EDICTO del Ayuntamiento de Cunit, sobre provisión de plazas.

Sección:Administración Local
Emisor:Ayuntamientos
Rango de Ley:Edicto
 
EXTRACTO GRATUITO

EDICTO

del Ayuntamiento de Cunit, sobre provisiÛn de plazas.

L'alcalde president de l'Ajuntament de Cunit el 3 de novembre de 1998 ha dictat la resoluciÛ que literalment transcrita diu:

Havent-se aprovat les Bases i la convocatÚria, les quals van ser aprovades per la corporaciÛ municipal en la sessiÛ plen‡ria del 13 de maig de 1998, referides al concurs oposiciÛ per a la provisiÛ de dos llocs de treball d'agents de la policia local, publicades al BOPT n˙m. 149, de 30.6.1998 i al DOGC n˙m. 2667, de 25.6.1998, i es publica aixÌ mateix l'extracte corresponent al BOE n˙m. 180, de 29.9.1998;

AtËs el contingut de la Base quarta i cinquena que regeixen l'oposiciÛ per a la provisiÛ de dos llocs de treball d'agents de la policia local i d'acord amb l'article 72 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, Reglament de personal al servei de les entitats locals,

Per tot aixÚ he resolt:

--1††Aprovar la llista d'aspirants admesos i exclosos seg¸ents:

Admesos:

  1. Joan Beneyto Vilchez 38443059-P

  2. Juan A. Malpartida Perianes 38457258-Q

  3. Xavier Arenas Moreno 39700005-G

  4. Lluís Urgell Muñoz 39705031-Q

  5. Alberto J. Villoria Pascua 39710784-L

  6. Agata López Garcia 39898960-D

  7. Miguel Aguilera Pérez 46688456-C

  8. Antonio Moreno Sánchez 52218198-X

  9. Joan Francesc Garcia Sánchez 52400954-P

Exclosos: Jordi López Garcia 39896439-H

--2††Designar els membres que formaran part del tribunal qualificador de les proves que es realitzaran en proper dia 23 de novembre a les 10 hores a la sala d'actes de l'Ajuntament de Cunit. L'ordre d'intervenciÛ dels aspirants s'efectuar‡ de conformitat amb l'ordre de presentaciÛ de les inst‡ncies.

Tribunal:

President:

Daniel Coll i OlivÈ, alcalde d'aquest Ajuntament, com a titular.

Antonio Sanchez Gonzalez, regidor d'aquest Ajuntament, com a suplent.

Vocals:

Manel Estaran i Roca, regidor de governaciÛ d'aquest Ajuntament, com a titular.

Montserrat Carreras Garcia, regidora d'aquest Ajuntament, com a suplent.

JosÈ Gonz·lez Hern·ndez, regidor d'aquest Ajuntament, com a titular.

Antonio Iserte Guerra, regidor d'aquest Ajuntament, com a suplent.

JosÈ Luis Julve i Puerto, representant de l'Escola de Policia, com a titular.

Anna Oliach i Vidal, representant de l'Escola de Policia, com a suplent.

Ramon MartÌnez Raluy, representant de la DirecciÛ General de Seguretat Ciutadana, com a titular.

Dionis GinÈs i Parrilla, representant de la DirecciÛ General de Seguretat Ciutadana, com a suplent.

Joan Sevilla Guillen, sergent de la policia local de Cunit...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA