ANUNCIO del Ayuntamiento de Canet de Mar, sobre provisión de plazas.

Sección:Administración Local
Emisor:Ayuntamientos
Rango de Ley:Anuncio
 
EXTRACTO GRATUITO

ANUNCIO

del Ayuntamiento de Canet de Mar, sobre provisión de plazas.

PROVISIÓ DE L'ALCALDIA PER A L'APROVACIÓ DE LA RELACIÓ D'ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS EN EL CONCURS OPOSICIÓ LLIURE PER A LA PROVISIO DE DUES PLACES D'AGENTS INTERINS DE LA POLICIA LOCAL, VACANTS A LA PLANTILLA D'AQUEST AJUNTAMENT.

En compliment d'allò que estableix el Reglament de personal al servei de les Corporacions Locals, aprovat per Decret núm. 214/1990, 30 de juliol, es fa públic que l'Alcaldia de Canet de Mar, mitjançant provisió de data d'avui ha resolt:

Atès que per decret de l .Alcaldia núm. 783/2008, de data 30 de juliol, es va disposar la convocatòria de les proves selectives per cobrir dues places d'agent interí de la Policia local, pel sistema de concurs oposició lliure, vacants en la plantilla de personal funcionari d'aquest Ajuntament.

Atès que ha finalitzat el termini concedit per a la presentació d'instàncies sol·licitant prendre part en el procés selectiu, de conformitat amb el que es preveu a la base quarta de la convocatòria, RESOLC:

PRIMER: Declarar aprovada la relació d'aspirants admesos i exclosos a les proves selectives per a l'accés a la places vacants, abans esmentades, relacionats per ordre alfabètic:

Aspirants admesos:

Núm.

Cognoms i nom

DNI

 1. ALARCON GALLEGO, EVA

  46759633N

 2. ALVAREZ MONTIEL, DIEGO

  38854712F

 3. ANGEL DUQUE, DAVID

  38841063C

 4. ANIEVAS TARRE, SERGI

  38869590G

 5. ASTIER MANRUBIA, JORDI

  46355680P

 6. BOLIVAR BERROCAL, JUAN CARLOS

  43671203F

 7. BORREGO EXPOSITO, EMILIO

  38868414R

 8. CARMONA SEVILLANO, CARLOS

  38844649H

 9. CARMONA SEVILLANO, JOSÉ RAMON

  38830702D

 10. CASORRAN SANTOS, RAUL

  43431956K

 11. CUBER CORBACHO, JORDI

  39703488Z

 12. DELICADO MORENO, JOSE LUIS

  38838208E

 13. GONZALEZ CAMPOS, FCO JAVIER

  43544863K

 14. GONZALEZ GUILLEN, RICARDO

  38455380R

 15. HURTADO FERNANDEZ, CARLOS

  43521030Q

 16. JIMENEZ MADUEÑO, CRISTIAN

  14267609L

 17. LOPEZ RODRIGUEZ, ALBERTO

  38854124V

 18. LORENZO DE LA IGLESIA, CARLOS

  77315829H

 19. MARQUEZ MUÑOZ, ANTONIO

  43679962K

 20. MATEU SANCHEZ, JUAN

  46342081W

 21. MENCHON NOS, JOAN JOSEP

  52401360T

 22. MOLINERO NAVIO, DAVID

  45541873X

 23. NAVAL EGEA, MARC

  77616192R

 24. PALACIOS DELGADO, MARTA

  45489128G

 25. PARRA MORENTE, RAUL

  46748933F

 26. PESSAFERRER BARDERA, BORIS

  77613096X

 27. RAYA NUÑEZ, ELOY

  43676825D

 28. RIERA SOLER, MARC

  77610555E

 29. RIOS NORIEGA, JORDI

  38844178F

 30. RODRIGUEZ ROLDAN, HUGO

  38848752G

 31. RONCERO MARTINEZ, ANTONIO

  38843683H

 32. RONCERO MARTINEZ...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA