ANUNCIO del Ayuntamiento de Barcelona, sobre provisión de plazas.

Sección:Administración Local
Emisor:Ayuntamientos
Rango de Ley:Anuncio
 
EXTRACTO GRATUITO

ANUNCIO

del Ayuntamiento de Barcelona, sobre provisión de plazas.

La Gerència Municipal, actuant per delegació de l'Alcaldia, va aprovar per Decret de 3 de desembre de 2008 les bases específiques que han de regir la convocatòria del procés selectiu per a la provisió de les següents places:

-7 places d'Inspector de la Guàrdia Urbana (grup A2) de l'Escala Executiva.

Les persones que desitgin participar a l'esmentada convocatòria hauran de presentar instància en el Registre General de l'Ajuntament de Barcelona o en qualsevol de les formes previstes en l'article 38.4 de la llei 30/1992 de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la llei 4/1999 de 13 de gener, en el termini de vint dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació del present anunci.

Contra aquesta Resolució, d'acord amb el que estableix la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques, i del procediment administratiu comú, modificada per la llei 4/1999, de 13 de gener, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant la mateixa autoritat convocant, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, o directament recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació de la Resolució al DOGC. Igualment, les persones interessades podran interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Les bases de la convocatòria són les que s'adjunten a continuació.

Barcelona, 4 de desembre de 2008

Jordi Cases i Pallarès

Secretari general

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PER A LA PROVISIÓ DE 7 PLACES D' INSPECTOR DE LA GUÀRDIA URBANA DE BARCELONA, MITJANÇANT CONCURS - OPOSICIÓ

La present convocatòria es regirà pel Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals en concordança amb l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

RÈGIM DE LES PLACES CONVOCADES: Funcionari de carrera.

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: Grupo A.2.

CATEGORIA: INSPECTOR de la Guardia Urbana.

SISTEMA SELECTIU: Concurs- oposició lliure.

NOMBRE DE PLACES CONVOCADES: 7

TORN DE PROMOCIÓ INTERNA: es reserven 3 places, d'acord a l'article 31 de la vigent Llei de Policies Locals (16/1991 de 10 de juliol). En el cas de no ser cobertes s'afegiran a les places de torn lliure.

REQUISITS ESPECÍFICS EXIGITS PER A PARTICIPAR-HI

 1. Estar en possessió de títol universitari de grau, d'enginyer tècnic o enginyera tècnica, de diplomat/da universitari/ària de primer cicle, d'arquitecte tècnic o arquitecte tècnica, o un altre d'equivalent o superior.

 2. Tenir nacionalitat espanyola de conformitat amb les lleis vigents.

 3. Tenir 18 anys d'edat complerts i no superar els 57.

 4. Tenir una alçada mínima de 1,60 m les dones i de 1,70 m els homes

 5. Estar en possessió dels carnets de conduir de la classe A i B amb autorització per a la conducció de vehicles de transport públic (BTP).

 6. Declaració jurada o promesa per la qual es pren el compromís de mantenir vigent el permís de conduir BTP, mentre es mantingui relació laboral amb la Guàrdia Urbana. Les excepcionalitats seran per causes de força major (sentència judicial, pèrdua carnet per esgotament dels punts...)

 7. Declaració jurada o promesa per la qual es pren el compromís de portar armes.

 8. No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Tanmateix serà d'aplicació el benefici de la rehabilitació, sempre que l'aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial

 9. No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.

 10. Comprometre's a prestar jurament o promesa com ho estableix l'article 6 de la Llei 16/1991 de 10 de juliol de les policies locals de Catalunya.

 11. Complir les condicions exigides per exercir les funcions que se li puguin encomanar d'acord amb el que estableix la Llei 16/1991 de 10 de juliol de les policies locals de Catalunya, les disposicions que la despleguin i el Reglament dels Cossos de policia local

 12. Haver satisfet la taxa d'inscripció per a la categoria corresponent, que és de 25 euros.

  REQUISITS COMPLEMENTARIS PER ACCEDIR MITJANÇANT EL TORN DE PROMOCIÓ INTERNA:

 13. Ésser Sotsinspector de la Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona amb una antiguitat mínima de dos anys.

 14. Estar en alguna de les situacions administratives següents: servei actiu, serveis especials o servei en comunitats autònomes o serveis en altres administracions.

 15. No tenir cap nota desfavorable en l'expedient personal motivada per falta greu o molt greu que no hagi estat cancel·lada. Si algun aspirant té incoat o se li incoa expedient disciplinari, l'admissió i permanència en el procés de selecció i la consolidació del possible ascens obtingut quedaran condicionats a la no imposició de sanció per falta greu o molt greu.

  Tots els requisits s'han de complir el darrer dia de presentació de sol·licituds.

  1. PROCEDIMENT SELECTIU

   El sistema selectiu constarà de les fases següents:

   1. Fase d'oposició

   2. Fase de concurs

   3. Fase de pràctiques (Curs selectiu)

   4. FASE D'OPOSICIÓ

    Aquesta fase constarà dels exercicis obligatoris següents:

    PRIMER EXERCICI : Projecte de gestió

    Aquest exercici consistirà en la realització d'un Projecte de gestió amb el títol: .Organització i gestió de la Policia de Proximitat en una Unitat Operativa de la Guàrdia Urbana de Barcelona i els seus indicadors..

    Aquest projecte tindrà una extensió màxima de 10 folis (lletra Arial a 12 punts i interlineat 1,5).

    Amb la publicació del llistat d'admesos i exclosos s'adjuntarà un guió orientatiu per la realització del projecte de gestió. Hi haurà un termini de 30 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de l'esmentada publicació, per a la presentació del l'estudi, el qual s'haurà de lliurar a qualsevol dels registres municipals de la ciutat de Barcelona.

    L'exercici serà qualificat fins a un màxim de 4 punts. El tribunal qualificador valorarà els següents aspectes: presentació, estructura, contingut, innovació, gestió i capacitat de síntesi; i també podrà requerir a les persones aspirants per formular-les preguntes i aclariments que consideri oportuns.

    Resultaran eliminats les persones aspirants que no obtinguin un mínim de 2 punts.

    SEGON EXERCICI : Prova teorico-pràctica

    Consistirà en la resolució de dos supòsits pràctics que estaran relacionats amb els principis d'actuació i les funcions pròpies a desenvolupar per la categoria objecte de la convocatòria, i referenciats al temari publicat com annex I d'aquestes bases. Un dels supòsits versarà sobre temes policials i l'altre sobre gestió de recursos. Aquest exercici es puntuarà fins a 10 punts. Cadascun dels supòsits pràctics es puntuarà fins a 5 punts i caldrà obtenir la puntuació de 2,5 punts en cadascun d'ells. Els/les aspirants que no obtinguin la puntuació de 2,5 punts en cadascun dels supòsits quedaran eliminats del procés de selecció.

    TERCER EXERCICI: Prova de coneixements de català

    Consta de dues parts obligatòries:

    Primera: S'avaluarà el domini de l'expressió escrita mitjançant la redacció d'un text d'un mínim de 150 paraules i d'un màxim de 200 paraules relacionat amb les funcions de les places objecte de convocatòria, i la resposta a un qüestionari sobre aspectes lingüístics.

    Segona: S'avaluarà la capacitat d'expressió oral mitjançant la lectura d'un text en veu alta i una conversa sobre temes generals.

    Aquesta prova tindrà una durada com a màxim de 75 minuts per a la primera part i de 10 minuts per a la segona.

    La qualificació de la prova serà d'apte o no apte. Les persones aspirants qualificades com no apte quedaran excloses del procés selectiu.

    Resten exemptes de realitzar aquesta prova les persones que d'acord amb el que estableix l'article 5 del Decret 161/2002, d'11 de juny,hagin acreditat documentalment en el termini de presentació de sol.licituds i com a màxim, fins el mateix dia de celebració de la prova de coneixements de català, estar en possessió d'algun dels certificats o poder acreditar alguna de les situacions següents:

    - Fotocòpia de la documentació acreditativa d'estar en possessió del certificat de coneixements mitjans de llengua catalana (certificat C) o superior de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, o equivalent.

    - Escrit en el qual la persona aspirant identifiqui en quina convocatòria ha participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a aquesta Administració o a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la prova esmentada en altres processos de la mateixa oferta pública d'ocupació. L'Ajuntament de Barcelona podrà demanar, si escau, el document justificatiu que acrediti la situació que estableix aquest paràgraf

    QUART EXERCICI: Proves psicotècniques

    Aquest exercici avaluarà les característiques personals i professionals requerides per l'òptim desenvolupament de les funcions del lloc de treball. Per la realització d'aquest exercici el Tribunal emprarà proves aptitudinals i de personalitat adequades al perfil requerit per a l'exercici de les funcions policials, a més d'altres orientades a acreditar les habilitats de lideratge i negociació, recerca de solucions i de planificació i gestió de recursos humans. També es realitzarà una entrevista personal per tal d'integrar tots els elements anteriorment explorats.

    L'exercici serà qualificat en el seu conjunt fins a un màxim de 12 punts, esdevenint eliminats/des els/les aspirants que no obtinguin un mínim de 6 punts

    CINQUÉ EXERCICI: Proves mèdiques.

    Les proves mèdiques es realitzaran amb...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA