DECRETO 176/2015, de 4 de agosto, de normas complementarias para la realización de las elecciones al Parlamento de Cataluña de 2015.

Sección:Disposiciones Generales
Emisor:Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales
Rango de Ley:Decreto
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Amb la finalitat de facilitar el desenvolupament de les eleccions al Parlament de Catalunya, és procedent adoptar les disposicions complementàries que regeixen aquests comicis, d’acord amb el que estableixen l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Per tot això, a proposta de la consellera de Governació i Relacions Institucionals i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol I

Disposicions generals

Article 1

Objecte

Aquest Decret té per objecte establir les normes complementàries que han de regir el procés per a les eleccions al Parlament de Catalunya de 2015.

Capítol II

Administració electoral

Article 2

Juntes electorals

2.1 La composició de les juntes electorals provincials i de zona es regeix pel que disposen els articles 10, 11 i 12 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

D’acord amb l’article 15.3 d’aquesta mateixa Llei, s’entén prorrogada la competència de les juntes electorals constituïdes amb motiu de les eleccions locals del 24 de maig de 2015, la composició de les quals es publica a l’annex 4.

2.2 En el supòsit que algun dels membres de les juntes vulgui concórrer a les eleccions, ho ha de comunicar al secretari o secretària respectiu en el termini màxim de dos dies comptats a partir de la convocatòria de les eleccions, a l’efecte de fer-ne la substitució, la qual s’ha de realitzar en el termini màxim de quatre dies. Les substitucions s’han de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) mitjançant el corresponent model d’edicte del portal de juntes electorals del Sistema de gestió electrònica plus (SGE+) del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

Article 3

Meses i seccions electorals

3.1 Les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral determinen el nombre, els límits de les seccions electorals, els seus locals i les meses corresponents a cadascuna, escoltats els ajuntaments.

3.2 La relació anterior es publica en els butlletí oficial de la província respectiva el sisè dia posterior al de la convocatòria i s’exposa al públic en els ajuntaments respectius.

3.3 Els electors poden presentar reclamacions contra la delimitació efectuada en els sis dies següents a la publicació, davant la junta electoral provincial, que resol en un termini de cinc dies.

3.4 Dins els deu dies anteriors al de la votació, l’Oficina del Cens Electoral difondrà per Internet la relació definitiva de seccions, meses i locals electorals, la qual també s’exposarà al públic en els respectius ajuntaments.

3.5 La formació de les meses electorals correspon als ajuntaments, sota la supervisió de les juntes electorals de zona, d’acord amb el que estableix l’article 26.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

3.6 El president o presidenta, els vocals i els suplents de les meses electorals queden protegits pel sistema de la Seguretat Social davant les contingències i les situacions que puguin derivar-se de la participació el dia de la votació, d’acord amb el que disposa l’article 7 del Reial decret 605/1999, de 16 d’abril, de regulació complementària dels processos electorals.

Capítol III

Cens electoral

Article 4

Cens electoral

4.1 El cens electoral que s’utilitza en les eleccions al Parlament de Catalunya és el que s’hagi tancat el dia 1 de juny de 2015.

4.2 Els ajuntaments i els consolats estan obligats a mantenir un servei de consulta de les llistes electorals vigents durant el termini de vuit dies comptats a partir del sisè dia posterior a la convocatòria de les eleccions.

Aquesta consulta es pot fer per mitjans informàtics, amb la identificació prèvia de la persona interessada, o mitjançant l’exposició al públic de les llistes electorals.

4.3 Les reclamacions sobre les dades censals es regeixen pel que estableix la normativa electoral vigent.

4.4 Només poden obtenir una còpia del cens electoral, en suport apte per tractar-lo informàticament, els representants de les candidatures, les juntes electorals de zona, pel que fa al seu àmbit corresponent, i la Generalitat de Catalunya com a Administració convocant, en els termes establerts a l’article 41 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general. Aquestes còpies es poden obtenir a partir de l’endemà de la proclamació de les candidatures.

Capítol IV

Representants de les formacions polítiques

Article 5

Representants

5.1 Les formacions polítiques que vulguin concórrer a les eleccions han de designar per escrit davant la Junta Electoral Central, abans del novè dia posterior al de la convocatòria, un representant general d’acord amb el que estableixen els articles 43.2 i 168 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general. En l’escrit s’ha de fer constar l’acceptació de la persona designada.

5.2 Abans de l’onzè dia posterior al de la convocatòria, els representants generals han de designar davant la Junta Electoral Central els representants de circumscripció, els quals desenvoluparan les funcions establertes a l’article 43.3 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

5.3 La Junta Electoral Central comunica, en el termini de dos dies, la designació dels representants de circumscripció a les juntes electorals provincials i aquells s’han de presentar davant la junta electoral provincial corresponent per acceptar-ne la designació, en tot cas, abans de la presentació de la candidatura corresponent.

Capítol V

Candidatures

Article 6

Presentació i proclamació

6.1 La presentació i proclamació de candidats, així com els recursos contra la proclamació, es fa d’acord amb el que disposen els articles 44, 44 bis, 45, 46, 47, 48, 49 i 169 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

6.2. D’acord amb l’article 169 d’aquesta mateixa Llei, les candidatures de les formacions polítiques sense representació en el Parlament de Catalunya necessiten la signatura d’almenys el 0,1% dels electors inscrits en el cens electoral de la circumscripció en què pretenen ser elegits.

6.3 Les candidatures que es presentin han de comunicar a la junta electoral competent els crèdits bancaris que hagin sol·licitat per a despeses electorals.

Les juntes electorals, un cop finalitzat el termini de campanya, trametran al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat la relació certificada dels crèdits que figuren inscrits en el Registre de notificacions.

Article 7

Termini de presentació

7.1 Els partits i coalicions que estableixin un pacte de coalició per concórrer conjuntament a les eleccions han de comunicar-ho a la junta competent en els deu dies següents a la convocatòria.

7.2 Les candidatures, subscrites pels representants dels partits, federacions i coalicions i pels promotors de les agrupacions d’electors, es presenten davant la junta electoral competent entre el quinzè i el vintè dia posterior a la convocatòria, d’acord amb el que preveu l’article següent. Sempre que sigui possible, la relació dels candidats es trametrà també per mitjans electrònics a la junta corresponent, així com dos fitxers amb el símbol de la candidatura de mida 20 x 20 mm, en format JPG i amb una qualitat d’impressió de 256 ppp, un en color i un altre en blanc i negre.

Article 8

Documentació de l’escrit de presentació

8.1 L’escrit de presentació de cada candidatura ha d’expressar clarament la denominació, les sigles i el símbol del partit, federació, coalició o agrupació que la promou, així com el nom i els cognoms dels candidats que s’hi inclouen.

8.2 A l’escrit de presentació s’ha d’adjuntar la declaració d’acceptació de la candidatura, així com els documents acreditatius de les seves condicions d’elegibilitat.

8.3 Cada llista ha d’incloure tants candidats com càrrecs s’han d’escollir. En cas d’incloure-hi candidats suplents, el nombre d’aquests no podrà ser superior a deu, i s’hi ha d’indicar l’ordre de col·locació tant dels candidats com dels suplents.

Article 9

Publicació de les candidatures

9.1 Les candidatures presentades han de ser publicades d’acord amb el corresponent model d’edicte del portal de juntes electorals del Sistema de gestió electrònica plus (SGE+) del Departament de Governació i Relacions Institucionals, el vint-i-dosè dia posterior a la convocatòria, d’acord amb l’article 47.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

9.2 Dos dies després, les juntes electorals competents comuniquen als representants de les candidatures les irregularitats apreciades. El termini per a corregir-les és de quaranta-vuit hores.

9.3 Les juntes electorals competents realitzen la proclamació de candidats el vint-i-setè dia posterior a la convocatòria i les trameten electrònicament perquè es publiquin mitjançant el corresponent model d’edicte del portal de juntes electorals del Sistema de gestió electrònica plus (SGE+) del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

9.4 Les candidatures proclamades han de ser publicades en el DOGC el vint-i-vuitè dia posterior a la convocatòria.

Article 10

Recursos contra la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA