DECRETO 105/2015, de 16 de junio, de creación de la Delegación del Gobierno de la Generalidad de Cataluña en Portugal.

Sección:Disposiciones Generales
Emisor:DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA
Rango de Ley:Decreto
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Mitjançant el Decret 42/2008, de 4 de març, es regula la coordinació executiva de l’acció exterior del Govern de la Generalitat, que conté, entre altres, les previsions organitzatives de les oficines de la Generalitat a l’exterior, d’acord amb el contingut de l’article 194 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. En aquest context s’ha de ressaltar que el marc estatutari vigent suposa un salt qualitatiu respecte de la regulació continguda en el Decret 156/2003, de 10 de juny, ja derogat, de regulació de les oficines de la Generalitat a l’Exterior.

D’acord, doncs, amb el marc legal que deriva de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i de la regulació de caràcter organitzatiu que deriva del Decret esmentat, aquest Decret crea la Delegació del Govern de la Generalitat a Portugal i la dota de l’estructura necessària per al seu funcionament, amb la previsió que aquesta s’implementarà progressivament d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.

La disposició addicional primera de la Llei 17/2007, de 21 de desembre, de mesures fiscals i financeres, faculta el Govern per establir que la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya davant la Unió Europea i les delegacions del Govern de la Generalitat a l’exterior, ja creades o que es puguin crear, tinguin règim d’autonomia econòmica o financera, tot determinant-ne els aspectes essencials. D’acord amb la normativa esmentada, amb aquest Decret es dota la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Portugal d’un règim de gestió econòmica desconcentrada.

L’article 5.2 del Decret 42/2008, de 4 de març, pel qual es regula la coordinació executiva de l’acció exterior del Govern de la Generalitat, estableix que les delegacions del Govern de la Generalitat a l’exterior es creen per decret del Govern i orgànicament s’adscriuen al Departament de la Vicepresidència, actualment de la Presidència, mitjançant la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea. Sobre la base d’aquesta normativa, han estat creades les delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya a França, al Regne Unit, a Alemanya, als Estats Units d’Amèrica, a Àustria i a Itàlia.

Mitjançant el Decret 170/2014, de 23 de desembre, d’estructura de la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea, es determina que les delegacions del Govern a l’exterior depenen d’aquesta Secretaria i s’estableixen les funcions que els corresponen.

Atès que la disposició transitòria del Decret 42/2008, de 4 de març, disposa que per decret del Govern s’establiran l’organització, l’estructura, el funcionament, el règim jurídic, el règim economicofinancer i pressupostari i el règim retributiu singular d’indemnitzacions del personal adscrit, així com el rang orgànic o l’assimilació orgànica de les delegacions del Govern de la Generalitat a l’exterior, i que fins que no s’aprovi l’esmentat decret, les delegacions del Govern es regiran pel que determinin les normes respectives de creació, les disposicions contingudes als articles 3 a 8 d’aquest Decret donen compliment a la disposició transitòria citada.

Per tot això, de conformitat amb el que preveu el títol IV de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, i d’acord amb els articles 39 i 40 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;

A proposta del conseller de la Presidència, i prèvia deliberació del Govern,

Decreto:

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA