DECRETO 97/2015, de 9 de junio, por el que se aprueba la alteración de los términos municipales de Gelida y de Subirats.

Sección:Disposiciones Generales
Emisor:Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales
Rango de Ley:Decreto
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El 2 d’octubre de 2012, el Ple de l’Ajuntament de Gelida va acordar iniciar un expedient d’alteració dels termes municipals de Gelida i de Subirats en l’àmbit corresponent a les urbanitzacions Martivell, a Gelida, i Casablanca Sud, a Subirats, que consisteix en la segregació d’11.221,87 m 2 del municipi de Subirats per a la seva agregació al municipi de Gelida i en la segregació de 483,02 m 2 del municipi de Gelida per a la seva agregació al de Subirats, d’acord amb el que estableix l’article 14, en relació amb l’article 13.1. c ) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

L’expedient va ser sotmès a informació pública, sense que es presentessin al·legacions, i a informe dels ens locals que no l’havien promogut. L’Ajuntament de Subirats, mitjançant acord plenari de 24 de març de 2014, va informar favorablement sobre l’alteració dels termes. En aquest mateix sentit, el 20 de març i el 8 de maig de 2014, el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i la Diputació de Barcelona, respectivament, van informar de manera favorable l’expedient.

El Ple de l’Ajuntament de Gelida, en la sessió de 3 de juny de 2014, va acordar, per majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, aprovar la procedència de l’alteració dels termes municipals proposada, i en data 7 de juliol de 2014 va trametre l’expedient al Departament de Governació i Relacions Institucionals. Examinada la documentació que integrava l’expedient, la Direcció General d’Administració Local es va adreçar a l’Ajuntament de Gelida per tal que completés l’expedient administratiu. Aquesta corporació va donar resposta al requeriment de documentació el 20 de novembre de 2014.

El 23 de desembre de 2014, la Direcció General d’Administració Local va emetre informe favorable sobre la tramitació del procediment i la procedència de l’alteració, d’acord amb els criteris fixats en el Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.

La Comissió de Delimitació Territorial, en la sessió de 28 de gener de 2015, va emetre informe favorable sobre l’expedient.

El 10 de febrer de 2015, es va posar en coneixement de l’Administració de l’Estat la tramitació de l’expedient.

La Comissió Jurídica Assessora, reunida el 16 d’abril de 2015, va...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA