EDICTO del Ayuntamiento de La Garriga, sobre nombramiento de personal.

Sección:Administración Local
Rango de Ley:Edicto
 
EXTRACTO GRATUITO

EDICTO

del Ayuntamiento de La Garriga, sobre nombramiento de personal.

En compliment amb allÚ que disposa l'art. 82 del R.D 214/90 de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals, Ès dona publicitat de les resolucions de nomenaments de personal fetes per l'alcaldia-presidËncia:

  1. †ResoluciÛ de data 29 d'agost de 2003, de nomenament de la Sra. Josefa S·nchez Zuheros de l'Escala d'AdministraciÛ Especial, Subescala TËcnica, Classe TËcnica Auxiliar, Grup C, Delineant, com a funcion‡ria de carrera un cop superades les proves selectives del concurs.

  2. †ResoluciÛ de data 29 d'agost de 2003, de nomenament de la Sra. Sara JimÈnez CastaÒeda de l'Escala d'AdministraciÛ General, Subescala Auxiliar, Grup D, Auxiliar Administrativa, com a funcion‡ria de carrera un cop superades les proves selectives del concurs-oposiciÛ.

  3. †ResoluciÛ de data 29 d'agost de 2003, de nomenament del Sr. Joan Rodriguez BaÒos de l'Escala d'AdministraciÛ General, Subescala Auxiliar, Grup D, Auxiliar Administratiu, com a funcionari de carrera un cop superades les proves selectives del concurs-oposiciÛ.

  4. †ResoluciÛ de data 29 d'agost de 2003, de nomenament del Sr. Alfons Ferreira Riera de l'Escala d'AdministraciÛ General, Subescala Auxiliar, Grup D, Auxiliar Administratiu, com a funcionari de carrera un cop superades les proves selectives del concurs-oposiciÛ.

  5. †ResoluciÛ de data 29 d'agost de 2003, de nomenament de la Sra. Esther Campos PÈrez de l'Escala d'AdministraciÛ General, Subescala Auxiliar, Grup D, Auxiliar Administrativa, com a funcion‡ria de carrera un cop superades les proves selectives del concurs-oposiciÛ.

  6. †ResoluciÛ de data 29 d'agost de 2003, de nomenament de la Sra. Maria Francisco Buqueras de l'Escala d'AdministraciÛ Especial...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA