DECRETO 163/2015, de 21 de julio, de modificación del Decreto 240/2004, de 30 de marzo, de aprobación del Catálogo de juegos y apuestas autorizados en Cataluña y de los criterios aplicables a su planificación y de modificación de los decretos 86/2012, de 31 de julio; 23/2005, de 22 de febrero; 37/2010, de 16 de marzo, y 397/2011, de 11 de octubre, por los que se aprueban diferentes reglamentos en materia de juego.

Sección:Disposiciones Generales
Emisor:DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO
Rango de Ley:Decreto
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L’article 141.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria de jocs, apostes i casinos, si l’activitat s’acompleix exclusivament a Catalunya. Aquesta competència inclou, en tot cas, la creació i l’autorització de jocs i apostes i llur regulació, com també la regulació de les empeses dedicades a la gestió, l’explotació i la pràctica d’aquestes activitats o que tenen per objecte la comercialització i la distribució dels materials relacionats amb el joc en general, incloent-hi les modalitats de joc per mitjans informàtics i telemàtics.

L’Estatut d’autonomia de 1979 també atribuïa aquesta competència a la Generalitat i, en conseqüència, s’aprovà la Llei 15/1984, de 20 de març, del joc que habilita el Govern de la Generalitat per aprovar el Catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i la reglamentació específica de cada un dels jocs i apostes recollits en el Catàleg citat i li atribueix la competència per planificar els jocs i les apostes.

L’esmentada Llei 15/1984, de 20 de març, disposa en el seu article 3.2 que de cada joc, el Catàleg n’ha d’especificar les diferents denominacions, les modalitats possibles, els elements necessaris per practicar-lo i les regles essencials que cal aplicar-hi. L’article 4.2 preveu que la planificació ha d’establir els criteris pels quals s’ha de regir la concessió d’autoritzacions tant pel que fa a la situació territorial i al nombre com a les condicions objectives per obtenir-les.

Per Decret 240/2004, de 30 de març, s’aprova el Catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació. L’article 14 d’aquest Decret estableix que el nombre màxim de salons de joc al territori de Catalunya és el de 125.

La Sentència número 1054/2010, de 15 de novembre de 2010, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sala del contenciós administratiu, secció cinquena, va estimar el recurs contenciós administratiu 478/2007, i va anul·lar la resolució per la qual es denegava la renovació de l’autorització d’un saló de joc.

En compliment d’aquest manament judicial, es va haver d’autoritzar un saló de joc nou, la qual cosa comporta que se superi el nombre màxim de salons de joc autoritzats al territori de Catalunya, que està establert en 125, motiu pel qual es fa aquesta modificació reglamentària ampliant el nombre a 126.

D’altra banda, aquest Decret incorpora un nou apartat 3 a l’article 14 del Decret 240/2004, de 30 de març, en el qual s’estableix la no autorització d’instal·lació o trasllat d’un saló de joc nou quan en el radi de 1.000 metres de la ubicació on es vol instal·lar ja n’existeixi un d’anterior. Amb aquesta previsió, es pretén, en primer lloc, evitar una situació de greuge comparatiu amb les sales de bingo (que estan sotmeses a aquesta limitació) i, en segon lloc, es vol impedir la concentració de salons de joc en una mateixa zona d’activitat amb la finalitat de protegir la seguretat i la salut dels ciutadans, i, especialment, d’aquells col·lectius més vulnerables, com són els infants i els adolescents i les persones que pateixen problemes d’addició al joc.

Així mateix, s’ha aprofitat la modificació d’aquesta norma per harmonitzar el seu contingut amb altres normes aprovades recentment, com és el cas de la incorporació de les apostes mútues, recollides en el Reglament d’apostes aprovat pel Decret 27/2014, de 4 de març, i l’ampliació del nombre de casinos de joc en el centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou, que estableix la Llei 6/2014, de 10 de juny, de modificació de la Llei 2/1989, de 16 de febrer, sobre centres recreatius i turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc.

Així mateix, en aquest Decret es modifica l’article 2 del Reglament dels jocs del bingo, aprovat pel Decret 86/2012, de 31 de juliol, i s’incorporen els salons de joc com a establiments on es pot desenvolupar la modalitat de bingo electrònic, i que respon a la conveniència d’homogenitzar entre els diferents establiments de joc els jocs que s’hi poden practicar.

L’entrada en vigor de la Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior ha significat que les màquines recreatives de tipus A no són considerades màquines de joc, sinó de simple entreteniment o lleure, per la qual cosa resten excloses del règim d’autorització prèvia.

Per tal de donar compliment a la Directiva, el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret 56/2010, de 4 de maig, de segona modificació del Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de màquines recreatives i d'atzar, i de tercera modificació del Decret 240/2004, de 30 de març, d'aprovació del Catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA