ANUNCIO del Ayuntamiento de Alcanar, sobre provisión de una plaza.

Sección:Administración Local
Rango de Ley:Anuncio
 
EXTRACTO GRATUITO

ANUNCIO

del Ayuntamiento de Alcanar, sobre provisión de una plaza.

Per Resolució de l'Alcaldia núm. 77/2004, s'aprova la llista provisional d'admesos i exclosos, per cobrir la plaça d'auxiliar administratiu, segons Oferta Treball 2003. Per la qual cosa es fa públic als efectes oportuns.

ADMESOS:

RE 288, 28/01/2004: NÚRIA ABELLA CALDUCH

78.582.944-V

RE 304, 29/01/2004: AINA VALSELLS GALVE

47.653.849-B

RE 370, 02/02/2004: MONTSERRAT MATAMOROS CRUSELLES

78.580.471-M

RE 368, 02/02/2004: VICTOR QUERALT VALLS

78.580.447-G

RE 366, 02/02/2004: ROSA SANCHO SUBIRATS

52.606.801-M

RE 365, 02/02/2004: NURIA BEL MARTORELL

52.609.630-M

RE 364, 02/02/2004: ROSA-ELIA BAYERRI GONZALEZ

52.605.772-B

RE 362, 02/02/2004: SUSANA REVERTER BOIX

78.583.221-H

RE 360, 02/02/2004: JORDI ALEIXENDRI GARCIA

47.620.324-C

RE 359, 02/02/2004: IMMA PLA REVERTER

40.935.778-X

RE 357, 02/02/2004: MARIA PILAR BOSCH REVERTÉ

78.581.037-L

RE 356, 02/02/2004: RAMON MARTINEZ FIBLA

78.580.548-J

RE 349, 02/02/2004: ESTEFANIA PI SANCHO

52.608.960-W

RE 367, 02/02/2004: MARI CARMEN ULLDEMOLINS NOLLA

52.605.862-D

RE 450, 02/02/2004: ELISABET RUIZ BARBERÀ

78.583.292-C

EXCLOSOS: No cap

Les llistes completes i certificades d'aspirants admesos i exclosos s'exposen al tauler d'anuncis de la corporació.

Els aspirants exclosos i els omesos per no figurar en la llista provisional d'admesos i exclosos, tenen un termini de 10 dies comptats a partir de l'endemà de la publicació de la present resolució en el BOP per formular reclamacions i fer subsanacions. En defecte, la llista provisional d'admesos i exclosos esdevindrà definitiva sense necessitat de nova resolució.

Alcanar, 27 de febrer de 2004

Ricard Bort Fibla

Alcalde

PG-96198 (04.062.133)

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA