ANUNCIO sobre la relación de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso de selección de 6 plazas de operario/a.

Sección:Administración Local
Emisor:Ayuntamientos
Rango de Ley:Anuncio
 
EXTRACTO GRATUITO

El regidor d’Hisenda, Recursos Humans i Organització Interna, Sr. Miquel Àngel Gargallo Serrano, ha dictat en data 24 de març de 2014, el Decret següent, que figura transcrit en el llibre de resolucions de l’Alcaldia :

Identificador de l’expedient

Núm.exp.: 000103/2014-RH

Relació de fets

Ha finalitzat el període de presentació d’instàncies per a la convocatòria de proves selectives per a la selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició lliure de 6 places de personal d’ofici de la categoria laboral d’Operàri/ària, enquadrades dins del personal laboral fix de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, d’acord amb l’Oferta Pública d’Ocupació corresponent a l’any 2011.

Fonaments de dret

1. Article 21.1.h del capítol II de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local, referent a les atribucions del president de la Corporació.

2. Decret de l’alcaldessa de data 15 de juny de 2011, de delegació de competències en el Sr. Miquel Àngel Gargallo Serrano, regidor d’Hisenda, Recursos Humans i Organització Interna.

3. Reglament del personal al servei de les Corporacions Locals, aprovat per Decret núm. 214/1990, de 30 de juliol.

4. Article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Per tot això, RESOLC :

PRIMER.- Fer pública la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, que quedarà elevada a definitiva si no hi ha reclamacions.

Llista d’aspirants

Admesos

DNI Català
23014650-E A
27519745-S NO
30409305-Q A
33897979-G NO
34741125-Q A
35003034-R A
35017346-F NO
35077883-P NO
35122708-Y A
36520054-X A
36559904-R NO
36565018-D NO
37282446-K NO
37671978-W NO
37672240-B A
37680612-B NO
37697081-N NO
37734355-A A
38050260-A NO
38063609-N A
38068356-K A
38445111-J NO
38446489-B NO
38502472-N NO
39329815-E NO
39697973-L A
39715977-Z NO
39736052-X A
40892712-T A
43429761-B A
43450702-E A
43499548-Q A
44022515-D A
44994983-Z A
45793948-M NO
46141267-R A
46592714-G NO
46598665-K A
46727938-B A
46764389-F A
47630528-N A
47630605-C A
47630721-K A
47630743-C A
47630961-P A
47632113-X A
47632287-T A
47632384-M A
47632485-Z A
47633175-Z A
47633340-H A
47633952-D A
47634243-R A
47634924-S A
47635680-N A
47636200-A A
47636407-A A
47636680-T A
47636939-Y NO
47637418-W A
47638923-N A
47639936-J A
47654698-D A
47835583-E A
47836006-P A
47837863-W A
47838589-S A
47839178-Y A
47840376-P A
47840628-F A
47840650-Y NO
48021037-G A
52208480-K A
52210020-C A
52210101-D NO
52211042-F NO
52211190-V A
52211378-K NO
52211429-A A
52211556-S A
52212022-K A
52212040-Q NO
52212332-D A
52212991-R A
52212992-W A
52213078-L NO
52213508-N A
52213991-N NO
52214546-S A
52215348-N A
52215475-R A
52215771-K A
52216230-C A
52216712-L A
52217484-D NO
52218341-S NO
52218698-G NO
52219012-L NO
52219246-T A
52219727-K A
52219836-S A
52219860-Q A
52219955-L A
52408716-L A
52420335-T A
52420728-W NO
52420876-N A
52421031-Y A
52421170-F A
52421342-H NO
52421373-A A
52422900-N A
52423391-C A
52423672-W A
52424521-T A
52425000-L A
52425422-G A
52425505-H A
52425550-V A
52425879-R A
52426352-Z A
52426710-G A
52426909-L A
52427302-K A
52428648-X A
52428651-J NO
52429024-H A
52429097-E A
52429929-A A
52462973-L NO
52625123-L A
52916127-G A
76238770-A A
77085465-E NO
77092607-B NO
77096580-M A
77096601-A NO
77106169-A A
77107582-J NO
77108666-Q NO
77110622-V A
77277148-T A
77281048-J A
77281065-F A
77286406-N NO
77293982-K NO
77295218-S NO
77296493-W A
77298826-N A
77307214-M A
77833154-G A
79285424-P A
DNI Català Castellà
X1633226-L NO NO
X1735114-V NO SI
X2073191-V A SI
X4058393-C A SI

Exclosos

DNI Observacions
09265011-J No presenta fotocòpia compulsada del DNI, ni fotocòpia compulsada del permís de conduir B
21766300-C No presenta certificat d'escolaritat compulsat, ni fotocòpia compulsada del permís de conduir B
25922950-H No presenta certificat d'escolaritat compulsat, ni fotocòpia compulsada del permís de conduir B
28654094-G No presenta fotocòpia compulsada del permís de conduir B
28715914-T No presenta fotocòpia compulsada del permís de conduir B
35050605-P No presenta certificat d'escolaritat compulsat, ni fotocòpia compulsada del permís de conduir B
36573705-W No presenta
...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA