DECRETO 354/1994, de 23 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Lleida.

Sección:Disposiciones Generales
Emisor:DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA
Rango de Ley:Decreto
 
EXTRACTO GRATUITO

Resultats i fitxa. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya . Generalitat de Catalunya Accés al contingut Accés al menú de la secció Introdueixi les paraules de cerca Castellano Mapa Web Contacte Temes Serveis Generalitat Catalunya Seu electrònica function ValidaParaulaCercaCercadorGeneric(){ if(!document.getElementById) return; if( !document.getElementById("FW_bCercador") ) return; var objFORM = document.getElementById("FW_bCercador"); if(objFORM.nodeName.toLowerCase()!="form"){ objFORM = objFORM.getElementsByTagName("form"); if(objFORM.length>0){ objFORM = objFORM[0]; }else{ return; } } objFORM.onsubmit = function(){ var ca = "Si us plau, introdu�u les paraules a cercar."; var es = "Por favor, introduzca las palabras a buscar."; var en = "Type your search please."; var oc = "Si us plau, introdu�u les paraules a cercar."; var continuar = true; var idioma = ""; if(document.documentElement.getAttribute && (document.documentElement.getAttribute("lang")!="" || document.documentElement.getAttribute("xml:lang")!="" )){ idioma = (document.documentElement.getAttribute("lang")?document.documentElement.getAttribute("lang"):(document.documentElement.getAttribute("xml:lang")?document.documentElement.getAttribute("xml:lang"):"")); } switch(document.getElementById("cercadorOcult").value){ case "": alert(eval(idioma.substring(0,2))); continuar = false; break; case "cerca": alert(idioma!=""?eval(idioma.substring(0,2)):ca); continuar = false; break; case "c�rca": alert(idioma!=""?eval(idioma.substring(0,2)):oc); continuar = false; break; case "buscar": alert(idioma!=""?eval(idioma.substring(0,2)):es); continuar = false; break; case "search": alert(idioma!=""?eval(idioma.substring(0,2)):en); continuar = false; break; } if(continuar) return true; else{ document.getElementById("cercadorOcult").focus(); return false; } } } window.onload=function(){ ValidaParaulaCercaCercadorGeneric(); }; Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Sobre el DOGC Serveis del DOGC Base de dades del DOGC Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions Preguntes freqüents Enllaços Publicacions de la Generalitat de Catalunya DOGC > Resultats i fitxa // document.write(" "); //AEB funcio que afegeix el parametre newLang al canviar l' idioma del portal. function updateQueryStringParameter(uri, key, value) { var re = new RegExp("([?&])" + key + "=.*?(&|$)", "i"); var separator = uri.indexOf('?') !== -1 ? "&" : "?"; if (uri.match(re)) { return uri.replace(re, '$1' + key + "=" + value + '$2'); } else { return uri + separator + key + "=" + value; } } $(function() { lang=$('html').attr('lang'); var urlOnChangeLocale=document.getElementsByClassName("FW_bIdiomes")[0].children[0].href; if(lang == "ca-ES"){ if(urlOnChangeLocale.indexOf("newLang=") == -1){ urlOnChangeLocale += "&newLang=es_ES"; }else{ urlOnChangeLocale=updateQueryStringParameter(urlOnChangeLocale,"newLang", "es_ES"); } }else{ if(urlOnChangeLocale.indexOf("newLang=") == -1){ urlOnChangeLocale += "&newLang=ca_ES"; }else{ urlOnChangeLocale=updateQueryStringParameter(urlOnChangeLocale,"newLang", "ca_ES"); } } document.getElementsByClassName("FW_bIdiomes")[0].children[0].href=urlOnChangeLocale; }); Torna Enllaç permanent function submitForm(linkElement, sessionVal) { var parent = linkElement.parentNode; if (parent) { parent.submit(); } } Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi function submitForm(linkElement, sessionVal) { var parent = linkElement.parentNode; if (parent) { parent.submit(); } } Afegeix-lo a la meva selecció PDF (4.31 MB) Dades del document Tipus de document Decreto

Data del document 23/12/1994

Número del document 354/1994

Número de control 94361053

Organisme emissor Departamento de la Presidencia

No vigent Dades del DOGC Número 2000

Fecha 20/01/1995

Sección DISPOSICIONES

Página 348

Veure-les totes Afectacions Afectacions passives (1) DEROGAT pel Decret 201/2003, de 26 d'agost, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat de Lleida. Descriptors relacionats Organismes Universitat de Lleida (1293) Geogràfics Lleida (4625) Accedeix a la cerca simple / avançada DECRETO 354/1994, de 23 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Lleida. En aquest text s'han introduït les correccions d'errades publicades en el DOGC núm. 2030 de data 27/03/1995 NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC. El 16 de maig de 1994, el Claustre constituent de la Universitat de Lleida va aprovar un primer text dels Estatuts d'aquesta Universitat, que va ésser modificat en posterioritat i sotmès a una nova aprovació pel Claustre constituent el 27 d'octubre de 1994. D'acord amb el que estableix l'article 12.1 de la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, a proposta del titular del Departament de la Presidència, i amb l'acord previ del Govern, Decreto: Article 1 S'aproven els Estatuts de la Universitat de Lleida que figuren com a annex del present Decret. Article 2 De conformitat amb l'article 12.3 de la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, els Estatuts aprovats entraran en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC. Barcelona, 23 de desembre de 1994 Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya Annex Declaració inicial La Universitat de Lleida, creada per la Llei del Parlament de Catalunya 34/1991, de 30 de desembre, representa la culminació dels esforços de la comunitat universitària i la societat lleidatana des de la recuperació dels estudis superiors l'any 1968. Des d'aquesta data, i al llarg de vint-i-cinc anys, s'ha anat desplegant un conjunt de centres dependents de les universitats catalanes que ara conflueixen en una voluntat comuna de revalidar l'antiga tradició universitària de l'Estudi General, creat l'any 1300, i de dur a terme un projecte de futur que respongui als reptes de la nostra societat de finals de segle XX. La Universitat de Lleida ha de satisfer la necessitat d'oferir al país una política universitària adequada que ajudi a la desconcentració i el reequilibri universitari i territorial, i ha de satisfer també les demandes de l'entorn geogràfic i social que confien en la Universitat com un motor més de desenvolupament i un espai de contacte amb el saber universal. Els membres claustrals reunits per dotar la Universitat de Lleida dels seus primers Estatuts són conscients que es tracta d'un servei públic que ha de respondre als interessos generals de tota la comunitat, expressats en primer lloc pels poders públics, però també pels corrents de l'opinió pública i de la mateixa comunitat universitària. Aquest servei ha de contribuir al desenvolupament científic, tecnològic i artístic, a la formació de professionals i a l'extensió de la cultura en el marc d'un procés secular de democratització. Amb aquests objectius, la Universitat s'ha de dotar d'una organització eficaç i equilibrada, amb unes estratègies creatives i actualitzades de formació docent, investigadora i tecnològica dels seus membres. En aquest marc, creiem que cal vetllar per la qualitat de la docència i la recerca i que cal potenciar, en particular, la relació interdisciplinària entre els departaments, la formació o la presència del professorat i el personal investigador en altres centres o institucions, l'acolliment de professorat forà i la participació de la comunitat universitària en programes europeus d'intercanvi i cooperació internacional per al desenvolupament. La Universitat de Lleida ha d'esdevenir, d'aquesta manera, un espai de comunicació i cruïlla del saber i dels coneixements que es produeixen en qualsevol territori del món, i ha d'ajudar a enriquir les experiències de convivència i diàleg entre els membres de la comunitat universitària. La Universitat de Lleida, per raó de la seva recerca, activitat docent i d'extensió universitària, ha de ser un factor de promoció humana dels seus membres i de dinamització social i territorial, i ha de cercar de promoure constantment una relació creativa i mútuament beneficiosa entre la Universitat i la societat, dotant-se dels instruments adequats per a aquesta finalitat, entre els quals ha de tenir un paper rellevant el Consell Social. Per poder realitzar les seves funcions, la Universitat de Lleida haurà d'assolir una estructura de funcionament eficaç i haurà de ser dotada, per les diverses administracions que tenen responsabilitats en el camp educatiu o que desitgen una aportació de la nostra Universitat, d'una font de recursos adequada, alhora que les persones responsables de la Universitat impulsen una política activa de finançament extern. Aquests Estatuts constitueixen una eina més en la concreció d'aquests objectius, però representarien ben poca cosa si no anessin acompanyats d'una voluntat del professorat, de l'estudiantat i del personal d'administració i serveis de protagonitzar la construcció d'una universitat del segle XXI que depèn tant dels recursos materials com del factor humà. Títol preliminar Article 1 La Universitat de Lleida és una institució de dret públic amb personalitat jurídica i patrimoni propis, i actua en règim d'autonomia d'acord amb aquests Estatuts i amb el marc de la legislació vigent. Article 2 La seu de la Universitat de Lleida és la ciutat de Lleida, sens perjudici de l'extensió de les seves activitats a d'altres indrets. Article 3 La Universitat de Lleida té com a missió la prestació del servei públic de l'educació superior mitjançant la dedicació a la docència, l'estudi i la recerca al servei del conjunt de la societat. Amb aquest objectiu cercarà la màxima qualitat en els seus serveis i establirà els incentius i els mecanismes d'avaluació adients. A més, assumeix com a finalitats pròpies la difusió de la cultura a través d'activitats d'extensió universitària, l'estímul del desenvolupament científic, la formació dels professionals, la consecució d'una societat més justa, el respecte als drets humans i la pau. Article 4 En el desenvolupament de les seves activitats, la Universitat de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA