà de la consecució i el perfeccionament de les competències professionals. Inclou la formació ocupacional i la formació contínua.

 4. Competències clau : el conjunt de característiques, actituds o qualitats que una persona ha de tenir per a portar a terme una activitat professional i que complementen les habilitats i els coneixements de tipus tècnic i organitzatiu. Tenen caràcter transversal i són transferibles a diferents contextos professionals.

 5. Competència professional : el conjunt de coneixements i capacitats que permeten l’exercici d’una activitat professional d’acord amb les exigències de la producció i l’ocupació.

 6. Qualificació professional : el conjunt de competències professionals amb significació per a l’ocupació que poden ésser adquirides per mitjà de formació modular o altres tipus de formació i per mitjà de l’experiència laboral.

 7. Unitat de competència : l'agrupació de competències que té valor i significat en el treball. Constitueix la unitat mínima susceptible de reconeixement i acreditació per mitjà del procediment de reconeixement de les competències professionals adquirides per l’experiència laboral.

 8. Pràctiques : les activitats de formació pràctica que els alumnes de formació professional fan en empreses o altres centres de treball. Aquesta formació pràctica està prevista amb un mòdul de caràcter obligatori, tant als títols de formació professional del sistema educatiu com als certificats de professionalitat de formació professional per a l’ocupació.

 9. Aprenentatge : l'activitat pràctica que els aprenents fan en empreses o altres centres de treball, quan cursen formació professional inicial o per a l’ocupació en modalitat d’alternança o amb formació dual. Pot tenir caràcter formatiu i productiu alhora.

 10. Centre de formació : l'entitat pública o privada que disposa d’autorització o acreditació per a impartir accions de formació professional de l’àmbit educatiu, de l’àmbit laboral o de tots dos àmbits.

 11. Centre de formació professional integrada : el centre de formació que ofereix els serveis bàsics del sistema de formació i qualificació professionals. També pot oferir serveis de transferència tecnològica.

 12. Formació no formal : l'acció formativa intencionada però que no condueix a una certificació amb valor oficial reconegut. Es pot impartir dins o fora d’un centre de formació.

 13. Formació informal : la formació adquirida per mitjà de les activitats de la vida quotidiana relacionades amb la família, el treball, l’oci, els mitjans de comunicació o altres. Se sol produir de manera no intencionada i no estructurada.

Article 3 Finalitats i funcions del sistema de formació i qualificació professionals
 1. El sistema de formació i qualificació professionals té les finalitats següents:

  1. Fer efectiu i fomentar el dret a la formació de totes les persones sense distinció al llarg de la vida.

  2. Elevar el nivell de qualificació de la població.

  3. Adequar l’oferta formativa a les necessitats del mercat de treball.

  4. Desenvolupar la identitat professional i l’actitud emprenedora.

  5. Implicar les empreses en la formació.

  6. Reconèixer les competències professionals.

  7. Potenciar una governança integrada, flexible, transparent, innovadora i eficaç de la formació i la qualificació professionals.

  8. Combatre els estereotips de gènere, que afecten la continuïtat dels estudis, l’elecció d'un ofici i l’orientació de la carrera professional o que provoquen un tracte desfavorable per raó de gènere o d’orientació afectiva i sexual.

  9. Facilitar la igualtat d’oportunitats de totes les persones sense distinció en el dret d’accés al sistema, tenint en compte l’atenció als col·lectius més vulnerables.

  10. Promoure l’acció positiva a favor dels col·lectius amb especial dificultat d’inserció, per a afavorir i facilitar la transició de les persones d'aquests col·lectius entre la formació i el mercat de treball.

  11. Promoure l’acció positiva a favor de les persones amb discapacitat intel·lectual lleu o moderada, per a afavorir la formació i posterior inserció laboral d'aquestes persones a l’empresa ordinària.

  12. Promoure l’acció positiva a favor del col·lectiu de joves extutelats, per a afavorir i facilitar la transició d'aquests joves entre la formació i el mercat de treball.

  13. Promoure l’acció positiva a favor de les dones per a afavorir-los i facilitar-los la transició entre la formació i el mercat de treball.

 2. El sistema de formació i qualificació professionals té les funcions següents:

  1. L’orientació, la formació i la qualificació professionals al llarg de la vida de les persones.

  2. La concreció de la formació i les qualificacions professionals dins el marc estatal i europeu per al foment de la formació contínua al llarg de la vida laboral, orientada a les qualificacions requerides.

  3. La detecció i prospecció de necessitats i la planificació i prospecció de l’oferta de formació.

  4. L'acreditació de les competències professionals.

  5. L’atenció a les necessitats sectorials i territorials de l’economia catalana.

  6. L’impuls de l’oferta formativa en zones deprimides econòmicament i amb altes taxes de desocupació.

  7. La coordinació i connexió entre els serveis d’informació, l’orientació, la formació i l’acreditació amb el sistema d’ocupació de Catalunya.

  8. La promoció de la formació en l’empresa, en les pràctiques i en l’aprenentatge.

  9. L’actualització permanent del professorat i dels experts de formació.

  10. La promoció de la formació professional.

  11. El desplegament del Sistema europeu de crèdits per a l'educació i la formació professionals (ECVET), que és el sistema de transparència i acreditació de la formació professional i les qualificacions promogut per la Unió Europea.

Article 4 Àmbit d'aplicació
 1. El sistema de formació i qualificació professionals abasta i relaciona, des d’una perspectiva integrada:

  1. La informació i l’orientació professionals, tractades com a dos processos complementaris.

  2. La formació professional del sistema educatiu i la formació professional per a l’ocupació, en qualsevol de llurs modalitats.

  3. Les qualificacions professionals.

  4. L’avaluació i acreditació de les competències professionals.

 2. El sistema de formació i qualificació professionals s’orienta a les persones per a facilitar-los l’accés a la formació, l’actualització i l’especialització professional que han de contribuir a afavorir l’ocupació, el millorament de l’ocupabilitat, la mobilitat i el progrés o canvi de la trajectòria professional al llarg de la vida; i també a les empreses, per a atendre les necessitats de recursos humans qualificats i de formació contínua i per a afavorir el desenvolupament de l’activitat i la competitivitat empresarials.

Article 5 Principis rectors

El sistema de formació i qualificació professionals es regeix pels principis rectors següents:

 1. La integració de l’oferta i la coordinació d’objectius, serveis bàsics i actuacions.

 2. La flexibilitat per a adaptar-se i respondre a les necessitats de formació i qualificació de les persones i de les empreses.

 3. La simplificació dels procediments d’accés als seus serveis bàsics per part de persones, empreses i entitats.

 4. L’eficàcia i l’eficiència en el desplegament dels serveis i les actuacions.

 5. La transparència i la permeabilitat dels serveis.

 6. La qualitat, la innovació i l’avaluació permanent dels serveis.

 7. La participació de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de Catalunya, i la participació de l’Administració local, respecte a la planificació i el desenvolupament de les polítiques de formació i de qualificació professionals.

 8. La col·laboració i la participació de l’Administració local, les cambres oficials de comerç de Catalunya, les entitats representatives de les titularitats dels centres docents i altres entitats i organitzacions econòmiques i socials i les empreses, d’acord amb el que estableix aquesta llei i la resta de normativa aplicable.

 9. La suficiència, de manera que el sistema ha de disposar d’una oferta suficient i adequada a les necessitats de formació i qualificació de les persones i del teixit econòmic i productiu del país.

 10. L'accessibilitat, per la qual l’oferta ha d'ésser accessible a tots els usuaris potencials i s'ha de superar qualsevol barrera que pugui existir en funció de les condicions personals d'aquests usuaris o del territori en què resideixin.

 11. La capitalització, de manera que tota formació sigui reconeguda i acreditada, de manera parcial o total, per a conduir a l’obtenció d’un diploma o títol reconegut per les administracions competents.

 12. La promoció professional, que ha de permetre el reconeixement laboral i professional de la formació al llarg de la vida i les qualificacions adquirides per les persones en el mercat de treball i en el marc del diàleg social i de la negociació col·lectiva.

 13. L'adscripció a l’espai europeu de formació, segons la qual el sistema de formació i qualificació professionals es defineix amb la voluntat i les condicions per a formar part del marc europeu de formació, participa de les seves característiques i s’adequa a les seves evolucions i modernitzacions, es conforma seguint els criteris de transparència i reconeixement de les formacions i qualificacions adquirides a Europa i promou la mobilitat formativa dels seus usuaris en aquest àmbit.

Article 6 Drets
 1. Les persones tenen dret a la formació professional al llarg de la vida i a la promoció professional, d'acord amb el que estableixen els articles 21.5 i 25.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. Així mateix, en els termes i les condicions que estableixi la normativa vigent, tenen el dret d’accedir, en situació d’equitat i igualtat, no-discriminació, voluntarietat i confidencialitat, a:

  1. La informació sobre oferta formativa, plans, actuacions i programes, i llurs requisits.

  2. Una orientació professional que proposi una trajectòria formativa i professional ajustada al perfil propi i als requeriments i les oportunitats d’ocupació dels sectors productius.

  3. Els serveis bàsics del sistema de formació i qualificació professionals.

  4. Els plans i les accions formatives conduents a la qualificació professional o d’especialització o reciclatge que en millorin les possibilitats d’inserció i promoció professional.

  5. L’acreditació de les competències professionals adquirides per l’experiència o la formació no formal.

  6. Una formació, qualificació i acreditació professionals d’acord amb les capacitats pròpies, mitjançant accions específiques, en el cas de persones amb qualificació baixa o insuficient, amb necessitats especials, amb discapacitat intel·lectual lleu o moderada, en situació de risc d'exclusió social o en una situació socioeconòmica desfavorida.

  7. El sistema públic de beques i el gaudiment de les bonificacions i exempcions establertes en taxes i preus públics.

  8. Les dades de què disposi l’Administració pública de Catalunya amb relació a llur qualificació, incloses les competències professionals acreditades, i a obtenir la certificació corresponent.

 2. Les empreses i altres entitats amb centres de treball, d’acord amb la normativa vigent i en els termes del que estableix aquesta llei, poden:

  1. Participar i formar part dels òrgans de participació del sistema de formació i qualificació professionals, directament o per mitjà de les organitzacions que les representen, segons el que es determini per reglament.

  2. Participar en la prospecció de necessitats de formació i qualificació professionals i en la definició de les competències i qualificacions professionals.

  3. Disposar d’informació i assessorament respecte als serveis i programes en matèria de formació, qualificació i acreditació professionals.

  4. Participar en el desenvolupament de la formació per mitjà de la incorporació d’alumnes en pràctiques i en aprenentatge.

  5. Participar i col·laborar en la formació i actualització tècnica de docents, formadors i experts.

  6. Participar, per mitjà de convenis de col·laboració, en programes de formació i d’ocupació.

  7. Participar en els processos d’acreditació de les competències professionals.

  8. Col·laborar en totes les altres actuacions que requereixin la implicació, el compromís i el suport dels sectors productius.

 3. Els centres de formació de la Xarxa del Sistema, d’acord amb la normativa vigent i en els termes del que estableix aquesta llei, poden:

  1. Disposar d’informació i assessorament dels òrgans competents de l’Administració pública respecte a la prestació dels serveis bàsics del sistema de formació i qualificació professionals.

  2. Participar en el desenvolupament de la formació, inclosa la participació en el seguiment i la tutela dels alumnes en pràctiques i en aprenentatge.

  3. Participar en la gestió dels processos d’acreditació de les competències professionals, d’acord amb el que tinguin autoritzat.

  4. Col·laborar amb l’Administració en la identificació de necessitats de formació al territori i l'execució dels processos de formació contínua del personal docent i dels formadors experts dels centres col·laboradors del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

 4. Les entitats amb funcions legalment atribuïdes en matèria de formació professional, com les cambres oficials de comerç de Catalunya, poden:

  1. Participar en els diferents aspectes desenvolupats per l'apartat 2 de manera coresponsable i dins llur àmbit territorial.

  2. Formar part dels òrgans rectors i de participació del sistema de formació i qualificació professionals, a proposta del Govern.

  3. Exercir les funcions que llur normativa específica els atribueix en el sistema de formació i qualificació professionals de Catalunya.

Article 7 Administració local
 1. L´Administració local té facultats d'informació, orientació i polítiques actives d'ocupació en el marc que determina aquesta llei i la llei que regula el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

 2. L’Administració local forma part dels òrgans rectors i de participació del sistema de formació i qualificació professionals.

Títol II. Estructura institucional del sistema de formació i qualificació professionals

Capítol I. Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professionals

Article 8 Naturalesa i composició
 1. Es crea la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professionals com a òrgan rector de planificació estratègica i avaluació de les polítiques del sistema de formació i qualificació professionals.

 2. La Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professionals s’adscriu al Departament de la Presidència.

 3. La Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professionals és presidida pel president de la Generalitat o per la persona en qui delegui.

 4. Integren la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professionals:

  1. En representació de la Generalitat:

   – La persona o les persones titulars dels departaments amb competències en formació professional del sistema educatiu i formació professional per a l’ocupació, amb la possibilitat de delegar en alts càrrecs de llurs departaments.

   – Una persona amb rang de secretari general, o assimilat, per cadascun dels departaments amb competències en formació professional del sistema educatiu i formació professional per a l’ocupació, per designació de llurs titulars.

   – El president executiu de l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, que actua com a secretari.

  2. Representants de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives a Catalunya.

 5. Els acords de la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professionals s’adopten per majoria, d’acord amb la ponderació següent:

  1. El 60% per a la representació de la Generalitat.

  2. El 20% per a la representació empresarial.

  3. El 20% per a la representació sindical.

 6. El Govern pot modificar la composició de la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professionals i la ponderació dels vots per a ampliar-ne els membres d’acord amb el que estableix aquest article, preservant la majoria de la Generalitat i sens perjudici de la ponderació prevista per al vot a les representacions de les organitzacions patronals i sindicals més representatives.

Article 9 Funcions
 1. Corresponen a la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professionals les funcions següents:

  1. Determinar els objectius prioritaris del sistema de formació i qualificació professionals a partir de l’informe de prospecció de necessitats de formació i qualificació.

  2. Establir els criteris generals de planificació estratègica i desenvolupament del sistema de formació i qualificació professionals.

  3. Establir els criteris generals per al desplegament del conjunt de centres de formació professional integrada.

  4. Establir els criteris generals del desenvolupament de la formació en alternança i dual.

  5. Informar de la proposta del Pla general de formació professional de Catalunya, abans que no sigui tramès al Govern, i dels seus informes de seguiment.

  6. Aprovar l’informe d’avaluació del sistema de formació i qualificació professionals.

  7. Aprovar el programa anual de gestió de l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya.

 2. Les entitats representades poden posar en consideració de la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professionals propostes de l'àmbit d'aquesta llei perquè les debati i les valori.

  Capítol II. Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya

Article 10 Naturalesa i adscripció
 1. Es crea l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya com a organisme autònom de caràcter administratiu amb personalitat jurídica pròpia, que té les competències que estableix aquesta llei i les que li atribueixi el Govern.

 2. L'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya és l’òrgan de direcció i coordinació dels serveis bàsics del sistema de formació i qualificació professionals i de gestió dels serveis que li són propis.

 3. El Govern ha d’aprovar l’adscripció departamental i els estatuts de l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya. Els estatuts han de desenvolupar les funcions i l’estructura de l'Agència i completar-ne el règim jurídic i de funcionament.

Article 11 Funcions

L’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya exerceix, d'acord amb la normativa vigent, les funcions següents:

 1. Dirigir i coordinar el sistema de formació i qualificació professionals.

 2. Dirigir i gestionar els serveis que li són propis, d’acord amb el que estableix aquesta llei, i els que li siguin atribuïts.

 3. Establir els criteris generals de coordinació dels centres i les entitats que formen part de la Xarxa del Sistema.

 4. Aplicar els criteris de planificació, desenvolupament i coordinació dels centres de formació professional integrada.

 5. Coordinar la Xarxa del Sistema a què fa referència el títol III.

 6. Fomentar i coordinar l’aplicació dels criteris generals de desenvolupament de les modalitats de pràctiques i d'aprenentatge de formació professional.

 7. Establir criteris específics de planificació de la formació professional inicial i de la formació professional per a l’ocupació que es finança amb fons públics.

 8. Definir i desenvolupar el procediment d’avaluació i acreditació de la competència professional i l’homologació i autorització dels centres i de les entitats i les persones que hi participen.

 9. Gestionar el registre d’unitats de competència.

 10. Gestionar els recursos humans, materials i econòmics que se li atribueixin.

 11. Portar a terme la prospecció i detecció de necessitats de formació i qualificació professional i adequar els serveis bàsics del sistema.

 12. Elaborar i actualitzar el Catàleg de qualificacions professionals del sistema de formació i qualificació professionals i les seves correspondències.

 13. Elaborar el Pla general de la formació professional de Catalunya i fer-ne el seguiment i l’avaluació.

 14. Promoure la col·laboració de l’Administració local, les cambres oficials de comerç de Catalunya, les entitats representatives dels centres docents i altres entitats i organitzacions econòmiques i socials i les empreses.

 15. Promoure la qualitat i la innovació en la formació professional, tant pel que fa als procediments i als continguts com als recursos necessaris.

 16. Portar a terme la promoció social de la formació professional.

 17. Portar a terme el millorament continu del sistema.

 18. Definir el servei integrat d’informació i orientació del sistema de formació i qualificació professionals en els punts d’informació autoritzats o acreditats, amb la inclusió de les metodologies idònies per a la prestació del servei.

 19. Fomentar la relació amb el món empresarial per a la formació en alternança, la formació dual i la inserció laboral.

 20. Fomentar la dimensió internacional de la formació professional.

 21. Identificar necessitats de formació permanent del personal docent i dels formadors experts que imparteixen la formació professional.

 22. Promoure i fomentar l’ús del Catàleg de qualificacions professionals.

 23. Facilitar la documentació sobre la qual la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professionals s’hagi de pronunciar.

 24. Qualsevol altra que se li atribueixi.

Article 12 Règim jurídic
 1. L'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya actua d'acord amb el que estableix aquesta llei, les disposicions que la despleguen i la legislació que regula el règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu aplicable a l’Administració de la Generalitat.

 2. L'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya es regeix pel règim de contractació que s’aplica a l’Administració de la Generalitat i als seus organismes autònoms.

 3. El règim patrimonial de l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya és el que estableix la normativa que regula el patrimoni de l’Administració de la Generalitat.

 4. Les resolucions de la presidència executiva de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya exhaureixen la via administrativa.

Article 13 Finançament
 1. El pressupost de l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya s’ha d’incloure en els pressupostos de la Generalitat, d’acord amb les previsions generals per als pressupostos dels organismes autònoms adscrits a un departament. La tresoreria de l'Agència s’ha de sotmetre al règim d’intervenció i comptabilitat pública propi d’aquests organismes autònoms.

 2. Les diverses actuacions derivades de l’àmbit d’aplicació d'aquesta llei que no tinguin caràcter públic i gratuït es poden dur a terme amb la participació, en llur finançament total o parcial, dels centres i punts de la Xarxa del Sistema, de l’Administració local, d’entitats, d’empreses i dels usuaris, d’acord amb la normativa aplicable.

 3. A fi de garantir la capacitat real i efectiva de les decisions executives que prengui l´Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, i per tal que dugui a terme les seves funcions, la Generalitat ha d'habilitar els recursos econòmics suficients que ho facin possible.

Article 14 Recursos financers

Són recursos de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya:

 1. Els recursos consignats com a tals en els pressupostos anuals de la Generalitat.

 2. Els recursos per a desenvolupar les funcions i competències que li hagin estat atribuïdes.

 3. Els recursos procedents de la seva activitat.

 4. Les subvencions, els llegats i les aportacions voluntàries que rebi.

 5. Els crèdits que eventualment se li transfereixin vinculats a la prestació de serveis que corresponen a altres administracions públiques o entitats.

Article 15 Recursos humans
 1. El personal de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya ha d’ésser funcionari o laboral en els termes i amb les condicions que s’estableixen per al personal de l’Administració de la Generalitat, de conformitat amb la legislació aplicable.

 2. El personal de l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya ha d'ésser l’adequat i necessari per a garantir el compliment de les funcions d'aquest òrgan.

Article 16 Presidència executiva
 1. La presidència executiva és l´òrgan de govern i direcció de l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya. La presidència executiva correspon a la persona que nomeni el Govern, amb la consulta prèvia a la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professionals.

 2. Corresponen a la presidència executiva de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya les funcions següents:

 1. Fer complir els acords i les directrius de la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professionals, a la qual ha de retre comptes periòdicament, i vetllar per l'aplicació d'aquests acords i directrius.

 2. Elaborar la proposta de línies generals de planificació, desenvolupament i coordinació dels serveis bàsics i dels centres públics de formació professional.

 3. Determinar el programa d’actuació, pressupost i organització de l’Agència.

 4. Dirigir l’Agència i les seves actuacions, d’acord amb les funcions atribuïdes, i fer el seguiment i control de l'execució d'aquestes actuacions.

 5. Elaborar o promoure les propostes, informes, memòries i estudis que estableix aquesta llei, a sol·licitud de la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professionals o per iniciativa pròpia, i els corresponents a l’activitat ordinària de l’Agència. S'ha de presentar periòdicament un informe d’avaluació de les polítiques públiques dutes a terme.

 6. Representar l’Agència i participar, amb caràcter no exclusiu, en les juntes de patronats, fundacions i altres òrgans equivalents o similars de formació professional.

 7. Vetllar per les bones pràctiques, la qualitat i la innovació i aplicar programes d’experimentació o de millorament del sistema de formació i qualificació professionals.

 8. Qualsevol altra pròpia del seu càrrec que determinin els estatuts.

Capítol III. Consell de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya

Article 17 Naturalesa i composició
 1. El Consell de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya és l’òrgan de consulta i de participació del sistema de formació i qualificació professionals de Catalunya. El Consell de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya és un òrgan de caràcter no vinculant.

 2. El Consell de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya té la composició següent:

  1. La presidència, que és assumida pel president executiu de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya.

  2. Les vocalies, que assumeixen les persones nomenades pel president executiu de l’Agència a proposta de les organitzacions respectives.

 3. Les vocalies s’han de distribuir d’acord amb els criteris següents:

  1. Les representacions de la Generalitat, de les organitzacions empresarials més representatives i de les organitzacions sindicals més representatives tenen un nombre equivalent de vocals.

  2. La representació del conjunt de les organitzacions empresarials que tenen la condició legal de més representatives s'ha de distribuir proporcionalment a la representativitat que tenen a Catalunya.

  3. La representació de les organitzacions sindicals que tenen la condició legal de més representatives s'ha de distribuir proporcionalment a la representativitat que tenen a Catalunya.

  4. La representació de les entitats amb competències legalment atribuïdes en matèria de formació professional s'ha de distribuir a parts iguals entre els vocals nomenats a proposta del Consell General de Cambres de Comerç i els nomenats a proposta de les entitats representatives de l’Administració local.

  5. La representació dels centres de la Xarxa del Sistema ha d'incloure vocals nomenats a proposta de la Junta Central de Directors de Catalunya d'Ensenyament Secundari i a proposta de les entitats representatives dels centres de formació professional d'altres titularitats, d’acord amb el pes que tinguin en la Xarxa.

  6. El nombre de vocalies previstes d'acord amb el que estableixen cadascuna de les lletres d i e no pot superar el nombre de vocals establert per a cadascun dels sectors a què fan referència les lletres a , b i c .

 4. La composició del Consell de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya s’ha de concretar per reglament.

 5. Els acords del Consell de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya s’adopten per majoria dels vots dels membres assistents i han de tenir el vot favorable dels representants de la Generalitat. En cas d’empat, la presidència té el vot de qualitat.

Article 18 Funcions
 1. Corresponen al Consell de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya les funcions següents:

  1. Aprovar les normes de funcionament intern i la memòria anual.

  2. Fer promoció, proposar els criteris, participar en l’elaboració, emetre informe i fer el seguiment del Pla general de formació professional de Catalunya. El Pla ha de contenir les prioritats i els objectius que s'han d'assolir a mitjà termini en matèria de formació professional.

  3. Aprovar la creació de consells sectorials.

  4. Conèixer la creació o la modificació de les qualificacions professionals.

  5. Col·laborar amb el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, amb el Consell Escolar de Catalunya i amb altres organismes afins de participació d’àmbit sectorial o territorial, i també en l'àmbit estatal, de la Unió Europea i internacional, d’acord amb la normativa vigent.

  6. Promoure estudis de prospecció, de detecció de necessitats o d’adequació o millorament de les qualificacions professionals i de la formació professional.

  7. Elevar a la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professionals propostes i projectes de millorament de la formació professional.

  8. Qualsevol altra que determinin els estatuts.

 2. El Consell de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya ha d'ésser consultat preceptivament i ha d’emetre informe, i, si escau, dictamen, sobre:

  1. Els criteris generals de planificació i desenvolupament de les polítiques de formació professional.

  2. L’informe de prospecció de necessitats de formació i qualificació establert per aquesta llei.

  3. L’informe d’avaluació del sistema de formació i qualificació professionals.

  4. Els informes que rebi dels consells sectorials o territorials.

  5. Les noves disposicions normatives de caràcter general en matèria de formació i qualificacions professionals.

Article 19 Funcionament
 1. El Consell de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya s'ha de reunir amb caràcter ordinari, convocat per la presidència, tres cops l’any. El Consell es pot reunir amb caràcter extraordinari a iniciativa de la mateixa presidència o quan ho sol·liciti la tercera part dels membres.

 2. El Consell de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya pot constituir comissions de treball per a temes específics.

Article 20 Participació sectorial i territorial
 1. El Consell de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya ha de constituir consells sectorials, dependents del mateix Consell, com a òrgans de participació dels principals sectors productius. El Consell ha d'establir la composició d'aquests consells.

 2. El president del Consell de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, o la persona en qui delegui, exerceix la presidència dels consells sectorials.

 3. Els consells sectorials poden emetre informes de caràcter no vinculant i elevar-los al Consell de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya respecte a les matèries següents dels sectors respectius:

  1. Qualificacions, perfils professionals i acreditació de competències professionals.

  2. Participació de les empreses en les pràctiques i en l'aprenentatge, i especialment en la formació dual.

  3. Necessitats de formació i qualificació professionals.

  4. Necessitats d’avaluació de competències professionals.

 4. L’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya ha d´informar el Consell Escolar de Catalunya i els seus consells territorials.

 5. L’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya participa en els consells territorials, que són els òrgans de participació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el territori, i ha de conèixer, per mitjà d'aquests, les diverses estratègies territorials que es promoguin en llurs àmbits.

 6. El Consell de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya ha d'establir un marc de relació estable amb altres consells de participació, d’àmbit sectorial o territorial, que tinguin entre llurs competències la promoció i el millorament de la formació professional i l’ocupació.

  Títol III. Xarxa del Sistema de Formació i Qualificació Professionals

Article 21 Integrants
 1. Formen part de la Xarxa del Sistema de Formació i Qualificació Professionals (Xarxa del Sistema) els centres, les entitats autoritzades o acreditades per a desenvolupar com a mínim un dels serveis bàsics que determina aquesta llei i les empreses que col·laboren en el desenvolupament de la formació professional per mitjà de l’acolliment d’alumnes en pràctiques o en aprenentatge.

 2. L’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya coordina i estableix criteris dels serveis bàsics determinats per aquesta llei que presten els centres, les entitats i les empreses de la Xarxa del Sistema.

 3. Els centres, les entitats i les empreses que integren la Xarxa del Sistema han de mantenir la coordinació i la relació mútua necessàries, en l’àmbit dels serveis bàsics, per a facilitar la informació, l'orientació, la formació, la qualificació i l'acreditació professionals de les persones al llarg de la vida.

 4. Els centres, les entitats i les empreses de la Xarxa del Sistema han d’incorporar a llur identificació la indicació «Xarxa del Sistema de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya», d’acord amb el que es determini per reglament.

 5. L’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya ha de promoure l’oferta de programes de formació i inserció i programes de noves oportunitats per als joves que no superen l’educació obligatòria i ha d'establir els criteris per a desenvolupar-los. Aquests programes han d'incloure formació professionalitzadora i en competències bàsiques i han d'anar acompanyats de la realització de pràctiques formatives en centres de treball.

 6. L’objectiu dels programes a què fa referència l'apartat 5 és promoure la qualificació de base per a facilitar la inserció professional i social i evitar els riscos d’exclusió laboral i social dels joves que han abandonat o estan en risc d’abandonar el sistema educatiu. Per tal de millorar l'eficàcia dels programes i afavorir-ne l’assoliment dels objectius, els programes es poden portar a terme mitjançant l’establiment de cooperacions entre els centres de formació, les administracions locals i les empreses o entitats professionals.

 7. L’Administració de la Generalitat ha de promoure ofertes formatives, preferentment vinculades a qualificacions professionals de nivell 1, adreçades específicament a persones amb discapacitat reconeguda que no estiguin en disposició de seguir els itineraris de formació professional ordinaris. Les ofertes formatives esmentades han de tenir per objectiu incrementar l'autonomia personal d'aquestes persones i l’assoliment de competències professionals que facilitin la transició a la vida adulta i la integració social per mitjà del treball.

 8. Als efectes del que estableix l'apartat 7, i sens perjudici de les adaptacions individuals que es puguin fer per a alumnes amb discapacitat en centres ordinaris, s'han de regular reglamentàriament els itineraris formatius específics, de caràcter postobligatori, adaptats en durada i continguts a les característiques de llurs destinataris, i també els requisits dels centres que els imparteixen, que tenen opció preferent al concert educatiu, si són de titularitat privada.

 9. Els centres integrants han de comptar amb les instal·lacions adequades per a poder impartir les accions de formació professional integrada, d’acord amb la normativa vigent.

 10. L’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya ha de promoure accions de formació professional per a persones amb discapacitat adreçats a persones amb discapacitat intel·lectual lleu o moderada. Aquests centres han d'oferir un programa de formació professional amb uns continguts que capacitin en habilitats i coneixements transversals i permetin una inserció social i professional.

 11. L’Administració ha de desplegar reglamentàriament els requisits d’autorització per a poder impartir els diversos tipus de formació professional d'acord amb la normativa corresponent.

Article 22 Punts d’informació i orientació
 1. L’Administració de la Generalitat ha de garantir un servei d’informació i orientació de manera integrada.

 2. Els punts d'informació i orientació professionals autoritzats o acreditats per a desenvolupar el servei a què fa referència l'apartat 1 formen part de la xarxa integrada d'informació i orientació professional dins la Xarxa del Sistema. Aquests punts d’informació i orientació s’han d’autoritzar o acreditar per mitjà de convenis o acords de col·laboració amb l´Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, altres centres, entitats o serveis dependents d'altres departaments de la Generalitat, les administracions locals o altres administracions públiques.

Article 23 Centres de formació
 1. Els centres de formació de la Xarxa del Sistema s'autoritzen d'acord amb el procediment i els requisits establerts reglamentàriament.

 2. Els centres públics de formació professional de la Generalitat disposen d’autonomia organitzativa i de gestió econòmica per a acordar, d’acord amb les condicions que s’estableixin reglamentàriament, el desenvolupament d’accions de formació professional, i per a establir acords de col·laboració amb les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya i altres organitzacions empresarials, professionals, cambres oficials de comerç, centres d’innovació tecnològica o amb l’Administració local de llur àmbit.

 3. La Generalitat ha de prioritzar la creació o la singularització de centres específics de formació professional allà on les característiques territorials ho permetin.

Article 24 Centres de formació professional integrada
 1. Els centres de formació professional integrada ofereixen els serveis bàsics del sistema de formació i qualificació professionals amb relació a sectors, famílies professionals o àmbits determinats, d’acord amb els criteris establerts per l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya.

 2. L’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya atorga la condició de centre de formació professional integrada a partir de criteris relatius a la qualitat, la capacitat formativa i la complementarietat i, si escau, a l'àmbit territorial o l'especialització sectorial.

 3. Els centres de formació professional integrada han de col·laborar amb altres centres de la Xarxa del Sistema per mitjà d'actuacions d’informació o programes i projectes de cooperació amb l'objectiu de contribuir a incorporar a l’àmbit formatiu les noves tècniques i processos productius innovadors i actualitzar les programacions i les competències professionals.

 4. Els titulars dels centres de formació professional integrada poden establir convenis de col·laboració amb entitats de recerca i d’innovació tecnològica per tal de prestar serveis d’innovació i transferència tecnològica a les empreses.

 5. Cada centre de formació professional integrada ha de constituir el seu consell de formació i empresa. També poden constituir o participar amb altres centres en consells que agrupin diversos centres, especialment atenent criteris d'àmbit territorial o d'especialització sectorial.

Article 25 Autonomia dels centres de formació professional integrada

Els centres de formació professional integrada disposen d’autonomia pedagògica, d’organització i de gestió econòmica i de personal, d’acord amb el que s’estableixi reglamentàriament. Aquests centres poden, en el marc de llur autonomia, desenvolupar acords i convenis amb empreses, institucions i entitats per a oferir serveis de formació i per a un aprofitament millor de llurs infraestructures i recursos disponibles o altres accions que contribueixin a assolir llurs objectius.

Article 26 Consells de formació i empresa dels centres de formació professional integrada
 1. Els centres de formació professional integrada compten amb un consell de formació i empresa, òrgan de participació, col·laboració i suport dels sectors productius, especialment per afavorir la qualitat, l´ajustament de l´oferta formativa i l´impuls de la participació de les empreses en les pràctiques i l´aprenentatge. També poden tenir consells de formació i empresa els centres de formació professional que ho determinin.

 2. Els consells de formació i empresa han de tenir informació i poden emetre informes i propostes, que no són vinculants, amb relació a:

  1. La qualitat i l'ajustament de l’oferta de serveis desplegada pel centre.

  2. Els nous requeriments de qualificacions.

  3. La planificació, l’organització, el desenvolupament i el seguiment de la formació en pràctiques i en aprenentatge que tingui lloc en el centre.

  4. L'actualització del professorat i les estades en empreses.

  5. Les col·laboracions amb empreses per a millorar la disponibilitat, amb finalitat formativa, d’equipaments tècnics, de materials, d'infraestructures i de tecnologies de darrera generació.

 3. Als consells de formació i empresa hi han d’ésser representats els agents socials del territori i les entitats i les institucions de l’entorn del centre que siguin rellevants en l’àmbit de l’activitat integrada del centre; els representants de les empreses col·laboradores del centre, a proposta de la direcció del centre; i els representants del mateix centre de formació professional integrada.

 4. Els consells de formació i empresa poden col·laborar i es poden coordinar amb altres òrgans, consells o àmbits de participació sectorial o local existents i establerts per la normativa vigent.

  Títol IV. Serveis del sistema de formació i qualificació professionals

  Capítol I. Catàleg de serveis

Article 27 Serveis bàsics del sistema
 1. Els serveis bàsics del sistema són els següents:

  1. Informació, orientació per a la trajectòria formativa i professional i assessorament a persones, empreses i institucions.

  2. Formació professional del sistema educatiu i formació professional per a l’ocupació.

  3. Avaluació i acreditació de competències professionals.

  La xarxa de centres del sistema, que inclou els centres educatius de formació professional inicial i els centres de formació professional per a l’ocupació, ofereix els serveis bàsics.

 2. L’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya ha de promoure i coordinar el desenvolupament dels serveis bàsics del sistema de formació i qualificació professionals en els punts i centres de la Xarxa del Sistema, d’una manera equilibrada pel que fa a l'àmbit territorial i l'especialització sectorial, d’acord amb la pròpia ordenació, i de manera coordinada amb els serveis ocupacionals del sistema d'ocupació de Catalunya.

 3. Els punts i centres de la Xarxa del Sistema presten els serveis que tenen directament autoritzats. En cas que no prestin algun dels serveis bàsics, poden derivar els usuaris que requereixin aquests serveis als punts i centres de la Xarxa del Sistema que els prestin.

  Capítol II. Informació, orientació i assessorament

Article 28 Finalitats i funcions de la informació i l’orientació professional
 1. La xarxa integrada d’informació i orientació és formada pels punts d’informació i orientació autoritzats o acreditats per a desenvolupar els serveis d’informació i orientació.

 2. Són finalitats de la xarxa integrada d’informació i orientació:

  1. Afavorir que els ciutadans siguin protagonistes de la construcció de llur itinerari formatiu i d’inserció laboral i social.

  2. Oferir una atenció individualitzada que proposi una trajectòria formativa i professional ajustada al perfil propi i a les oportunitats d’ocupació dels sectors productius.

  3. Assegurar l’accés i la qualitat del servei. Amb l'objectiu de garantir que totes les persones tenen accés a aquest servei, s'han d'impulsar mesures per a desenvolupar l'orientació telemàtica i s'han de considerar les característiques del col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual lleu o moderada.

 3. Són funcions dels serveis d’informació i orientació:

  1. Informar i assessorar els ciutadans en la configuració de trajectòries d´aprenentatge coherents amb els objectius i les capacitats de cadascú.

  2. Difondre les ofertes i els programes existents.

  3. Informar i assessorar sobre els perfils professionals i llurs possibilitats i oportunitats d’ocupabilitat, amb l’objectiu de facilitar la inserció i la reinserció laborals.

  4. Informar i assessorar sobre les titulacions acadèmiques i certificats de professionalitat i sobre les possibilitats d’acreditació de competències i qualificacions professionals.

 4. L’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, en coordinació, si escau, amb les administracions locals i altres administracions, ha d'establir els recursos humans, els perfils professionals i els recursos econòmics que garanteixin el desenvolupament del servei d'una manera efectiva.

Article 29 Model d’informació i orientació acadèmica i professional
 1. L’orientació acadèmica o formativa i professional ha de proporcionar als usuaris les informacions, indicacions i guies necessàries per a facilitar la presa de decisions dirigides a la construcció o al millorament d’itineraris de formació i qualificació i de l’exercici professional.

 2. Els diversos punts i centres de la Xarxa del Sistema que presten els serveis d’informació i orientació han de disposar d’un protocol d’orientació acadèmica o formativa i professional adaptable als diversos tipus d’usuaris. El protocol ha d'incloure, en qualsevol cas, la informació aportada pels centres docents de formació professional, d’acord amb els criteris que estableix l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya. El protocol ha d'ésser homogeni en la metodologia i ha de comprendre els estàndards bàsics i mínims del servei, tots els serveis bàsics del sistema, els itineraris i llurs sortides acadèmiques, formatives i professionals, i també les dades disponibles d’inserció laboral i l’informe de prospecció de les necessitats de formació i qualificació professionals. També es poden crear serveis d’orientació especialitzats que atenguin col·lectius o itineraris formatius determinats.

 3. El protocol d’orientació acadèmica o formativa i professional ha de tenir en compte les situacions següents, en atenció a la diversitat de les situacions de cada persona:

 1. L’orientació acadèmica o formativa i per a la carrera professional.

 2. L’orientació per a la inserció laboral, la cerca de feina, el millorament professional i la redefinició de la qualificació professional.

 3. L’orientació per a l’emprenedoria.

Article 30 Assessorament de formació professional i qualificació a empreses
 1. El servei d’assessorament de formació professional i qualificació a empreses té com a finalitat:

  1. Facilitar a les empreses informació i propostes a mida per tal de millorar la utilització de totes les modalitats, programes, actuacions i mesures de formació i qualificació professionals com a element de valor de llurs recursos humans i de llur competitivitat empresarial.

  2. Garantir els processos d’informació i orientació per a millorar l’accés a l’ocupació, la formació per a l’ocupació, el desenvolupament de les pràctiques formatives i el paper tutor de les empreses, i també el desenvolupament de la carrera dels treballadors.

 2. L’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, amb la finalitat de promoure el servei d’assessorament a empreses d'una manera col·laborativa, pot establir convenis amb altres administracions públiques i organitzacions o entitats.

 3. Els departaments competents en matèria econòmica i empresarial també han de participar en el servei d’assessorament de formació professional i qualificació a empreses.

  Capítol III. Formació professional

Article 31 Finalitats i abast
 1. La formació professional té com a finalitats l’adquisició, el millorament i l'actualització de la competència i la qualificació professionals de les persones al llarg de la vida, i comprèn:

  1. La formació professional del sistema educatiu, que facilita l’adquisició de competències professionals i l’obtenció dels títols corresponents.

  2. La formació professional per a l’ocupació, que facilita l’adquisició de competències professionals i l’obtenció de certificats de professionalitat.

 2. Aquesta llei també es pot aplicar als ensenyaments de règim especial en funció del grau de vinculació que tinguin amb el Catàleg de qualificacions professionals del sistema de formació i qualificació professionals de Catalunya, d’acord amb la normativa que s’estableixi per reglament.

 3. Les activitats formatives i d’aprenentatge no formals i informals, que no són objecte d’aquesta llei, però que generen en les persones competències professionals susceptibles d’acreditació en el marc del Catàleg de qualificacions professionals del sistema de formació i qualificació professionals de Catalunya, poden ésser objecte d'acreditació oficial per mitjà del procés d’avaluació i acreditació establert per aquesta llei.

 4. L’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya ha de promoure la utilització, si s'escau, dels mòduls del Catàleg de qualificacions professionals del sistema de formació i qualificació professionals de Catalunya en el desplegament de les activitats formatives no formals.

Article 32 Prospecció de necessitats de formació i qualificació professionals
 1. Correspon a l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya elaborar l’informe de prospecció de necessitats de formació i qualificació professionals, que té caràcter pluriennal.

 2. L’informe de prospecció aporta informació general, sectorial i territorial de les necessitats de formació i qualificació professionals, presents i en prospecció, amb relació al mercat de treball i als sectors productius. L’informe orienta els criteris de planificació dels serveis del sistema de formació i qualificació professionals.

 3. L’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, per a facilitar l’elaboració de l’informe de prospecció, ha d'establir mecanismes de coordinació amb l’ens de la Generalitat que actuï com a observatori del mercat de treball, per tal de disposar de dades globals, sectorials i territorials relatives a l’ocupació, la contractació i l’atur. Ha de tenir en compte l’Estratègia Catalana per l’Ocupació i les polítiques industrials de la Generalitat. Ha de possibilitar la participació de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de Catalunya, de les cambres oficials de comerç, de les entitats representatives de l’Administració local, de les empreses, i també dels consells sectorials o territorials establerts per aquesta llei. L'Agència ha de consultar, si escau, els centres tecnològics.

 4. L’aprovació de l’informe de prospecció correspon a la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professionals, amb la presentació prèvia al Consell de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya.

Article 33 Planificació
 1. L’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya ha d'establir criteris de planificació de l’oferta dels serveis bàsics del sistema. L'Agència ha de vetllar perquè l’oferta formativa comprengui formació professionalitzadora i en competències clau destinada a col·lectius amb necessitats específiques de qualificació i, especialment, a les persones que no han superat l’ensenyament obligatori.

 2. L'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya ha de vetllar perquè l’oferta formativa de les persones amb discapacitat intel·lectual lleu o moderada sigui la més adequada i la que els habiliti i capaciti per a la inserció en l’empresa ordinària.

 3. La finalitat dels criteris de planificació és optimitzar l´atenció a les demandes de qualificació professional de les persones i els sectors productius i donar resposta als col·lectius amb necessitats específiques de qualificació i, en especial, a les persones en situació de risc d’exclusió.

 4. Els criteris de planificació de l’oferta dels serveis bàsics del sistema i l’oferta formativa s’han d'elaborar d’acord amb una anàlisi de la demanda de formació professional inicial i contínua, i s'ha de garantir, en qualsevol cas, l’equitat en l’accés per a tothom.

Article 34 Ordenació
 1. El desenvolupament de la formació professional del sistema educatiu i de la formació professional per a l’ocupació ha d'incloure, d'acord amb la normativa vigent:

  1. Una oferta formativa i d’itineraris diversificada que s’adapti als diversos projectes de vida i carrera professional i de necessitats de qualificació i especialització de les persones i del teixit productiu.

  2. L’organització dels títols i dels certificats de professionalitat en unitats formatives perquè aquesta formació sigui transparent i susceptible de certificació.

  3. Itineraris formatius horitzontals que combinin accions formatives vinculades a unitats de competència del mateix nivell presents en diferents títols i certificats de professionalitat.

  4. Itineraris formatius verticals que facilitin la promoció entre els nivells de qualificació, tant en els títols de formació professional inicial com en els certificats de professionalitat, i també la progressió educativa des dels cicles formatius de grau superior als ensenyaments universitaris de grau, tot facilitant el millorament de qualificació de les persones.

  5. Itineraris formatius que combinin títols o certificats de professionalitat amb la formació necessària per a obtenir certificats de competències específiques, o d’especialització o d’actualització, especialment en el camp de les tecnologies de la informació i la comunicació.

  6. Mesures de flexibilitat que permetin adaptar l’oferta a les demandes formatives del teixit productiu.

  7. Mesures per a afavorir l’execució d’experimentacions formatives.

  8. Procediments d’accés diversificats que facilitin la incorporació a la formació, amb atenció a les diverses circumstàncies personals o de situació laboral que poden condicionar-ne la disponibilitat.

  9. Convalidació o exempció dels mòduls associats a les unitats de competència obtingudes per les persones per mitjà del procediment únic d´avaluació i acreditació de les competències adquirides per l´experiència laboral o la formació no formal.

  10. Condicions que garanteixin la suficiència i la qualitat dels llocs en què es fan les pràctiques i, si s'escau, la formació en alternança i la formació dual. Els tutors del centre formatiu i els tutors de l’empresa han de vetllar pel compliment de la normativa aplicable, de manera que resti assegurada la qualitat de les pràctiques.

  11. Possibilitat efectiva, d´acord amb la normativa aplicable, de capitalitzar els aprenentatges assolits per qualsevol via d´adquisició, per mitjà dels procediments d´acreditació de competències professionals, de convalidació, d´exempció o de reconeixement acadèmic dels aprenentatges.

 2. El desenvolupament de l’ordenació pròpia de la formació professional del sistema educatiu ha d'incloure:

  1. L’assoliment de les competències lingüístiques en la llengua o llengües estrangeres, en els termes que es determinin per reglament.

  2. Un itinerari formatiu horitzontal que combini simultàniament una titulació de formació professional de grau mitjà amb el batxillerat, de manera que faci possible l’obtenció de la doble titulació, tècnica i de batxillerat.

  3. Procediments que facilitin a estudiants i titulats universitaris el reconeixement dels aprenentatges que els permetin completar una titulació de formació professional inicial.

 3. El desenvolupament de l’oferta pròpia de la formació professional per a l’ocupació ha d'incloure:

  1. Itineraris de formació i qualificació professionals i programes específics gratuïts per a persones en situació de desocupació, amb l’objectiu de la inserció o reinserció laboral d'aquestes persones.

  2. Itineraris de formació i de qualificació professionals per a persones ocupades, que atenguin els requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses i les aspiracions de promoció professional i desenvolupament personal dels treballadors.

  3. L’estructura modular de la formació basada en el Catàleg de qualificacions professionals del sistema de formació i qualificació professionals de Catalunya, per tal que aquesta formació sigui susceptible de certificació o d’acreditació.

  4. Itineraris de formació i qualificació professionals i programes específics gratuïts per a persones amb discapacitat intel·lectual lleu o moderada, amb l’objectiu de la inserció laboral d'aquestes persones.

Article 35 Pràctiques obligatòries i en alternança
 1. La formació professional conduent a l’obtenció dels títols i certificats de professionalitat comprèn una activitat formativa, impartida íntegrament al centre de formació, i unes pràctiques formatives obligatòries en centres de treball que constitueixen una part avaluable i essencial per a acreditar la superació de tots els programes.

 2. Els programes de formació professional en alternança combinen l’activitat formativa impartida íntegrament al centre amb pràctiques addicionals a les pràctiques obligatòries, no necessàriament avaluables, al centre de treball.

 3. Totes les pràctiques, obligatòries i en alternança, s’han de desplegar en el marc d’un pla d’activitat acordat prèviament i mitjançant un conveni entre les parts pel que fa a les activitats que cal desenvolupar i, si escau, pel que fa a criteris d’avaluació, tutors, calendaris, jornades i horaris, amb criteris organitzatius flexibles per tal de facilitar-ne el seguiment, d’acord amb la normativa reguladora.

 4. L’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, en el desenvolupament de les pràctiques obligatòries i en alternança, ha de vetllar per assegurar la coordinació dels mecanismes de col·laboració de les empreses, pel seguiment de les pràctiques des dels òrgans de participació existents als centres de formació i, en cas de contractació laboral, des dels òrgans de representació legal dels treballadors als centres de treball, i també pel foment d'intercanvis, especialment en l’àmbit internacional.

Article 36 Formació professional dual
 1. La formació professional dual és la modalitat de formació professional conduent a l’obtenció dels títols i dels certificats de professionalitat que combina l’activitat formativa impartida al centre de formació amb els aprenentatges adquirits al centre de treball, avaluables i reconeguts, d’acord amb la corresponent autorització o acreditació i normativa reguladora. Les condicions i els criteris de desenvolupament de la formació professional dual s'han d'establir per reglament i d’acord amb la normativa vigent.

 2. L’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya ha de vetllar perquè es garanteixi que, d'acord amb la normativa vigent, la formació professional dual es desenvolupa d’acord amb:

  1. L’aplicació de criteris de flexibilització per a facilitar la col·laboració entre els centres de formació i les empreses i adaptar-se a les necessitats de qualificació professional.

  2. Un pla d’activitat consensuat prèviament entre el centre de formació i l’empresa.

  3. Un conveni de col·laboració entre la representació del titular del centre de formació i el de l’empresa o entitat, en què s'han d'establir els compromisos de formació i de treball efectiu i s'han d'expressar els mecanismes de coordinació entre els tutors d’empresa i el personal docent del centre.

  4. La vinculació entre l’aprenent i l’empresa, formalitzada d’acord amb els criteris que estableixin l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya i la normativa vigent.

  5. La supervisió d’un tutor de l’empresa, amb el perfil establert per reglament, que ha de fer les funcions d’acollida, instrucció, supervisió i coordinació amb el centre de formació i, conjuntament amb el personal docent del centre, de participació en l’avaluació. Pel que fa al col·lectiu de les persones amb discapacitat intel·lectual lleu o moderada, aquesta formació professional dual s'ha de fer, en qualsevol cas, amb el suport i els recursos humans necessaris. També s'ha d'establir per reglament el perfil del tutor en els centres de formació.

  6. El seguiment general del desenvolupament dels programes des dels consells de formació i empresa.

  7. La informació a la representació legal dels treballadors sobre les persones contractades, el contingut de l’activitat formativa i el lloc de treball que s'ha de desenvolupar, d'acord amb la normativa vigent.

 3. L’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya ha d’establir estàndards de qualitat i mecanismes d’informació, difusió, detecció de necessitats, planificació, seguiment i avaluació que permetin adequar l’oferta de formació professional dual a les necessitats de formació i qualificació de les persones i del teixit empresarial.

 4. L’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya ha de mantenir una relació actualitzada regularment dels centres, les entitats i les empreses que imparteixen formació professional dual i les seves especialitats.

Article 37 Col·laboració en la formació en alternança i en la formació dual
 1. L’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, amb relació al desenvolupament de la formació professional en alternança i la formació professional dual, ha de promoure la col·laboració de l’Administració local, les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de Catalunya i les cambres oficials de comerç de Catalunya, especialment a l'hora de:

  1. Difondre i dinamitzar aquestes modalitats entre els centres de treball, els centres de formació i les persones.

  2. Detectar, des del punt de vista sectorial i territorial, oportunitats i necessitats d’accions formatives en pràctiques, en la formació en alternança i en la formació dual.

  3. Fer que les empreses participin en els àmbits sectorial i territorial.

  4. Facilitar l’acolliment de les persones en aprenentatge.

  5. Assegurar la idoneïtat de les empreses participants.

  6. Assegurar la formació de les tutories d’empreses i centres de treball.

  7. Assegurar el seguiment de les accions formatives als centres de treball.

 2. Als efectes del que estableix l'apartat 1, l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya pot establir que es constitueixin comissions específiques, d’àmbit sectorial o territorial, de treball coordinat i conjunt de totes les parts.

Article 38 Aprenentatge a distància
 1. El Govern ha d'impulsar, especialment per mitjà de les tecnologies de la informació i la comunicació, una oferta àmplia, actualitzada i de qualitat de la formació professional en la modalitat a distància.

 2. El sistema d’aprenentatge a distància és regulat per l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya en coordinació amb l’Institut Obert de Catalunya.

 3. El Govern ha d'impulsar el desenvolupament de materials didàctics específics i adaptats a la modalitat de formació professional a distància, amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats d’aprenentatge d’aquesta modalitat.

Capítol IV. Catàleg de qualificacions professionals del sistema de formació i qualificació professionals de Catalunya

Article 39 Naturalesa i organització
 1. El Catàleg de qualificacions professionals del sistema de formació i qualificació professionals de Catalunya és el referent de les competències professionals a Catalunya i inclou el Catàleg de qualificacions professionals i el Catàleg modular integrat de formació professional.

 2. El Catàleg identifica, estandarditza i ordena les competències professionals d’activitats amb significació per a l’ocupació i inclou qualificacions de l'àmbit de Catalunya, i respon a necessitats territorials i sectorials del sistema productiu.

 3. El Catàleg s’estructura tenint en compte el Catàleg nacional de qualificacions professionals i el Marc europeu de qualificacions.

 4. El Catàleg s’organitza en famílies professionals i nivells i conté les qualificacions professionals i la formació associada.

 5. Les actualitzacions i les noves incorporacions de competències a què està subjecte el Catàleg han de tenir en compte la normativa, la realitat socioeconòmica i els avanços tecnològics.

Article 40 Finalitat
 1. El Catàleg és el referent a Catalunya:

  1. Per a la formació professional i altres ensenyaments professionalitzadors.

  2. Per a la certificació de competències assolides per la superació total o parcial dels títols de formació professional o dels certificats de professionalitat.

  3. Per als processos d’acreditació de competències professionals adquirides per l’experiència laboral o per vies no formals de formació.

  4. Per a l'establiment de les correspondències entre les formacions del sistema de formació i qualificació professionals.

  5. Per a l'afavoriment de la mobilitat i la transparència de les qualificacions.

 2. El Catàleg permet l’orientació en el procés de formació al llarg de la vida.

 3. El Catàleg facilita a les organitzacions la gestió dels recursos humans i els processos de negociació col·lectiva.

Article 41 Modalitats
 1. La formació adreçada a l’obtenció de les competències professionals reconegudes en els títols de formació professional i en els certificats de professionalitat es pot cursar, d’acord amb la normativa vigent i el que s'estableixi reglamentàriament, en règim d’alternança o dual en col·laboració amb les empreses, en el marc acordat amb els agents socials i econòmics.

 2. L'oferta de formació professional es pot flexibilitzar, de manera que ha de permetre compatibilitzar l’estudi i la formació amb l’activitat laboral o altres responsabilitats, i també amb altres situacions personals que dificultin l’estudi i la formació en règim presencial. Amb aquesta finalitat, es pot oferir de manera completa o parcial i desenvolupar-se en règim presencial, semipresencial o a distància o per teleformació, amb la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació, o la combinació d’ambdues, i la concentració en determinats períodes anualment.

Capítol V. Acreditació i correspondències

Article 42 Títols de formació professional i certificats de professionalitat
 1. Els títols de formació professional del sistema educatiu i els certificats de professionalitat de l’àmbit laboral acrediten oficialment la competència professional de les persones. Aquests dos tipus d’acreditació oficial tenen com a referent les qualificacions professionals i les unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals del sistema de formació i qualificació professionals de Catalunya, si bé els títols poden incloure, i els certificats de professionalitat poden afegir, continguts formatius no inclosos en el Catàleg.

 2. L’oferta de formació professional del sistema educatiu es compon, d'acord amb la normativa vigent, dels títols homologats, dels títols propis establerts pel Govern, de les adaptacions curriculars amb relació a determinats perfils professionals i requeriments sectorials i de les adaptacions curriculars per a persones amb discapacitat lleu o moderada.

 3. L’oferta de formació professional per a l’ocupació es compon del fitxer català d’especialitats formatives del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, que inclou el repertori de certificats de professionalitat i els mòduls i les unitats formatives corresponents, juntament amb altres accions formatives no associades als certificats de professionalitat. També s'inclou el repertori d’accions formatives de formació contínua.

Article 43 Avaluació i acreditació de competències professionals
 1. El procés d’avaluació i acreditació de competències professionals permet acreditar les competències professionals adquirides per mitjà de l’experiència laboral, en activitats socials o per vies no formals o informals de formació, i pren com a referent les unitats de competències del Catàleg de qualificacions professionals del sistema de formació i qualificació professionals de Catalunya.

 2. Correspon a l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, pel que fa a l’avaluació i acreditació de competències professionals:

  1. Establir el procediment integrat d´avaluació i acreditació de competències professionals i que té efectes directes i immediats, amb la verificació prèvia del dret al·legat, de convalidació amb relació als mòduls professionals corresponents als respectius títols de la formació professional del sistema educatiu i d’exempció amb relació als mòduls formatius corresponents als certificats de professionalitat de l’àmbit laboral.

  2. Establir un servei regular i estable d’avaluació i acreditació; determinar els centres de formació que presten aquest servei; determinar les entitats o empreses que hi poden col·laborar per a dur-lo a terme, i també els processos, els requeriments, el règim d’avaluació i les garanties de qualitat.

  3. Autoritzar els centres de formació perquè gestionin processos d’acreditació, en determinades qualificacions, àmbits o famílies professionals, amb la col·laboració de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives a Catalunya.

 3. Les persones avaluades han de rebre, en finalitzar el procés d’avaluació i acreditació, un informe de recomanacions d’itinerari formatiu i professional i un certificat de les unitats de competències acreditades.

 4. Els processos d’avaluació i acreditació es poden desenvolupar en col·laboració amb les organitzacions empresarials i sindicals més representatives a Catalunya, l’Administració local, les cambres oficials de comerç i altres entitats representatives d’interessos econòmics o professionals.

Article 44 Correspondències de la formació professional al llarg de la vida
 1. Correspon a l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, d’acord amb la normativa vigent i amb relació a les correspondències de la formació professional al llarg de la vida:

  1. Impulsar l’aplicació de les correspondències o convalidacions i exempcions entre la formació professional del sistema educatiu i els certificats de professionalitat de la formació per a l’ocupació, i també amb els títols corresponents als ensenyaments de règim especial i els universitaris.

  2. Establir els criteris dels procediments per a facilitar i promoure la utilització de les correspondències; els criteris del sistema d’informació i de consulta de les correspondències, i les taules de relació entre els diversos sistemes de formació.

  3. Promoure la possibilitat de correspondència dels aprenentatges adquirits fora del sistema amb el Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya. Establir criteris i mecanismes per a assegurar que aquesta correspondència impliqui nivells d’aprenentatge i competència equivalents.

 2. Els processos d’avaluació i acreditació de competències, que es presten en el marc del sistema de formació i qualificació professionals, i els processos de reconeixement acadèmic, propis del sistema educatiu, han de garantir, en cas d’afinitat suficient, que l’assessorament rebut per les persones en qualsevol dels dos processos tingui efectes en l’altre.

Article 45 Registre d'unitats de competència
 1. Es crea el registre d’unitats de competència, de caràcter personal, que ha de recollir les unitats de competència acreditades per les persones mitjançant la formació professional del sistema educatiu, la formació professional per a l’ocupació i els processos d’avaluació i acreditació.

 2. L’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya ha de gestionar el registre d’unitats de competència i ha d'assegurar que s'hi garanteix la protecció de les dades personals.

Article 46 Finalitats del registre
 1. El registre d’unitats de competència permet:

  1. Que els orientadors homologats i els assessors habilitats del sistema de formació i qualificació professionals puguin consultar les competències professionals acreditades, amb l'autorització explícita prèvia de la persona interessada.

  2. Que les persones puguin consultar les unitats de competència obtingudes.

  3. L'expedició de la certificació de les unitats de competència professionals demostrades o assolides.

 2. L’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya i els departaments i organismes competents han d’informar el registre sobre les unitats de competència acreditades per les persones.

  Capítol VI. Transferència tecnològica

Article 47 Serveis de transferència tecnològica
 1. Els centres de formació de la Xarxa del Sistema poden prestar serveis de transferència tecnològica a empreses.

 2. Els centres públics disposen d’autonomia organitzativa i econòmica i per a l'establiment de col·laboracions amb empreses i centres d’innovació tecnològica per a prestar serveis de transferència tecnològica o per a concórrer a convocatòries de l'Estat, de la Unió Europea i internacionals de projectes de recerca i desenvolupament (R+D).

 3. S'ha de potenciar la col·laboració amb les universitats per a impulsar la recerca, l’experimentació i la innovació educatives en l’àmbit de la formació professional.

Article 48 Col·laboració amb centres tecnològics

L’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya ha de promoure i facilitar que els centres de formació professional integrada prestin serveis de transferència tecnològica a les empreses, especialment a les petites i mitjanes empreses, i promoure la relació, i, si escau, el suport i la col·laboració, d'aquests centres amb els centres tecnològics existents a Catalunya.

Article 49 Mobilitat

L’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya ha de promoure iniciatives per a la innovació i la millora de la qualitat de la formació, per mitjà de la mobilitat estatal, la cooperació transfronterera i la participació en programes de la Unió Europea.

Títol V. Qualitat del sistema de formació i qualificació professionals

Article 50 Model de gestió de la qualitat
 1. Els centres de formació professional integrada del sistema de formació i qualificació professionals han de disposar, d’acord amb llur titularitat, d’un model i un sistema de gestió de la qualitat, el millorament continuat i la innovació.

 2. L’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya ha d’establir els criteris que s’han de seguir en l’adopció d’un model de gestió de la qualitat. Aquests criteris s’han d’aplicar als centres de formació professional integrada.

Article 51 Emprenedoria
 1. Correspon a l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, amb relació a l'emprenedoria:

  1. Promoure que la formació inclogui en determinats programes una formació bàsica respecte a l’aptitud per a la iniciativa emprenedora, els mecanismes de creació d’empresa, l’economia social i cooperativa i l’autoocupació, i els diversos programes i ajuts existents amb aquest objectiu.

  2. Vetllar pel desenvolupament de programes i accions específics d’inserció laboral, amb un èmfasi especial en les competències professionals clau de la iniciativa emprenedora i els que millorin les possibilitats d’èxit en l’autoocupació.

  3. Vetllar perquè els centres de formació que desenvolupin projectes de foment de la creació d’empreses puguin rebre suport del departament competent en matèria d’empresa i ocupació.

 2. Els centres de la Xarxa del Sistema han d’afavorir que les programacions incloguin visites a empreses de diferents sectors d’activitat i han de procurar fomentar l’execució de treballs o projectes orientats a incentivar la creativitat i la iniciativa personal relacionades amb la cerca d’ocupació, l’emprenedoria, la creació d’empresa, les cooperatives i l’autoocupació.

Article 52 Innovació i formació permanent
 1. L’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya ha de proposar mesures per tal de facilitar i fomentar la innovació en la formació professional, especialment pel que fa a continguts, itineraris formatius, metodologies i materials.

 2. L’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya ha de programar un pla de formació permanent adreçat als professors de tots els centres de formació professional sostinguts amb fons públics. El pla de formació permanent del professorat ha d’incloure la formació adequada a l’evolució de la tecnologia i dels processos productius; al desenvolupament de noves metodologies formatives, i als contextos en què s’ha d’impartir. El pla ha d'incloure la formació per a la docència i, si escau, la formació per a participar en els processos d’acreditació de les competències professionals adquirides per mitjà de l’experiència laboral. Amb aquest pla s'ha de potenciar l’actualització del professorat per mitjà d'una oferta d’estades formatives concertades amb les empreses o altres entitats mitjançant conveni. Així mateix, s'ha de vetllar perquè la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica s’imparteixi en la modalitat a distància o mixta.

 3. Els centres de formació professional integrada han d’establir col·laboracions amb empreses, centres o entitats amb l'objectiu d'adquirir perspectiva sobre els processos de gestió de la innovació i poder aplicar les metodologies i tècniques de gestió de la innovació a la formació professional. L'Administració ha de promoure accions per a la concreció d'aquestes col·laboracions.

Article 53 Avaluació del sistema
 1. L’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, amb l'objectiu de garantir el compliment de les finalitats del sistema de formació i qualificació professionals, ha d'elaborar periòdicament un informe d’avaluació del sistema. Aquest informe ha d'incloure les dades agregades de rendiment acadèmic i formatiu i d’inserció laboral, entre altres.

 2. L’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya ha de fer públics els aspectes d’interès general dels resultats de l'avaluació a què fa referència l'apartat 1.

 3. El contingut de l’informe d’avaluació del sistema s’ha de tenir en compte per a dur a terme les actuacions oportunes de coordinació i millorament dels serveis bàsics.

 4. Les dades obtingudes per mitjà de l'informe d'avaluació han d'ésser accessibles des dels portals de transparència de les diferents administracions.

  Disposicions addicionals

  Primera. Assumpció de competències i funcions de l'Institut Català de les Qualificacions Professionals

 5. L’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya assumeix les competències i funcions de l’Institut Català de les Qualificacions Professionals, que resta suprimit amb l’entrada en funcionament de l'Agència.

 6. Totes les referències que la normativa vigent fa a l’Institut Català de les Qualificacions Professionals s’han d’entendre fetes a l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya.

  Segona. Règim del personal de l’Institut Català de les Qualificacions Professionals

  El personal funcionari que presti serveis a l’Institut Català de les Qualificacions Professionals s’integra a l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya d’acord amb la relació de llocs de treball que s’aprovi.

  Tercera. Consell Català de Formació Professional

 7. En el moment d’entrada en funcionament de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, el Consell Català de Formació Professional passa a denominar-se Consell de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya i resta adscrit a l’Agència.

 8. El Consell de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya ha d’elaborar i aprovar el seu reglament de funcionament intern.

  Quarta. Centres específics

  El departament competent en matèria d'educació, en funció de les necessitats de programació, les disponibilitats pressupostàries i el criteri d’eficiència en l’ús dels recursos, ha de prioritzar la creació, o la singularització d’entre els existents, de centres específics de formació professional o especialitzats en etapes formatives postobligatòries.

  Cinquena. Simplificació administrativa

  Els centres que tinguin autoritzades en el subsistema de la formació professional inicial, o homologades en la formació professional per a l’ocupació, ofertes de formació professional, gaudeixen d’una tramitació simplificada quan vulguin obtenir en l’altre subsistema l’autorització o homologació de formacions conduents a unitats de competència coincidents amb les que tenen autoritzades.

  Sisena. Carta de serveis

  Els centres de la xarxa del sistema integrat han de disposar d'una carta de serveis de formació i qualificació professionals pròpia, que ha d'expressar la configuració dels serveis que el centre ofereix a persones, empreses i entitats, amb relació a la formació i la qualificació professionals. La carta de serveis cataloga els serveis bàsics establerts per aquesta llei que ofereix el centre, i també els serveis específics que ofereix el centre d’acord amb la seva titularitat.

  Setena. Protecció de dades de caràcter personal

  Pel que fa al tractament de dades, és aplicable en l’àmbit del sistema de formació i qualificació professionals la normativa de protecció de dades de caràcter personal. S'han d'adoptar les mesures necessàries per a garantir la seguretat i la confidencialitat d'aquestes dades, sens perjudici dels processos en què la normativa n'exigeix la publicitat.

  Vuitena. Dietes per assistència

  Les persones que representen la Generalitat no tenen dret a percebre dietes per l'assistència a les reunions dels òrgans o les comissions establerts per aquesta llei.

  Novena. Sistema d’indicadors

  L’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya ha d'establir un sistema d’indicadors per a poder fer un seguiment correcte del desplegament d'aquesta llei.

  Desena. Centres d'educació especial

  El Govern, en el marc de la necessitat de garantir una formació professional adequada a les persones amb discapacitat lleu o moderada, ha de vetllar pel bon funcionament dels centres d’educació especial i els ha de dotar amb els recursos i suports necessaris. En cap cas no es pot interpretar que els centres d’educació especial formen part de la xarxa de centres de noves oportunitats.

  Onzena. Beques i ajuts per a persones desocupades

  Les persones desocupades que assisteixen a les diverses ofertes i modalitats de formació professional poden sol·licitar beques i ajuts en concepte de transport, manutenció, allotjament, discapacitat i conciliació, i altres beques o ajuts que es puguin determinar en procediments específics, d’acord amb les condicions que s’estableixin per reglament.

  Disposicions finals

  Primera. Interpretació i aplicació

  Aquesta llei s’ha d’interpretar i aplicar d'acord amb la normativa vigent.

  Segona. Aplicació a serveis, plans, programes i activitats de formació professional

  El que estableix aquesta llei és aplicable a tots els serveis, plans, programes i activitats relatius a la formació professional i a tots els centres públics i privats que imparteixen formació professional a Catalunya.

  Tercera. Desplegament reglamentari

  S’autoritza el Govern perquè dicti les disposicions necessàries per a desplegar i executar aquesta llei.

  Quarta. Habilitació per al desenvolupament curricular

  Sens perjudici de la normativa vigent i de les competències que corresponen al Govern per a determinar el currículum d´acord amb l´article 53.1 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d´educació, en virtut de la qual el Govern aprova l´ordenació general de la formació professional, s´habilita el conseller competent perquè estableixi, per mitjà d'una ordre, el currículum dels títols de formació professional.

  Cinquena. Regulació de drets i deures

  El Govern, havent consultat els agents socials més representatius, ha de regular per decret els drets i deures de les persones en pràctiques i en aprenentatge i de les empreses que els acullen.

  Sisena. Calendari d’aplicació

 9. El Govern ha de desplegar en un termini de tres anys el contingut d'aquesta llei, especialment el que estableix l’article 5. a .

 10. La creació de l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya ha de tenir lloc durant el primer any de desplegament d'aquesta llei.

 11. El Govern ha de desplegar reglamentàriament, en el termini de nou mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei, el pla d’acreditació i qualificació professionals. Les persones amb mancances de qualificació professional han de poder accedir de manera regular i estable a un procediment per a acreditar llur experiència professional que els permeti qualificar-se per a poder obtenir un lloc de treball o accedir a un itinerari personalitzat de formació. El pla ha de fixar anualment els objectius que cal assolir i els indicadors de seguiment, i també les actuacions que s'han de dur a terme per a aquesta finalitat.

  Setena. Aprovació dels estatuts de l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya

  L’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya entra en funcionament en el moment en què el Govern n'aprovi els estatuts.

  Vuitena. Pressupost

  El Govern ha de garantir, per mitjà dels pressupostos de la Generalitat, un finançament suficient que asseguri l'aplicació efectiva d’aquesta llei.

  Novena. Entrada en vigor

  Aquesta llei entra en vigor l’endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

  Palau de la Generalitat, 19 de juny de 2015

  Artur Mas i Gavarró

  President de la Generalitat de Catalunya

  Irene Rigau i Oliver

  Consellera d’Ensenyament