DECRETO 55/1994, de 8 de marzo, sobre el régimen de autorización de los centros docentes privados.

Sección:Disposiciones Generales
Emisor:DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Rango de Ley:Decreto
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del

dret a l'educació, estableix a l'article 23 que l'obertura

i el funcionament dels centres docents privats se sotmetrà

al principi d'autorització administrativa. Cal, doncs,

regular el procediment que ha de possibilitar l'obtenció de

la dita autorització.

El present Decret incorpora un procediment

d'autorització que, en primer lloc, dóna seguretat jurídica

als plantejaments que les persones promotores de nous

centres docents formulin correctament; en segon lloc,

permet establir les capacitats màximes dels nous centres

sense que els titulars hagin de disposar dels elements

vinculats intrínsecament al seu funcionament efectiu i,

finalment, determina un sistema de regulació de

funcionament del centre que no queda vinculat a

l'autorització d'obertura, en la mesura que els centres

podran posar en funcionament la totalitat de la seva

capacitat o, si s'escau, només una part.

Amb aquesta darrera innovació, l'ampliació o la

reducció de l'oferta de llocs escolars o d'unitats o grups

d'un centre no en comportarà una modificació de

l'autorització d'obertura mentre no superi la capacitat

màxima que hi tingui fixada.

Finalment, s'estableixen el sistema de modificació de

les autoritzacions, fonamentat en els principis ja

exposats, i el procediment per al cessament d'activitats,

el qual només se supedita a l'escolarització adequada dels

alumnes, atès el caràcter de servei públic que té

l'ensenyament.

Cal assenyalar també que aquest Decret és d'aplicació

als centres docents privats no universitaris de Catalunya

que imparteixin ensenyaments reglats, siguin aquests de

règim general o especial, si bé en resten exclosos els

centres de formació d'adults, els quals es regiran per la

seva normativa específica.

En virtut d'això, a proposta del conseller

d'Ensenyament, vistos els dictàmens de la Comissió Jurídica

Assessora i del Consell Escolar de Catalunya i amb la

deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Capítol 1

Disposicions de caràcter general

Article 1

Els centres docents privats de Catalunya que professin

ensenyaments dels que regula la Llei orgànica 1/1990, de 3

d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, queden

sotmesos a les previsions del present Decret, exceptuant-ne

els centres de formació d'adults, que es regiran per la

seva normativa específica.

Article 2

L'obertura i el funcionament dels centres docents

privats a què fa referència l'article anterior requereixen

d'autorització administrativa.

Article 3

3.1 Els centres tindran una denominació genèrica

indicativa dels ensenyaments que professen i una

denominació específica pròpia del centre, que

l'individualitza de la resta de centres i l'identifica.

3.2 Les denominacions genèriques, d'acord amb els

ensenyaments professats, seran les que s'estableixen a

continuació:

 1. Els centres que professin un únic cicle, etapa o nivell

  es denominaran amb la paraula centre, seguida de

  l'ensenyament que imparteixin.

  S'exceptuaran d'aquesta norma els centres que es

  relacionen a continuació, els quals adoptaran les

  denominacions genèriques següents:

  1 Centres que professin el primer cicle de l'educació

  infantil: llar d'infants.

  2 Centres que professin el segon cicle de l'educació

  infantil: parvulari.

  3 Centres específics per a alumnes amb necessitats

  educatives especials que incorporin centres de recursos i

  d'altres activitats adreçades a aquests alumnes: centre de

  recursos específics.

  4 Centres específics per a alumnes amb necessitats

  educatives especials derivades de disminucions greus i

  permanents: centre d'educació especial.

 2. Els centres que professin dos o més nivells o etapes

  es denominaran:

  1 Centres que professin els ensenyaments d'educació

  infantil i d'educació primària: centre d'educació infantil

  i primària.

  2 Centres que professin els ensenyaments d'educació

  secundària obligatòria i el batxillerat i/o formació

  professional específica: centre d'educació secundària.

  3 Centres que professin els ensenyaments d'educació

  primària i d'educació secundària obligatòria, facin o no

  educació infantil: centre d'ensenyament bàsic.

  4 Centres que professin els ensenyaments d'educació

  primària, d'educació secundària obligatòria i educació

  secundària post-obligatòria, facin o no educació infantil:

  centre d'ensenyament bàsic i secundari.

 3. Els centres que professin els ensenyaments de règim

  especial: amb la paraula centre, seguida de l'expressió

  del grau i de la denominació de l'ensenyament, per aquest

  ordre.

 4. Els centres que professin de forma integrada

  ensenyaments de règim general i ensenyaments artístics es

  denominaran:

  1 Centres que imparteixin educació primària i

  ensenyaments elementals de música i/o de dansa, facin o no

  educació infantil: centre d'educació primària i artística.

  2 Centres que imparteixin educació secundària i grau

  mitjà de música i/o de dansa: centre d'educació secundària

  i artística.

  3 Centres que imparteixin educació secundària i cicles

  formatius d'arts plàstiques i disseny: centre d'educació

  secundària i d'art.

  3.3 La proposta de denominació específica del centre

  no podrà incorporar paraules genèriques relatives a

  l'activitat acadèmica, ni ser igual a d'altres ja existents

  al mateix municipi, ni emprar denominacions estrangeres que

  comportin dubte sobre el sistema d'ensenyament a impartir

  pel centre o sobre les titulacions acadèmiques que

  corresponguin.

  En el cas que els noms siguin toponímics de Catalunya,

  aquests hauran de ser en català o en aranès, si s'escau,

  d'acord amb les denominacions oficials.

Article 4

4.1 Podran sol·licitar autorització per a l'obertura

de centres docents privats totes les persones físiques o

jurídiques de caràcter privat i de nacionalitat espanyola o

de qualsevol altre estat membre de la Comunitat Europea no

incloses en algun dels supòsits previstos a l'apartat 3

d'aquest article.

4.2 També podran sol·licitar la dita autorització les

persones físiques o jurídiques, públiques o privades, de

nacionalitat estrangera, d'acord amb la legislació vigent,

els acords internacionals o, si s'escau, el principi de

reciprocitat.

4.3 No podran ser titulars de centres docents privats

ni, consegüentment, sol·licitar autorització per a la seva

obertura:

 1. Les persones que prestin serveis a l'Administració

  educativa estatal, autonòmica o local.

 2. Les persones que tinguin antecedents penals per

  delictes dolosos.

 3. Les persones físiques o jurídiques expressament

  privades de l'exercici d'aquest dret per sentència judicial

  ferma.

 4. Les persones jurídiques en què les persones incloses en

  els punts anteriors exerceixin càrrecs rectors o siguin

  titulars del 20% o més del capital social.

Article 5

L'autorització es concedirà sempre que els centres

reuneixin els requisits mínims establerts per la normativa

de desplegament de l'article 14 de la Llei 8/1985, de 3 de

juliol, reguladora del dret a l'educació.

Capítol 2

Dels expedients d'autorització

Article 6

L'autorització d'un centre docent privat, en tot cas,

comportarà la tramitació de tres fases. La primera fase

s'anomena fase d'aprovació del projecte del centre; la

segona, fase d'autorització d'obertura, i la tercera, fase

de posada en funcionament.

secció 1

De la fase d'aprovació del projecte del centre

Article 7

7.1 L'aprovació del projecte de centre se sol·licitarà

al Departament d'Ensenyament mitjançant instància, que

s'adreçarà a la direcció general competent i es presentarà

a la delegació territorial corresponent per qualsevol dels

mitjans previstos legalment, en la qual figuraran les

següents dades:

 1. Persona física o jurídica que promou el centre.

 2. Ensenyaments que es proposa impartir.

 3. Denominació específica proposada per al centre.

 4. Nombre d'unitats o grups i de llocs escolars que es

  proposa crear.

  7.2 La instància s'acompanyarà de la següent

  documentació:

 5. Projecte bàsic d'obres o dels plànols dels locals, si

  l'immoble ja existeix i no cal remodelar-lo.

 6. Plànol de localització geogràfica del nou centre.

 7. Documentació que permeti comprovar el compliment per

  part de la persona promotora de les condicions establertes

  a l'article 4.

  7.3 La delegació territorial corresponent, amb la

  comprovació prèvia que la documentació presentada és

  completa i conforme, trametrà l'expedient a la direcció

  general competent en matèria de centres del Departament

  d'Ensenyament.

Article 8

8.1 La direcció general competent emetrà resolució

sobre l'adequació dels locals i les instal·lacions

proposades o, si s'escau, sobre el projecte bàsic d'obres

presentat, els requisits mínims exigits per als diferents

ensenyaments.

8.2 La resolució d'aprovació del projecte d'obres

inclourà també la previsió del nombre màxim d'unitats o

grups i de llocs escolars de què disposarà el futur centre,

per nivells, etapes i cicles, una vegada obtingui

l'autorització d'obertura i funcionament, i anirà

acompanyada dels plànols aprovats degudament segellats per

la direcció general. La resolució esmentada es notificarà

a la persona promotora del centre i s'inscriurà al Registre

de centres del Departament d'Ensenyament.

8.3 La manca de resolució expressa en el termini màxim

de dos mesos a comptar des que l'interessat presenti la

documentació completa tindrà efectes de desestimació de la

sol·licitud d'aprovació del projecte del centre, d'acord

amb el que preveu...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA