EDICTO del Juzgado de Primera Instancia núm. 34 de Barcelona, sobre autos de juicio ordinario (exp. 670/2006-4D).

Sección:Administración de Justicia
Emisor:Juzgados de primera instancia e instrucción
Rango de Ley:Edicto
 
EXTRACTO GRATUITO

EDICTO

del Juzgado de Primera Instancia núm. 34 de Barcelona, sobre autos de juicio ordinario (exp. 670/2006-4D).

SE HACE SABER:

Que en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución con el siguiente tenor literal:

JUDICI ORDINARI 670/2006-4D

SENTÈNCIA

Barcelona, disset de gener de dos mil set

Anna Esther Queral Carbonell, magistrada-jutgessa del Jutjat de Primera Instància número trenta-quatre de Barcelona, he vist les actuacions de JUDICI ORDINARI registrades amb el número 670/2006-4D, a instància del sr. JOSEP ENSESA VIÑAS, representat pel procurador Javier Segura Zariquiey i amb l' assistència lletrada de la sra. Miriam Margarit Gardés, contra el sr. ALBERT ROBERT RIBOT i contra la sra. ANNA ROBERT RIBOT, en situació de rebel.lia processal; actuacions que versen sobre resolució de contracte d' arrendament, i en atenció als següents fets,

DECISIÓ

ESTIMO LA DEMANDA interposada pel sr. JOSEP ENSESA VIÑAS, representat pel procurador Javier Segura Zariquiey, contra el sr. ALBERT ROBERT RIBOT i contra la sra. ANNA ROBERT RIBOT, en situació de rebel·lia processal; DECLARO l' extinció del contracte d' arrendament de la vivenda, situada en el carrer Reina Amalia, 10, 3r 1a, de Barcelona, i CONDEMNO la part demandada a desallotjar aquesta...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA