DECRETO 214/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueba la alteración de los términos municipales de Riudellots de la Selva y de Aiguaviva.

Sección:Disposiciones Generales
Emisor:Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales
Rango de Ley:Decreto
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El 22 de setembre de 2014, el Ple de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva va acordar iniciar un expedient d’alteració dels termes municipals de Riudellots de la Selva i d’Aiguaviva, que consisteix en la segregació de 670 m 2 del municipi de Riudellots de la Selva per a la seva agregació al municipi d’Aiguaviva i en la segregació d’11.564 m 2 del municipi d’Aiguaviva per a la seva agregació al de Riudellots de la Selva, d’acord amb el que estableix l’article 14, en relació amb els article 13.1.b) i 13.1.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

L’expedient va ser sotmès a informació pública, sense que es presentessin al·legacions dins aquest tràmit, i a informe dels ens locals que no l’havien promogut. L’Ajuntament d’Aiguaviva, mitjançant acord plenari de 15 de gener de 2015, va informar favorablement sobre l’alteració dels termes. En aquest mateix sentit, el 7 i el 27 de gener i el 18 de febrer de 2015, el Consell Comarcal de la Selva, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Gironès, respectivament, van informar de manera favorable sobre l’expedient.

El Ple de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, en la sessió d’11 de març de 2015, va acordar, per majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, aprovar la procedència de l’alteració dels termes municipals proposada, i en data 17 de març de 2015 va trametre l’expedient al Departament de Governació i Relacions Institucionals. Examinada la documentació que integrava l’expedient, la Direcció General d’Administració Local es va adreçar a l’Ajuntament de Riudellots de la Selva per tal que completés l’expedient administratiu. Aquesta corporació va donar resposta al requeriment de documentació el 7 d’abril de 2015.

El 15 d’abril de 2015, la Direcció General d’Administració Local va emetre informe favorable sobre la tramitació del procediment i la procedència de l’alteració, d’acord amb els criteris fixats en el Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.

La Comissió de Delimitació Territorial, en la sessió de 29 d’abril de 2015, va emetre informe favorable sobre l’expedient.

El 5 de maig de 2015, es va posar en coneixement de l’Administració de l’Estat la tramitació de l’expedient.

La Comissió...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA