DECRETO 81/2015, de 26 de mayo, de jornada y horarios de trabajo del personal del Cuerpo de Agentes Rurales de la Generalidad de Cataluña.

Sección:Disposiciones Generales
Emisor:DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO NATURAL
Rango de Ley:Decreto
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L’article 144 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix les competències de la Generalitat en matèria de medi ambient i espais naturals, i a l'apartat 6 preveu que aquestes són exercides mitjançant el Cos d’Agents Rurals, competents en la vigilància, el control, la protecció, la prevenció integral i la col·laboració en la gestió del medi ambient.

Així mateix, l’article 136 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atorga a la Generalitat les competències en matèria de funció pública i del personal de les administracions públiques catalanes.

El personal del Cos d'Agents Rurals es regeix per la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del cos d’agents rurals, per les normes que la despleguen i per la resta de normes reguladores del règim del personal funcionari de l’Administració de la Generalitat.

El Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l'Administració de la Generalitat, modificat pel Decret 48/2014, de 8 d'abril, exclou expressament, amb caràcter general, de la seva aplicació el personal membre del Cos d’Agents Rurals de la Generalitat quant a la jornada i l’horari. No obstant això, són aplicables les disposicions dels capítols 6 (permís per assumptes personals i reducció de jornada) i 7 (control horari i justificació d’absències) d’aquest Decret.

Les condicions de treball del Cos d’Agents Rurals de la Generalitat s’establien en la Resolució de 25 de març de 1996, per la qual s’ordena la inscripció i publicació del Pacte de funcionaris regulador de les condicions de treball del Cos d’Agents Rurals de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per a l’any 1995, posteriorment en la Resolució TRI/1642/2004, de 28 d’abril, per la qual es disposa la inscripció i publicació de l’Acord per al període 2003-2005 de la Mesa sectorial de negociació del personal d’administració i tècnic sobre les condicions del Cos d’Agents Rurals de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, substituïda per la Resolució TRI/4222/2006, de 27 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i publicació de l’Acord de la Mesa sectorial de negociació del personal d’administració i tècnic sobre les condicions de treball del Cos d’Agents Rurals de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per al període 2007-2010, i, finalment, aquesta va ser substituïda per la Resolució EMO/346/2011, de 26 de gener, per la qual es disposa la inscripció i publicació de l’Acord de la Mesa sectorial de negociació del personal d'administració i tècnic sobre les condicions de treball del Cos d’Agents Rurals de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per al període 2010-2014.

Aquest darrer acord va ser denunciat en temps i forma i va ser comunicat a la Mesa sectorial de negociació del personal d’administració i tècnic.

Amb posterioritat a aquesta denúncia, des del mes de març de 2014 s’han mantingut negociacions entre els representants de l’Administració de la Generalitat i les organitzacions sindicals més representatives a l’efecte d’establir les noves condicions de treball dels funcionaris del Cos d’Agents Rurals de la Generalitat.

Durant la negociació, atesa la manca de regulació de condicions de jornada i horari i la necessitat de donar resposta a les necessitats del servei públic durant la campanya d’estiu de prevenció d’incendis forestals, va ser aprovat l’Acord GOV/108/2014, de 15 de juliol, pel qual s'aprova el manteniment transitori de les condicions de jornada, horaris i assegurances establertes per l'Acord de la Mesa sectorial de negociació del personal d'administració i tècnic sobre les condicions de treball del Cos d'Agents Rurals de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per al període 2010-2014, pel qual es mantenien determinades condicions de treball a partir del 21 de juliol de 2014 fins a l’assoliment d’un nou acord sindical o bé fins a l’entrada en vigor d’una norma reglamentària que reguli la jornada i horaris del Cos d’Agents Rurals.

Les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA