ANUNCIO del Ayuntamiento de L'Armentera, sobre provisión de plazas.

Sección:Administración Local
Emisor:Ayuntamientos
Rango de Ley:Anuncio
 
EXTRACTO GRATUITO

ANUNCIO

del Ayuntamiento de L'Armentera, sobre provisión de plazas.

Per Decret de l'Alcaldia 18/2010, de 18 de març de 2010, s'ha aprovat la relació de candidats admesos i exclosos, s'ha nomenat el tribunal i s'han convocat les proves per a la selecció i la provisió del lloc de treball d'arquitecte tècnic com a funcionari de carrera a temps parcial de l'Ajuntament de L'Armentera, de la forma que segueix:

Primer. APROVAR la llista de candidats admesos i exclosos per a la selecció i la provisió del lloc de treball d'arquitecte tècnic com a funcionari de carrera de l'Ajuntament de L'Armentera següent:

Candidats admesos:

 1. Eduard Giró Val

 2. Sílvia Pimentel Salazar

 3. Cristina Cortés Bravo

 4. Yolanda Garcia Garcia

 5. Gemma Camós Batlle

 6. Marta Valentí Canal

  Candidats exclosos: Causa de l'exclusió:

 7. Valentín Elortegi Aburruzaga (*)

 8. M. Arantzazu Garitaonandia Uribarri (*)

 9. Tatiana Bonmatí Cuadrado (*)

  (*) A la sol·licitud no expressa si reuneix les condicions referides a la Base 2, com exigeix la Base 3.

  La llista de candidats admesos i exclosos certificada s'exposarà al tauler d'anuncis de la Corporació.

  Segon. CONVOCAR els candidats admesos a la realització de les proves de la fase d'oposició per al dia 6 de maig de 2010, a les 9 hores del matí a les oficines de l'Ajuntament de L'Armentera.

  Els candidats hauran de portar bolígraf i el document d'identitat.

  Tercer. ATORGAR als candidats el termini de deu dies hàbils per presentar esmenes i possibles reclamacions. Si no s'hi presenten esmenes, es considerarà elevada a definitiva la llista d'aspirants admesos/es i exclosos/es i no caldrà tornar-la a publicar.

  Quart. NOMENAR el tribunal qualificador, que estarà composat per les persones següents:

  Ramon Pujol i Hamelink, secretari – interventor de la Corporació, que actuarà com a President del Tribunal.

  Elisabeth Abad Grabulós, funcionària, com a suplent del President.

  Isidre Joher Sala, funcionari, com a vocal designada a proposta de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

  Joan Vilar López, funcionari, com a suplent de la vocal designada a...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA