DECRETO 169/2015, de 21 de julio, por el que se establece el procedimiento para facilitar el conocimiento de los orígenes biológicos.

Sección:Disposiciones Generales
Emisor:DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
Rango de Ley:Decreto
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Preàmbul

En matèria de dret civil, la Generalitat de Catalunya té competència per regular el dret de la persona i el dret de família, i en exercici d’aquesta competència, ha regulat la filiació adoptiva. També té competència exclusiva en matèria de protecció d’infants i adolescents, que inclou la regulació del règim de protecció i de les institucions públiques de protecció i tutela dels infants i adolescents en situació de desemparament o de risc, tal com preveuen els articles 129 i 166.3.a), respectivament, de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

L’article 30.1 de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, reconeix el dret a la identitat personal de l’infant o adolescent com un dret autònom, a la vegada que esmenta alguns dels instruments a través dels quals assoleix la seva realització: el dret al nom (com a màxima expressió de la identitat personal i instrument fonamental per a la identificació de la persona), el dret a una nacionalitat (com a vincle jurídic entre l’individu i la nació, que garanteix el gaudi dels drets civils i que és la base per a la determinació del règim dels estats de la persona) i el dret a la identitat sexual (com a reconeixement i respecte del sentiment o percepció que té la persona quant a la seva pertinença a un sexe o a l’altre).

L’article 30.2 de la Llei 14/2010, de 27 de maig, declara el dret al coneixement dels orígens, que s’ha d’entendre referit no només al vessant purament biològic, de determinació del vincle genètic amb les persones de les quals descendeix i de coneixement de la identitat dels progenitors biològics, sinó també al coneixement de la pròpia història personal, de la qual formen part l’entorn social i familiar i les circumstàncies viscudes durant la infantesa.

En aquest sentit, l’article 117.1 de la Llei 14/2010, de 27 de maig, imposa a l’Administració l’obligació d’informar els infants i adolescents desemparats que tinguin prou coneixement, de la seva situació personal i legal, de les mesures i actuacions que l’afecten, i també dels seus drets i dels recursos a què pot accedir per exercir-los. És una informació que l’Administració ha de facilitar al llarg de tot el procediment d’intervenció, i ho ha de fer de manera que sigui comprensible per a l’infant o adolescent.

L’article 117.2 de la Llei 14/2010, de 27 de maig, declara el dret al coneixement de la pròpia història personal i familiar. Es tracta d’una informació referida tant a ell mateix com a la seva família i entorn de relacions, i que idealment hauria de comprendre totes les etapes de la vida des de la primera infantesa. És un dret que es reconeix a tots els infants i adolescents desemparats, però el contingut i la forma en què es transmet la informació s’han d’adaptar a l’edat i la capacitat de l’infant o adolescent.

Finalment, l’article 117.3 de la Llei 14/2010, de 27 de maig, va dirigit a les persones majors d’edat, que ja no estan sotmeses al sistema de protecció d’infants i adolescents, però a les quals resulta aplicable aquesta Llei pel fet d’haver-ho estat, amb independència de si han estat adoptades o no (article 2 de la Llei 14/2010, de 27 de maig). La informació a la qual es refereix l’article 117.3 de la Llei 14/2010, de 27 de maig, és, d’una banda, l’expedient i, d’altra banda, les dades sobre els seus orígens i parents biològics.

El Codi civil de Catalunya, per la seva banda, regula el dret a la informació sobre el propi origen de les persones adoptades i les obligacions de les administracions públiques en aquest àmbit. Concretament, l’article 235-49 del llibre II del Codi civil de Catalunya estableix que l’adoptat té dret a ser informat sobre el seu origen, i que pot exercir les accions que condueixin a esbrinar la identitat dels seus progenitors biològics, a partir de l’assoliment de la majoria d’edat o de l’emancipació, sense que això pugui afectar la filiació adoptiva.

Tanmateix, l’article 235-49.3 del Codi civil de Catalunya obliga les administracions públiques a facilitar a l’adoptat, si les demana, les dades que tinguin sobre la seva filiació biològica. Amb aquesta finalitat, també preveu que s’ha d’iniciar un procediment confidencial de mediació, previ a la revelació, en el marc del qual tant l’adoptat com el seu pare i la seva mare biològics han de ser informats de les respectives circumstàncies familiars i socials i de l’actitud manifestada per l’altra part amb relació a la possible trobada.

Finalment, l’article 235-50 del Codi civil de Catalunya estableix que els adoptants han de fer saber al fill o filla que el van adoptar, tan aviat com l’infant tingui prou maduresa o, al més tard, quan compleixi dotze anys, llevat que aquesta informació sigui contrària a l’interès superior de l’infant o adolescent.

En conseqüència, l’objecte del present Decret és regular el procediment per facilitar a les persones adoptades i a les persones tutelades i extutelades per l’entitat pública de protecció en l’àmbit de Catalunya el coneixement dels seus orígens i parents biològics, d’acord amb els drets que els reconeix la legislació vigent.

Així, el capítol I del Decret defineix l’objecte i l’àmbit d’aplicació de la norma i concreta les obligacions en matèria de recollida i conservació de la informació necessària per facilitar el coneixement dels orígens biològics. Aquest capítol també inclou mecanismes de discriminació positiva en relació amb aquelles situacions discriminatòries derivades del context social i cultural, de les quals van ser víctimes especialment les dones en el passat, i que es troben en l’origen de la separació entre les persones titulars del dret i els seus progenitors biològics i parents biològics, sens perjudici de l’àmbit d’actuació de les administracions públiques definit per la llei que fa referència a les persones tutelades, extutelades i adoptades.

El capítol II regula tots els tràmits necessaris per fer possible el coneixement dels orígens biològics per part de les persones interessades i el compliment de les obligacions assignades a les administracions públiques, amb ple respecte per la dignitat i la integritat de cadascuna de les persones afectades. L’impacte psicològic i emocional que pot suposar el coneixement de dades desconegudes sobre la pròpia identitat i els propis orígens, i la possibilitat d’una trobada entre parents desconeguts o separats des de fa molt de temps, moltes vegades per situacions traumàtiques, justifica la introducció d’un tràmit específic d’orientació, suport, acompanyament tècnic i intermediació. Tot això sens perjudici del procediment de mediació que preveu la llei, quan es donin les situacions i es compleixin els requisits que preveu la legislació específica de mediació.

Finalment, el capítol II també regula algunes especialitats procedimentals relatives a les adopcions internacionals, tenint en compte l’existència de normes de dret internacional públic i la competència de la Generalitat en aquesta matèria.

El capítol III regula la creació, per part de la Generalitat de Catalunya, del fitxer de dades personals sobre orígens biològics.

En darrer terme, el capítol IV regula la col·laboració entre les diferents administracions públiques per desenvolupar les mesures necessàries per facilitar el coneixement dels orígens biològics. L’objecte d’aquesta col·laboració és fer més àgil la gestió de la informació, l’orientació, l’acompanyament tècnic i, si escau, la mediació en cas de conflicte, per millorar l’ús dels recursos disponibles i millorar l’atenció a les persones interessades.

Per tot el que s’ha exposat, a proposta de la vicepresidenta del Govern i consellera de Benestar Social i Família, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Capítol I

Disposicions generals

Article 1

Objecte

1.1 L’objecte d’aquest Decret és regular el procediment per facilitar a les persones adoptades i a les persones tutelades i extutelades per l’entitat pública de protecció en l’àmbit de Catalunya, el coneixement dels seus orígens i parents biològics, d’acord amb els drets que els reconeix la legislació vigent.

1.2 Les administracions públiques competents han de fer possible el coneixement dels orígens i els parents biològics i facilitar l’orientació, el suport, l’acompanyament i, si escau, la mediació necessaris, en compliment de les obligacions que preveuen els articles 235-49 i 235-50 del llibre II del Codi civil de Catalunya i l’article 117.3 de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA