DECRETO 168/2015, de 21 de julio, de derogación del Decreto 9/2005, de 25 de enero, sobre atribución de competencias relativas al régimen sancionador en materia de transporte ferroviario y por cable.

Sección:Disposiciones Generales
Emisor:DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
Rango de Ley:Decreto
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Decret 9/2005, de 25 de gener, sobre atribució de competències relatives al règim sancionador en matèria de transport ferroviari i per cable, va renovar les facultats atribuïdes a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya pel Decret 48/1994, de 8 de febrer, sobre atribució de competències relatives al règim sancionador en matèria de transport ferroviari, modificat pel Decret 40/2002, de 5 de febrer, d’instrucció dels expedients sancionadors per infraccions de la normativa reguladora del transport ferroviari i del transport per cable en les línies l’explotació de les quals té encomanades.

Aquesta atribució de les dites facultats instructores a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya va venir motivada per una doble exigència. D’una banda, l’adequació a l’organització administrativa pròpia de la Generalitat de l’exercici de les atribucions que en aquesta matèria es confereixen a l’Administració per la normativa reguladora del transport ferroviari i per cable. De l’altra, per la conveniència de reforçar les facultats d’inspecció que té encomanades Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, especialment respecte de les infraccions que més directament incideixen en el funcionament regular dels serveis en les línies l’explotació de les quals té encomanades.

Posteriorment, l’adopció de diverses disposicions que incideixen en el règim sancionador aplicable al transport públic ferroviari i per cable, així com l’experiència positiva en l’exercici de la facultat instructora per part de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, varen motivar la renovació de les facultats atribuïdes a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya relatives a la instrucció dels expedients sancionadors incoats d’acord amb la normativa aplicable en matèria de transport ferroviari.

Les novetats introduïdes en l’àmbit sancionador del transport ferroviari per la Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, tenen una incidència important en les operacions de tramitació dels expedients sancionadors corresponents, i fan aconsellable que es deixi sense efecte l’atribució a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya de les facultats relatives a la seva instrucció, que passen a correspondre al Servei Territorial de Transports competent del Departament de Territori i Sostenibilitat.

El Decret 342/2011, de 17 de maig, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat, atribueix als Serveis Territorials de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA