DECRETO 95/2015, de 9 de junio, por el que se regula el Registro del sector público local de Cataluña.

Sección:Disposiciones Generales
Emisor:Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales
Rango de Ley:Decreto
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L’article 160 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria de règim local. L’article 4 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa que el Departament de Governació i Relacions Institucionals ha de portar un registre dels ens locals, en el qual s’han d’inscriure tots els ens locals del territori de Catalunya, amb les dades que es determinin per reglament.

D’acord amb aquesta habilitació legal, el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el registre d’ens locals de Catalunya.

Des de l’aprovació d’aquest Decret, s’han produït nombroses modificacions legislatives i reglamentàries que han incidit en matèria de registre d’ens locals i d’ens del sector públic local i que introdueixen canvis en relació amb la seva identificació. Així mateix, les Corts Generals han aprovat lleis que han regulat, àmpliament, el règim local i que han comportat, en conseqüència, la inadequació des del punt de vista legal d’alguns dels articles del Decret 139/2007.

Aquest nou Decret s’ha elaborat amb una doble finalitat, d’una banda, recollir totes aquestes modificacions, per tal que la regulació en la matèria s’adapti al cos jurídic vigent i sigui més entenedora i de fàcil consulta, i d’una altra, introduir els mecanismes necessaris per aconseguir que el Registre del sector públic local de Catalunya estigui permanentment actualitzat.

Per aconseguir aquesta actualització permanent, aquesta disposició regula l’actuació d’ofici del departament competent en matèria d’Administració local i impulsa la col·laboració amb altres administracions i altres organismes públics a fi d’intercanviar informació i facilitar les dades necessàries per tal que el Registre del sector públic local de Catalunya sigui un fidel reflex de la realitat. La Comissió de Govern Local de Catalunya, òrgan permanent de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat i les administracions locals, ha elaborat l’informe corresponent.

Aquest Decret s’aprova seguint una política d’acció administrativa que adopta mesures que redueixen i simplifiquen l’entramat jurídic, sobretot per evitar la duplicitat d’actuacions que l’actual normativa imposa a les entitats locals. Tota actuació administrativa ha de tendir a l’eficàcia, l’eficiència, la qualitat i la seguretat jurídica.

Per aquest motiu, plenament conscients que l’actual normativa estatal i autonòmica imposa nombroses obligacions pel que fa a l’aportació d’informació i documentació de les entitats locals a les diferents administracions i òrgans en diverses matèries i d’inscripció en registres públics dependents de diferents administracions públiques i òrgans, aquest Decret neix amb la voluntat de no afegir més obligacions als ens locals sinó que impulsa l’actuació d’ofici, la coordinació entre administracions, la simplificació documental i procedimental per tal que el registre sigui un clar reflex del món local català.

Aquest avenç es basa en l’ús intensiu de les tecnologies de la informació i orienta els procediments administratius cap a una major agilització, simplificació, racionalització i coordinació administrativa que faciliti, mitjançant la incorporació dels mitjans telemàtics, la reducció del temps necessari per a la tramitació i la disminució de la documentació requerida en cada un dels procediments, i eviti, en tot cas, la duplicitat en les actuacions aprofitant els avenços de la tècnica informàtica.

Per tant, a proposta de la vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol I

Disposicions generals

Article 1

Caràcter i adscripció

1.1. El Registre del sector públic local de Catalunya és un registre de caràcter públic en el qual s‘han d‘inscriure tots els ens locals de Catalunya, així com els seus ens dependents i altres ens adscrits o vinculats a un ens local.

1.2. El Registre del sector públic local de Catalunya s‘adscriu al departament competent en matèria d’Administració local, el qual l‘ha de mantenir permanentment actualitzat utilitzant tècniques de col·laboració interadministrativa, respectant l’autonomia local i sense...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA