DECRETO 223/2015, de 6 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia para la Competitividad de la Empresa.

Fecha de Entrada en Vigor: 9 de Abril de 2010
Sección:Disposiciones Generales
Emisor:DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
Rango de Ley:Decreto
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per agilitar l’activitat administrativa (DOGC núm. 6035, de 30.12.2011), modificada per la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (DOGC núm. 6551, de 30.1.2014), estableix el marc legal de l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa, entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya que actua subjecta al dret privat, amb personalitat jurídica pròpia, que s’adscriu al departament competent en matèria d’indústria i que té com a finalitat la promoció i el desenvolupament de l’empresa mitjançant el desenvolupament de les actuacions i els serveis de suport necessaris per tal d’impulsar la competitivitat del sector empresarial i la seva presència i interrelació als mercats internacionals.

De conformitat amb l’Acord GOV/106/2013, de 16 de juliol, pel qual es modifica la marca ACC1Ó de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana que passa a ser la nova ACCIÓ (DOGC núm. 6420, de 18.7.2013), l’Agència modifica la seva marca a efectes de coneixement i imatge i, d’acord amb l’article 156 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, esmentada, la seva denominació passa a ser Agència per a la Competitivitat de l’Empresa.

L’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa és el principal instrument executor de les polítiques de suport a la competitivitat empresarial a Catalunya, en l’àmbit de la innovació, la transferència tecnològica, la internacionalització, el foment i la captació d’inversions i l’increment de productivitat de l’empresa.

Per tal de garantir l’objectiu de flexibilitat en les regles de funcionament de l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa, la regulació d’aquests Estatuts pretén no ser exhaustiva i permetre així que, mitjançant l’aprovació posterior d’un reglament d’organització i règim intern, pugui dur a terme les seves finalitats, exercir les seves funcions i complir els seus objectius de la manera més adequada i eficient possible.

En virtut de l’habilitació que inclou la disposició final tercera de la Llei 11/2011, del 29 de desembre, abans esmentada, mitjançant aquest Decret s’aproven els Estatuts de l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa que substitueixen els publicats pel Decret 51/2010, de 6 d’abril, d’aprovació dels Estatuts de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana (DOGC núm. 5603, de 8.4.2010), i que es publiquen a l’annex.

Vist el dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya;

A proposta del conseller d’Empresa i Ocupació; vist el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Objecte

L'objecte d'aquest Decret és aprovar els Estatuts de l'Agència per a la Competitivitat de l’Empresa i adequar-los al títol III, capítol II, articles 155 al 172, en els seus termes vigents, de la Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitar l’activitat administrativa (DOGC núm. 6035, de 30.12.2011).

Disposició derogatòria

Es deroga el Decret 51/2010, de 6 d’abril, d’aprovació dels Estatuts de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana (DOGC núm. 5603, de 8.4.2010).

Disposició final

Entrada en vigor

Aquest Decret entra en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 6 d’octubre de 2015

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

Felip Puig i Godes

Conseller d’Empresa i Ocupació

Annex

Estatuts de l'Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Naturalesa

L'Agència per a la Competitivitat de l’Empresa és una entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya, sense ànim de lucre, que actua subjecta al dret privat, amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d'obrar i patrimoni propi, i que per al compliment de les seves finalitats gaudeix de plena autonomia funcional i de gestió.

Article 2

Adscripció

L'Agència per a la Competitivitat de l’Empresa s'adscriu al departament competent en matèria d'indústria.

Article 3

Seu i àmbit d'actuació

La seu de l'Agència per a la Competitivitat de l’Empresa és aquella que, dins l'àmbit territorial de Catalunya, determini el seu Consell d’Administració.

La seva actuació es desenvolupa en tot el territori de Catalunya.

En el marc de les disposicions de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i de la resta de la legislació que li sigui d'aplicació, l'Agència per a la Competitivitat de l’Empresa pot projectar la seva actuació fora de l'àmbit territorial de Catalunya.

Article 4

Règim jurídic

4.1 L'Agència per a la Competitivitat de l’Empresa es regeix per aquests Estatuts; per la Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitar l’activitat administrativa (DOGC núm. 6035, de 30.12.2011), modificada per la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (DOGC núm. 6551, de 30.1.2014); per les normes aplicables a les entitats de dret públic que han d'ajustar la seva activitat al dret privat, vinculades o dependents de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, que correspongui en cada cas, i per la resta de normativa que li sigui d'aplicació.

4.2 L’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa sotmet la seva activitat a les relacions externes, amb caràcter general, a les normes de dret civil, mercantil i laboral que li són aplicables, llevat dels actes que impliquen l’exercici de potestats públiques, que se sotmeten al dret públic.

4.3 L’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa se sotmet al dret públic en les relacions amb el departament al qual està adscrita, en el règim d’adopció d’acords i en l’organització i el funcionament dels òrgans col·legiats de govern als quals és aplicable la normativa general sobre òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat. També se sotmet al dret públic en les altres matèries que, d’acord amb la llei aplicable, hi són subjectes.

4.4 Les resolucions del Consell d’Administració i del conseller delegat o consellera delegada de l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa exhaureixen la via administrativa. Contra aquestes resolucions es pot interposar un recurs potestatiu de reposició o directament un recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

Capítol 2

Finalitats, principis d’actuació i funcions de l'Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

Article 5

Finalitat i principis d'actuació

5.1 L'Agència per a la Competitivitat de l’Empresa té com a finalitat la promoció i el desenvolupament de l'empresa per mitjà de l'execució de les actuacions i el desplegament dels serveis de suport necessaris per impulsar la competitivitat del sector empresarial i la seva presència i interrelació en els mercats internacionals.

5.2 Les actuacions de l'Agència per a la Competitivitat de l’Empresa han de ser, en tot cas, coherents amb les funcions que preveuen l'article 159 de la Llei 11/2011, del 29 de desembre, i aquests Estatuts.

5.3 L'Agència per a la Competitivitat de l’Empresa ha de consolidar una cultura professional plenament compromesa amb la igualtat real d'oportunitats d'ambdós sexes en l'accés a l'ocupació i la promoció professional dels seus treballadors/ores, així com en la relació amb tercers dins el seu àmbit d’actuació. Així mateix, ha d'incorporar la perspectiva de gènere a tots els seus àmbits.

Article 6

Funcions

6.1 Les funcions de l'Agència per a la Competitivitat de l’Empresa són:

  1. El foment de la internacionalització, la innovació i l'atracció d'inversió empresarial productiva en tots els seus aspectes.

  2. La creació d'empreses, el foment de l'emprenedoria i la promoció empresarial, en activitats tecnològiques i d'alt valor afegit.

  3. La transferència de coneixement i la incorporació al sector empresarial dels resultats de la recerca i de les noves tecnologies.

  4. L'impuls de la capacitat i la demanda innovadora de les empreses per mitjà d'instruments que reforcin el capital, amb suport directe a la recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+I) i amb l'ús de la compra pública de tecnologia innovadora (CPTI).

  5. L'impuls de la competitivitat empresarial per mitjà de la incorporació d'instruments de la societat de la informació i de millores organitzatives.

  6. L'adaptació de l'organització i de la prestació dels seus serveis a les problemàtiques canviants, i la garantia d'una utilització òptima dels mitjans disponibles.

  7. Afavorir l'optimació de la gestió dels recursos humans i financers de les empreses.

  8. Rebre i donar resposta, si s’escau, a les recomanacions del Consell Català de l’Empresa en matèria de política de transformació industrial.

  9. Altres funcions que li encomanin les lleis.

6.2 L'Agència per a la Competitivitat de l’Empresa pot dur a terme les seves activitats mitjançant convenis, societats, fundacions o altres fórmules de col·laboració amb les corporacions de dret públic, les associacions, els agents socials i altres entitats públiques o privades en els termes que estableixen la normativa reguladora de l’empresa pública catalana i altres normes aplicables.

6.3 L'Agència per a la Competitivitat de l’Empresa pot constituir el capital de qualsevol entitat que adopti la forma de societat mercantil, o participar-hi, i també de qualsevol altre ens, públic o privat, amb ànim de lucre o sense, l'objecte social del qual estigui relacionat amb l’objecte i les finalitats de l'Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

6.4 Per delegació del Govern, l'Agència per a la Competitivitat de l’Empresa podrà exercir la representació als consorcis, als ens o als òrgans mixtos constituïts o que es constitueixin l'objecte...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA