DECRETO 79/2015, de 26 de mayo, de convocatoria de elecciones de los representantes de los miembros del cuerpo de Mozos de Escuadra en el Consejo de la Policía – Mozos de Escuadra.

Sección:Disposiciones Generales
Emisor:DEPARTAMENTO DE INTERIOR
Rango de Ley:Decreto
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L’article 9.1 del Decret 135/2003, de 10 de juny, sobre normes reguladores de les eleccions dels representants del cos de Mossos d’Esquadra al Consell de la Policia – Mossos d’Esquadra i designació d’organitzacions sindicals representatives, estableix que el Govern de la Generalitat ha de convocar les eleccions per escollir les persones representants dels membres del cos de Mossos d’Esquadra al Consell de la Policia – Mossos d’Esquadra, en el termini d'un mes a comptar del tercer dia hàbil de la presentació de l'escrit de promoció d'eleccions a l'Oficina Pública de Catalunya d'Eleccions Sindicals, del Departament d'Empresa i Ocupació.

L’article 9.2 del Decret 135/2003, de 10 de juny, esmentat, determina el contingut del decret de convocatòria.

Per tot això, a proposta del conseller d’Interior, amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Es convoquen eleccions sindicals per escollir els representants dels membres del cos de Mossos d’Esquadra al Consell de la Policia – Mossos d’Esquadra.

Article 2

D’acord amb el que estableix l’article 54 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, modificat per la Llei 2/2008, de l’11 d’abril, el nombre de representants a escollir és de setze, elecció que s’ha de fer sobre la base d’un representant per cada mil tres-cents cinquanta funcionaris o fracció, de cadascuna de les escales del cos de Mossos d’Esquadra.

D’acord amb aquest criteri, els setze representants es distribuiran a raó de dotze per a l’escala bàsica, un per a l’escala intermèdia, un per a l’escala executiva, un per a l’escala superior i un per a l’escala de suport.

Article 3

La data d’inici del procés electoral és el dia 4 de juny de 2015.

Article 4

S’han de constituir, com a màxim, cent meses electorals parcials no itinerants, d’acord amb els principis de proximitat geogràfica, vies de comunicació existents i nombre d’electors.

Article 5

A totes les meses electorals parcials hi emetran el vot els membres de les escales bàsica i intermèdia del cens corresponent, que votaran els seus representants mitjançant sobres i paperetes de colors diferenciats per a cada escala.

Els membres de les escales superior, executiva i de suport emetran el vot a les meses electorals parcials que es constitueixin a la seu central de la Direcció General de la Policia, a les seus de les respectives regions...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA